Rw47 Flashcards Preview

A Swedish > Rw47 > Flashcards

Flashcards in Rw47 Deck (21):
1

Xx pik mot Svensken. Fotboll.

pik
substantiv
1vapen pike
2bergstopp peak
3sjö. peak
4spydighet dig, taunt, gibe, innuendo
jag förstår piken that was a dig at me, I get the message
ge ngn en pik make a [sly] dig (a crack) at sb
det var en pik till dig that was one for you, that was a dig at you
5i simhopp pike

2

Avkomma

Ie kids?

avkomma
substantiv
offspring, progeny; spec. jur. issue

3

Work out well

Translation: de. Klappen. Gut geklappt
Work [well]
Inflections:
Klaffade
Klaffat
Klaffa
Klaffar
Example:
Allt klaffade perfekt: Everything worked out perfectly
Synonyms:
Fungera
Funka
Lyckas

4

Insignificant

Translation: as opp to ansenlig
Insignificant
Inflections:
Oansenligt
Oansenliga
Example:
What does oansenlig mean?: Oansenlig is the Swedish word for insignificant
Synonyms:
Futtig
Obetydlig
Ringa

ansenlig
adjektiv
considerable; stor äv. good-sized, fair-sized, large, largish
ett ansenligt antal äv. a goodly number

30 Aug 2018 · Av dessa 6 585 hade ett icke oansenligt antal inte själva begärt att xxx..

För de allra flesta innebär ett köp av en ny bok fortfarande ett icke oansenligt ingrepp i plånboken. Vill man trots det ha en bokhylla som inte bara innehåller ...

5

The power station serves all of southern Sweden

Translation:
Serve
Attend on
Inflections:
Betjänade
Betjänat
Betjäna
Betjänar
Example:
Kraftverket betjänar hela södra Sverige: The power station serves all of southern Sweden

6

Förutom. Apart from

Frånsett - The Swedish Word for Apart from
What does frånsett mean? Frånsett is the Swedish word for apart from. Some common Swedish words that are synonyms to frånsett are förutom, utom,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Frånsett maten var allting jättebra', which translates into 'Apart from the food, everything was great'.

Translation:
Apart from
Inflections:
Example:
Frånsett maten var allting jättebra: Apart from the food, everything was great
Synonyms:
Förutom
Utom

7

Pelvis

Translation:
Pelvis
Inflections:
Bäckenet
Bäcken
Bäckenen
Example:
What does bäcken mean?: Bäcken is the Swedish word for pelvis
Synonyms:
Other Definitions:
Bäcken: Basin/Bedpan

8

Pitch. An audiance....

Translation:
Pitch. Check uttal
Inflections:
Gehöret
Example:
Spela på (el. efter) gehör: Play by ear
Synonyms:
Other Definitions:
Gehör: Sympathy/Attention
In the News:
Ygeman hoppfull om vapenregler (2016-03-10, DI)
Svenska jägare, sportskyttar och myndigheter fräste alla ilsket över EU-kommissionens senaste vapenförslag i vintras. Nu hoppas inrikesministern få gehör för Sveriges ändringsönskemål.. Learn Swedish Online - read the full article
Strängare antibiotikaregler för djur (2016-02-18, Nyteknik)
Den svenska linjen om skärpta antibiotikaregler i djurhållning har vunnit stort gehör i EU-parlamentet.. Learn Swedish Online - read the full article
Beslut om effektskatten dröjer (2016-02-04, Nyteknik)
Vattenfalls krav på slopad effektskatt fick inte något gehör på Energikommissionens möte på torsdagen.-Vi ska först ta fram egna fakta, säger energiminister Ibrahim Baylan till Ny Teknik.. Learn Swedish Online - read the full article

9

Mortgage.

Translation: Bostadslån??
Mortgage
Inflections:
Belåningen
Belåningar
Example:
What does belåning mean?: Belåning is the Swedish word for mortgage
Synonyms:
In the News:
Slutspurt på amorteringsfria lån (2016-05-31, SVT)
Kom till för att få bukt med skenande bostadspriser och ökad belåning.. Learn Swedish Online - read the full article
Maria Crofts: Oron gäller annat än att vi inte ska klara lånen (2016-05-29, DN)
Myndigheter och politiker varnar för svenskarnas höga belåning. Men oron gäller inte i första hand att hushållen inte ska kunna betala lånen. Det de bekymrar sig över är att hushållen ska dra åt svångremmarna om tiderna blir sämre.. Learn Swedish Online - read the full article
Maria Crofts: Oron gäller annat än att vi inte ska klara lånen (2016-05-29, DN)
Myndigheter och politiker varnar för svenskarnas höga belåning. Men oron gäller inte i första hand att hushållen inte ska kunna betala lånen. Det de bekymrar sig över är att hushållen ska dra åt svångremmarna om tiderna blir sämre.. Learn Swedish Online - read the full article

10

Bulging, distended

Translation:
Distended
Bulging
Inflections:
Bukigt
Bukiga
Example:
En bukig byrå: A rounded chest of drawers
Synonyms:


buk
substantiv
belly äv. på segelflaska o.d.; vard., 'isterbuk' paunch; anat. abdomen, venter
fylla buken eat one's fill
Fraser från andra ställen i ordboken
fylla buken eat one's fill

11

”Anna Kinberg Batra krävde som enda partiledare hårdare asylpolitik när hon talade i Almedalen”, skriver Stenberg i en analys.
”Udden var tydligt riktad mot nya svenskar, även om hon förstås inte sa det”, skriver Expressens K-G Bergström om M-ledarens tal.

udd
substantiv
point äv. bildl.; på gaffel o.d. prong, tine; tand tooth (pl. teeth); bildl. äv.:t.ex. satirens el. dödens sting; t.ex. replikens pungency, bite
en lätt satirisk udd a touch of satire
bryta (ta) udden av ett angrepp take the sting out of…
hans inlägg saknar udd …lacks point
en frän artikel med udden riktad mot A. …directed against A.
spjärna mot udden kick against the pricks
udde
substantiv
hög el. bergig cape, promontory, head[land]; låg el. smal point [of land]; landtunga spit, tongue of land
Fraser från andra ställen i ordboken

längst ute på udden right out on…
spjärna mot udden kick against the pricks
en lätt satirisk udd a touch of satire
hans inlägg saknar udd …lacks point
bryta (ta) udden av ett angrepp take the sting out of…
landet löper ut i en udde …terminates in a cape
en frän artikel med udden riktad mot A. …directed against A.
löpa ut
sticka till sjöss put [out] to sea; lämna hamnen leave the harbour
om avtal el. tid o.d. run out, expire
sträcka sig el. skjuta ut (i t.ex. spets) run out
landet löper ut i en udde …terminates in a cape
Fraser:
löpa ut från stadion run out of the stadium
udda
adjektiv
allm. odd; originell el. ovanlig unusual, out-of-the-way, original
udda eller jämnt odd or even
ett udda bord an occasional table
udda nummer (tal) odd (uneven) number
en udda person särling an odd person (character)
en udda sko an odd shoe
udda varor äv. oddments
jag ska låta udda vara jämnt för denna gång I'll let it pass this time

12

16-åringen är nu efterlyst och polisen misstänker att han, som många gånger tidigare, rört sig åt Stockholmshållet.
Polisen i Värmland kommer att ha fortsatt koll i jakten på rymlingen – men kollegerna i Stockholm är alltså också väl införstådda med att den vansinneskörande och frekventa biltjuven mycket väl kan vara i deras område.

införstådd Google?
adjektiv
Fraser:
vara införstådd med agree (be in agreement) with, accept
substantiv
Fraser:
den införstådde the initiated

Därför är jag inte införstådd med inriktningen i Sonnevelds betänkande.
That is why I do not agree with the line taken in the Sonneveld report.
Vår grupp är införstådd med denna gemensamma ståndpunkt och kan godkänna den som den är.
Our Group accepts this common position and can support it as it stands.
Vi är införstådda med att allmänheten måste ha företräde - det är ju deras byggnad också.
We quite understand that the public has to have priority - it is their building too.
Här är vi dock införstådda med hänvisningen till nationell arbetsrätt.
However, in this case we agree with the reference to national employment law.
Om förslagsställaren är införstådd med detta, skulle vi kunna göra så.
If the author of the amendment agrees, we could proceed in that way.
Men vi är inte helt införstådda med formuleringarna på alla ställen.
We are not, however, really in agreement with the wording on every point.

13

Namninsamlingen lönlös för britterna
Fyra miljoner britter har undertecknat en namninsamling som kräver att brexit-omröstningen ska rivas upp.
Men de medborgare som vill stanna i EU får nobben av parlamentet, rapporterar Independent.

Petition

petition [pəˈtɪʃ(ə)n]
substantiv
1begäran, anhållan, bön
2petition, böneskrift; ansökan; jur. [skriftlig] framställning, skrivelse till domstol , inlaga; hemställan
petition for mercy nådeansökan
petition in bankruptcy konkursansökan
file a petition inkomma med (inlämna) en ansökan
file one's petition inlämna sin konkursansökan
address (present) a petition for ingå med en petition om
3namnlista, namninsamling
4bön
transitivt verb
1begära, anhålla om
2göra framställning (hemställa) hos, inlämna en petition till, petitionera hos
intransitivt verb
göra en [skriftlig] hemställan; petitionera; bönfalla
petition for äv. begära, hemställa om

14

Inte heller förre partisekreteraren Gunnar Hökmark, nu ledamot av EU-parlamentet, förstår Kinberg Batras vurm för svenska värderingar. På sin blogg skriver han:


vurm
substantiv
passion, craze, mania, fad

15

Hämmande

Inhibiting. EXpand

Men psykisk sjukdom kan vara lika hämmande för vardagslivet för dem som drabbas, och det får omfattande sociala effekter.
Yet mental illness can be as much of a handicap to the daily lives of sufferers, and has extensive adverse social effects.
De som förespråkar avregleringen betraktar järnvägen som ett hämmande statsmonopol med besvärliga och krävande fackförbund.
Advocates of liberalisation consider rail as an awkward state monopoly with irritating and demanding trade unions.
Sådana förslag kommer bara att ha en hämmande inverkan på köp och försäljning av tjänster via Internet, fax och post.
Proposals of this kind will merely discourage people from buying and selling services via the Internet, by fax and by post.

16

Rannsakan

Search. Diff contexts. Hus. Själ

17

Resistance

Motstånd. Expl.

18

Of little value.

Föga


1 föga
adjektiv
[very] little
av föga värde of little value
adverb
[very] little; inte särskilt not very (resp. much)
föga anade jag… little did I imagine…
föga bättre än sitt rykte only a little (but little) better than…
resultatet var föga lysande …was not very (…was scarcely) brilliant
föga smickrande äv. unflattering
föga trolig not very likely, improbable
substantiv
[very] little
det har föga att betyda it is of little (not of much) consequence (significance)
2 föga
substantiv
Fraser:
falla till föga yield, submit, give in; vard. climb down
Fraser från andra ställen i ordboken

föga användbar …of little use
föga inbjudande uninviting, unappetizing
föga smaklig rather unpleasant, …not in good taste
föga uppmuntrande anything but encouraging, discouraging
allt (föga, vad) annat everything (little, what) else
av föga betydelse äv. of little consequence
föga (mindre) brukliga talesätt phrases but little (hardly ever) used
erbjuda föga intresse present little of interest
ett föga motiverat angrepp an attack for which there is (was etc.) little justification
föga (mindre) smickrande hardly (not very) flattering, [rather] unflattering (uncomplimentary)
vara föga meriterande rekommenderande för ngn do sb little credit
en [föga] märklig man, prestation a [not very] remarkable…
det är jag föga betjänt av that is of little use to me
det finns alla utsikter (föga utsikt) till… there is every prospect el. chance (not much chance) of…
det var föga (knappast) troligt att han hörde dem (äv.) he was scarcely likely (he was unlikely) to have heard…

19

FN-diplomat som hyllats över hela världen som orädd visselblåsare.

Fearless

20

besparingar och skrev på vad de trodde var ett förstahandskontrakt.


förstahandskontrakt
substantiv
hyreskontrakt lease

21

X känner sig osedd.

Itc. Insignificant ?

osedd
adjektiv
unseen
köpa ngt osett …that one has not seen, …without having seen it

Fraser från andra ställen i ordboken


vara osedd
to lurk

Den biologiska mångfalden går i dag förlorad i hittills osedd takt och ändå har det inte hänt någonting anmärkningsvärt sedan Rio.
Biodiversity is now being lost at an unprecedented rate but, for all that, nothing has really happened since Rio.
Vi måste sätta säkerheten främst och se till att genetiskt modifierade organismer inte osedda tränger in i näringskedjan via bakdörren.
Furthermore, those responsible for the release of GMOs should bear full financial liability for any damage to human health and the environment.