RW16 Flashcards Preview

A Swedish > RW16 > Flashcards

Flashcards in RW16 Deck (28):
1

Spare ribs


Revbensspjäll

Revbensspjäll is the Swedish word for spare ribs. Some of its most common inflections are revbensspjället, revbensspjäll, revbensspjällen,

Translation:
Spare ribs
Inflections:
Revbensspjället
Revbensspjäll
Revbensspjällen
Example:
Hur säger man revbensspjäll på Svenska?: How do you say spare ribs in Swedish?
Synonyms:
More Swedish Links

Learn Five New Swedish Words
Test Your Swedish Grammar Knowledge
Take the Daily Swedish Quiz

© Daily Swedish 2015, Sitemap

About

2

To put oneself in others shoes. In their situation.


Sätta sig in is the Swedish word for get to know about or familiarize oneself with.

Some of its most common inflections are satte sig in, satt sig in, sätt sig in, sätta sig in Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of sätta sig in by a native Swedish
Lider av min empatilöshet - Psykologiguiden - Psykisk ohälsa ...
www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=208... - Translate this page
May 21, 2013 - Man skulle bara "skärpa" sig eller göra något praktiskt för att må bättre. ... tänker eller känner och har svårt att sätta mig in i andras situation.


sätta sig in i förhållandena a) get acquainted with things b) i saken study the matter
sätta sig in i situationen make oneself acquainted with the situation
sätta in ngn (sig in) i ngt acquaint sb (oneself) with…, make sb (oneself) acquainted with…
sätta sig in i ngt äv. familiarize oneself with…; t.ex. ett ämne get into…; föreställa sig imagine…; leva sig in i el. t.ex. någons känslor enter into…; inse realize…
sätta in
(jfr insatt):
allm. put…in (inomhus inside); införa insert; installera install; bura in lock…up
sätta in ngt i ngt allm. put sth in[to] sth
sätta in en annons put in an advertisement, advertise
sätta in [i pärm] file
sätta in satsa pengar i… invest money in…
sätta in pengar [på banken] put in…[in the bank], deposit…, bank…
sätta in pengar på ett konto pay money into…
[låta] sätta in nya fönster have…put in
koppla in el. t.ex. extra vagnar put on; t.ex. extra tåg äv. run; t.ex. extra personal put…on
sätta in trupper mil. put in…, engage…, bring…into action
sätta in alla krafter på ngt apply all one's energies to…; helt inrikta sig på concentrate on…
orientera o.d.
sätta in ngn (sig in) i ngt acquaint sb (oneself) with…, make sb (oneself) acquainted with…
sätta in ngn i ngt äv. initiate sb into…
sätta sig in i ngt äv. familiarize oneself with…; t.ex. ett ämne get into…; föreställa sig imagine…; leva sig in i el. t.ex. någons känslor enter into…; inse realize…
börja el. om t.ex. kylael.värk set in

Alt.

Konsten att föra konstruktiva samtal
www.socav.gu.se/.../1393008_141konstenattsamtala.ht... - Translate this page
Konsten att föra konstruktiva samtal i svåra situationer är något man måste ...... Har man vant sig vid att sätta andras känslor och behov före ens egna så har man ...

3

Rusty. Out of practice

RingrostigClick for Swedish Pronunciation

Ringrostig is the Swedish word for rusty or out of training.

Some of its most common inflections are ringrostigt, ringrostiga, Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of ringrostig by a native Swedish speaker.

Ringrostig Woods i comeback | SvD
www.svd.se/ringrostig-woods-i-comeback - Translate this page
Ringrostig Woods i comeback. Golfstjärnan Tiger Woods visade ingen vidare form när han var tillbaka på tävlingsbanan efter tre månaders frånvaro efter ...

4

Curse

Förbannelse

Förbannelse is the Swedish word for curse or plague. Some of its most common inflections are förbannelsen, förbannelser,

Translation:
Curse
Plague
Inflections:
Förbannelsen
Förbannelser


förbannelse
substantiv
curse; ond önskan äv. imprecation, malediction; fördärv äv. plague, bane
Fraser från andra ställen i ordboken

det vilar en förbannelse över… there is a curse on…
svära ve och förbannelse över ngn call down curses on [the head of] sb

5

Inspelningen med sina effekter utgör verket.


utgöra
transitivt verb
1bilda:allm. constitute, make; t.ex. miljö

el. ram ofta provide; tillsammans make up, form, compose; representera represent; ofta be
det utgör ett bevis för… it is a proof of…
utgöra ett hot mot pose (present, constitute) a threat to
utgöra ett värde av… represent a value of…
utgöras av consist (be composed, be made up) of
2uppgå till amount to
Fraser från andra ställen i ordboken

utgöra ett hot mot pose (present, constitute) a threat to
utgöra ett värde av… represent a value of…
det utgör ett bevis för… it is a proof of…
vara (utgöra) ett komplement till äv. be complementary to
i och för sig utgör åldern inget hinder taken by itself (properly speaking)…
utgöra en (stå i) skarp motsats till ngt form a sharp contrast (be diametrically opposed) to sth

6

it does not necessarily mean

det behöver inte innebära


innebära
transitivt verb
betyda imply, mean, signify; föra med sig äv. involve
detta innebär är detsamma som en förolämpning mot… that amounts to an insult to…
med allt vad detta innebär with all that this implies (involves)
Fraser från andra ställen i ordboken

det behöver inte innebära it does not necessarily mean
innebära en risk pose a risk (hazard)

7

The firm was ordered to pay damages

ålägga

ålägga is the Swedish word for order or enjoin. Some of its most common inflections are ålade, ålagt, ålägg, ålägga. Some common Swedish words that are synonyms to ålägga are anbefalla, beordra, föreskriva,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Firman ålades att betala skadestånd', which translates into 'The firm was ordered to pay damages'.

Translation:
Order
Enjoin
Inflections:
ålade
ålagt
ålägg
ålägga
Example:
Firman ålades att betala skadestånd: The firm was ordered to pay damages
Synonyms:
Anbefalla
Beordra
Föreskriva

8

To impose views on others. Formal.

“Skepsis mot biståndsgivare som vill pådyvla egna ideologier ...
www.bistandsdebatten.se/.../“skepsis-mot-bistandsgivar... - Translate this page
“Skepsis mot biståndsgivare som vill pådyvla egna ideologier”. Av Pär Krause, Politikerbloggen • 16 februari, 2010 • Kommentera. “Styrs svenskt bistånd av ...

impute
verb [T] UK US /ɪmˈpjuːt/
› LAW to say that someone is ​responsible for something that has ​happened, especially something ​bad, or that something is the cause of something else:
For ​purposes of the company's ​violations, the ​conduct of its ​officials and ​employees may be imputed to the ​firm.
› to ​calculate something when you do not have ​exact ​information, by comparing it to something similar:
imputed ​costs/​data/​income
The Treasury imputes a ​notional ​income from such interest-free ​loans of 8% a ​year.

Pådyvla

Pådyvla is the Swedish word for impute. Some of its most common inflections are pådyvlade, pådyvlat, pådyvla, pådyvlar. Some common Swedish words that are synonyms to pådyvla are

lura på, pracka, pracka på,.

A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Du pådyvlar mig de mest egendomliga åsikter', which translates into 'You impute the strangest opinions to me'.

Translation:
Impute
Inflections:
Pådyvlade
Pådyvlat
Pådyvla
Pådyvlar
Example:
Du pådyvlar mig de mest egendomliga åsikter: You impute the strangest opinions to me
Synonyms:
Lura på
Pracka
Pracka på

9

conjunction
noun UK US /kənˈdʒʌŋk.ʃən/
conjunction noun (CONNECTING WORD)
B2 [C] (written abbreviation conj) a word such as 'and', 'but', 'while', or '​although' that ​connects words, ​phrases, and ​clauses in a ​sentence

BindeordClick for Swedish Pronunciation

Bindeord is the Swedish word for conjunction. Some of its most common inflections are bindeordet, bindeord, bindeorden, Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of bindeord by a native Swedish speaker.

Translation:
Conjunction
Inflections:
Bindeordet
Bindeord
Bindeorden
Example:
Hur säger man bindeord på Svenska?: How do you say conjunction in Swedish?
Synonyms:

10

To do sb a disservice

Björntjänst

Otjänst


björntjänst
substantiv
Fraser:
göra ngn en björntjänst

do sb a disservice

Björntjänst betyder att man, i all välmening, utför en tjänst men att det istället går åt helsike. Alltså en välmenande tjänst som får negativa konsekvenser.

11

To reserve ( the right )

I would like to reserve the right to choose

Förbehålla

Förbehålla is the Swedish word for reserve. Some of its most common inflections are förbehöll, förbehållit, förbehåll, förbehålla. Some common Swedish words that are synonyms to förbehålla are reservera,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Jag vill förbehålla mig rätten att välja fritt', which translates into 'I would like to reserve the right to choose


förbehålla
transitivt verb
Fraser:
förbehålla ngn ngt reserve sth for (to) sb
förbehålla ngn [rätten] att… reserve sb the right to + inf. (of + ing-form)
reflexivt verb
Fraser:
förbehålla sig reserve…to (for) oneself; fordra demand, require
ledningen förbehåller sig rätten till ändringar i programmet the management reserve the right to make alterations…
förbehåll
substantiv
reserve, reservation; klausul proviso (pl. -s)[saving] clause; inskränkning restriction; villkor condition
ett tyst förbehåll a mental reservation
med förbehåll with reservations
med (under) förbehåll [av] att… vanl. provided (with the proviso) that…
med (under) förbehåll för… subject to…
med förbehåll för eventuella fel och förbiseenden hand. errors and omissions exceptedförk.E & OE
utan förbehåll adv. without reservation, unconditionally, unreservedly, wholeheartedly
förbehållen
adjektiv
reserved
det var honom ensam förbehållet att (+ inf.) it was vouchsafed him alone to + inf.
Fraser från andra ställen i ordboken

med förbehåll with reservations
utan förbehåll adv. without reservation, unconditionally, unreservedly, wholeheartedly
tyst förbehåll mental reservation
ett tyst förbehåll a mental reservation
med (under) förbehåll för… subject to…
med (under) förbehåll [av] att… vanl. provided (with the proviso) that…
med reservation förbehåll för prishöjningar allowing for…, subject to…; jfr vidare förbehåll
med förbehåll för eventuella fel och förbiseenden hand. errors and omissions exceptedförk.E & OE
det var honom ensam förbehållet att (+ inf.) it was vouchsafed him alone to + inf.

12

Shotput. The sport

Kulstötning

Kulstötning is the Swedish word for shot put. Some of its most common inflections are kulstötningen,

Translation:
Shot put
Inflections:
Kulstötningen
Example:
Hur säger man kulstötning på Svenska?: How do you say shot put in Swedish?
Synonyms:

13

Line up. Sport

Formation or arrangement of smth


uppställning
substantiv
1uppställande putting up osv.; jfr ställa upp; lista list; anordning arrangement, disposition
2mil. formation
uppställning på linje formation in line; parade
uppställning! fall in!

3sport. line-up

AIK med ny uppställning mot Häcken - Sport - Corren.se - Nyheter ...
www.corren.se/.../aik-med-ny-uppstallning-mot-hacke... - Translate this page
Jun 6, 2015 - FOTBOLL AIK ser ut att pröva en 3-5-2-uppställning i dagens match mot Häcken i Göteborg, som är lagens sista före allsvenskans uppehåll för ...

14

forgery or falsification.

Förfalskning

Förfalskning is the Swedish word for forgery or falsification. Some of its most common inflections are förfalskningen, förfalskningar,

Translation:
Forgery
Falsification
Inflections:
Förfalskningen
Förfalskningar
Example:
Hur säger man förfalskning på Svenska?: How do you say forgery in Swedish?
Synonyms:

15

The woman's skirt was rippled

KrusigClick for Swedish Pronunciation

Krusig is the Swedish word for rippled or curly. Some of its most common inflections are krusigt, krusiga,. Some common Swedish words that are synonyms to krusig are lockig,. A great example sentence to help you learn Swedish online is '
Den svenska kvinnans kjol var krusig',

which translates into 'The Swedish woman's skirt was rippled'. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of krusig by a native Swedish speaker.

Translation:
Rippled
Curly
Inflections:
Krusigt
Krusiga
Example:
Den svenska kvinnans kjol var krusig: The Swedish woman's skirt was rippled
Synonyms:
Lockig

16

To climb up Mount Everest requires enormous strength of mind'.

Själsstyrka

Själsstyrka is the Swedish word for fortitude or strength of mind.
Some of its most common inflections are själsstyrkan,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Att klättra upp för Mount Everest kräver otrolig själsstyrka', which translates into 'To climb up Mount Everest requires enormous strength of mind'.

Translation:
Fortitude
Strength of mind
Inflections:
Själsstyrkan
Example:
Att klättra upp för Mount Everest kräver otrolig själsstyrka: To climb up Mount Everest requires enormous strength of mind
Synonyms:

17

obstinate or headstrong.

Egensinnig

Egensinnig is the Swedish word for obstinate or headstrong. Some of its most common inflections are egensinnigt, egensinniga,. Some common Swedish words that are synonyms to egensinnig are halsstarrig, obstinat,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Svenskar &aulm;r ibland egensinniga', which translates into 'Swedes can sometimes be headstrong'. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of egensinnig by a native Swedish speaker.

Translation:
Obstinate
Headstrong
Inflections:
Egensinnigt
Egensinniga
Example:
Svenskar &aulm;r ibland egensinniga: Swedes can sometimes be headstrong
Synonyms:
Halsstarrig
Obstinat

Synonym till egensinnig - TypKanske.se
www.typkanske.se › synonym › egensin...
Jo, det stod nog klart bortom allt tvivel att gubben Johansson alltid varit lite egensinnig. Därför var det ingen större ...

18

give a full (detailed) account of sth


redogöra
intransitivt verb
Fraser:
redogöra för ngt avlägga räkenskap account for (avge rapport report on) sth; beskriva describe (give an account of, spec. i skrift narrate, förklara explain) sth; vard. run over sth
närmare redogöra för… give [further] details about…
utförligt redogöra för innehållet i en dikt analyse…in detail
redogöra för orsakerna state…
Fraser från andra ställen i ordboken

redogöra för händelseförloppet give an account of what happened (of the course of events)
redovisa ett grupparbete skol. give an account of a group project; jfr redogöra
*
redogöra utförligt för ngt
give a full (detailed) account of sth

19

There are 8 committees in köpings community

Lättläst - Vad är en nämnd? - Köpings kommun
koping.se/lattlast/till...startsida/.../vad-ar-en-namnd/ - Translate this page
Det finns 8 nämnder i Köpings kommun. Varje nämnd har ansvar för olika saker. ... Varje nämnd har en förvaltning, ett kontor som gör det arbete som nämnden ...
nämnd
substantiv
jur., ung. panel of lay assessors; utskott committee; kommission commission, board
Fraser från andra ställen i ordboken

ingen nämnd och ingen glömd all included

20

Abolish. Scrap. Reject. Cancel. Discontinue.

Slopa


slopa
transitivt verb
avskaffa abolish, scrap; förkasta reject, discard; ge upp abandon, give up; utelämna leave out, omit, skip; sluta med discontinue; inställa cancel, call off; stryka delete

SVT uppges slopa Hockeykväll - Ishockey - Göteborgs-Posten
www.gp.se › Sport › Ishockey - Translate this page
5 days ago - Det första avsnittet av SVT:s Hockeykväll sändes för ganska exakt 30 år sedan. Nu uppger Sportbladet att programmet läggs ner och ersätts ...

SVT uppges slopa Hockeykväll - Ishockey - Göteborgs-Posten
www.gp.se › Sport › Ishockey - Translate this page
5 days ago - Det första avsnittet av SVT:s Hockeykväll sändes för ganska exakt 30 år sedan. Nu uppger Sportbladet att programmet läggs ner och ersätts ...

Regeringen vill slopa jämställdhetsbonus | Kollega
www.kollega.se/regeringen-vill-slopa-jamstalldhetsbonus - Translate this page
3 days ago - Jämställdhetsbonusen har varit för dyr i förhållande till effekten. Regeringen vill slopa bonusen och istället satsa på en tredje pappamånad.

21

Phrase out. Gradually reduce.

Trappa ner. Rentavdrag


trappa ned de-escalate, phase out; t.ex. konflikt äv. defuse, play down

Citalopram - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta ...
www.1177.se/Fakta-och-rad/Lakemedel.../Citalopram/ - Translate this page
Citalopram är ett läkemedel som framför allt används för att behandla ... Besvären går över, men i sällsynta fall kan man behöva trappa ner på dosen mycket ...

Trappa ner ränteavdraget! - Dala-Demokraten
www.dalademokraten.se/.../trappa-ner-ranteavdraget - Translate this page
May 28, 2015 - Dags att trappa ner det ränteavdrag som förvrider bostadsmarknaden. Fotograf: Claudio Bresciani / TT. Ledare. Ränte- och rotavdragen är ...

22

They were heavily fined for speeding

Example:
De fick betala dryga böter för fortkörning: They were heavily fined for speeding

dryg
adjektiv
1om sak: a) som förslår lasting, economical [in use] b) väl tilltagen liberal, ample; stor large; rågad heaped c) betungande heavy; mödosam hard, heavy; tröttande weary
ett drygt arbete a hard (heavy) task, a tough job
dryga böter a heavy fine (sg.)
det är en dryg kilometer dit it is quite a kilometre there
en dryg kopp [mjöl] a large cupful [of flour]
[en] dryg ränta a large interest
en dryg timme just over an hour, a good (full) hour
det här kaffet är ganska drygt [i användningen] äv. this coffee goes a long way
2om person:högfärdig, inbilsk haughty, overbearing, stuck-up, high-and-mighty, proud; 'viktig' self-important
dryga
transitivt verb
Fraser:
dryga ut make…last [longer]
dryga ut smör med margarin add margarine to butter to make it go further
drygt
adverb
1 Fraser:
drygt 300 fully 300, slightly more than 300
drygt hälften av… quite (a good) half of…
2 (jfr dryg); haughtily, overbearingly; self-importantly
Fraser från andra ställen i ordboken

dryga ut make…last [longer]
drygt 300 fully 300, slightly more than 300
drygt hälften av… quite (a good) half of…
det blir ett drygt dagsverke …a whole (good) day's work
dryga ut smör med margarin add margarine to butter to make it go further
han har dryga efterräkningar att vänta he will have to suffer the consequences of his action (behaviour)
[gott och] väl drygt en timme well over one hour; jfr drygtsamt gott och välunder gott

23

The ship headed in to the harbour

Stäva

Stäva is the Swedish word for bear towards or head for. Some of its most common inflections are stävade, stävat, stäva, stävar. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Fartyget stävade in mot hamnen', which translates into 'The ship headed in to the harbour'.

Translation:
Bear towards
Head for
Inflections:
Stävade
Stävat
Stäva
Stävar
Example:
Fartyget stävade in mot hamnen: The ship headed in to the harbour
Synonyms:

24

: Stiff legs

Example:
Stel i benen: Stiff legs

25

The thief was repentant. Also in relig. Context.

Botfärdig

Botfärdig is the Swedish word for penitent or repentant. Some of its most common inflections are botfärdigt, botfärdiga,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Tjuven var botfärdig', which translates into 'The thief was repentant'.

Translation:
Penitent
Repentant
Inflections:
Botfärdigt
Botfärdiga
Example:
Tjuven var botfärdig: The thief was repentant
Synonyms:
Den Vite Ryttaren - Google Books Result
https://books.google.co.uk › books
Bernard Cornwell - 2014 - ‎Fiction
Han höjde händerna mot himlen, kastade sig platt på marken med ansiktet i gyttjan, ylade om hur botfärdig han var och ...

26

Mosquitoes are sometimes carriers of Malaria'.

Smittbärare

Smittbärare is the Swedish word for carrier of a disease. Some of its most common inflections are smittbäraren, smittbärare, smittbärarna,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Myggor är ibland smittbärare av Malaria', which translates into 'Mosquitoes are sometimes carriers of Malaria'.

Translation:
Carrier of a disease
Inflections:
Smittbäraren
Smittbärare
Smittbärarna
Example:
Myggor är ibland smittbärare av Malaria: Mosquitoes are sometimes carriers of Malaria
Synonyms:

27

Way of life


livsföring
substantiv
life, way of life
Fraser från andra ställen i ordboken

en stram livsföring an austere way of life

28

Escalate. Intensify

trappa upp escalate; t.ex. konflikt äv. intensify

www.svd.se/vardstrejken-trappas-upp - Translate this page
Mitt i brinnande konflikt samlades Vårdförbundet igår till ordinarie kongress. Den präglades ... –Det är anmärkningsvärt och förvånande att Vårdförbundet hela tiden vill trappa upp konflikten. Vi hade .... Politisk make-up berättar om missnöjet .