Rw36 Flashcards Preview

A Swedish > Rw36 > Flashcards

Flashcards in Rw36 Deck (23):
1

En sorg att MP får bli tillhåll för xxxer

tillhåll
substantiv
haunt ; tillflyktsort retreat, refuge
ha sitt tillhåll på ett kafé frequent…

Hål. Uttal. !

2

Det Miljöparti som sedan starten har betonat jämställdheten, verkat för kvinnans frigörelse och ville riva ner dem patriarkala strukturerna håller nu under Gustav Fridolins och Åsa Romsons ledning på att ta efter inslag. från det reaktionära Muslimska brödraskape

Long

Ta efter. Itc immitate


inslag
substantiv
1vävn., koll. weft
2bildl. el. allm. element; del el. 'nummer' äv. feature; drag äv. strain, streak; tillsats äv. contribution
ett färgstarkt inslag i gatubilden a colourful contribution to…
ett intressant inslag i programmet an interesting feature of…
ett inslag av t.ex. fåfänga el. grymhet el. humor a streak of…
ett inslag av t.ex. mysticism el. sinnessjukdom a strain of…
ett inslag av skottar a sprinkling (an interspersion) of…
inslagen
adjektiv
1wrapped; (attr. äv.) …that has been wrapped (done) up
inslagen som present gift-wrapped
2 Fraser:
inslagna fönsterrutor smashed windows
Fraser från andra ställen i ordboken

inslagen som present gift-wrapped
ett framträdande inslag i debatten a salient feature…
slå in ngt i ett paket wrap up…into a parcel (amer. package); se äv. inslagen
slå in
hamra in drive (knock, hammer) in
slå sönder:t.ex. fönster smash; t.ex. dörr batter…down, smash (bash) in
slå in öppna dörrar bildl. batter at an open door
Fraser:
slå in ngt [i papper] wrap up…[in paper]
slå in ngt i ett paket wrap up…into a parcel (amer. package); se äv. inslagen
Fraser:
slå in ngt i kassaapparaten register (vard. ring up) sth on the cash register
komma in:om t.ex. regn beat (be beating) in; om vågor dash (come dashing) in
gå i uppfyllelse come true
slå in stämma på fit
Fraser:
slå in på en väg take…, turn into…
slå in på en bana (en väg) bildl. enter upon a career (a course)

Det som oroar Johan Sjöö och alla oss andra som tänker som han är dels den ökade risken för en inhemsk svensk rekrytering av muslimska terrorister, dels det allt större. inslaget av vanliga grova kriminella med flykting- eller invandrarbakgrund som ansluter sig till den radikala muslimska kampen.
Itc element. Not feature.

Weather report. Med inslag av åska.

3

För att förstå vidden av kränkningen kan ni föreställa er att en man väljer att hälsa på vita personer, men inte svarta. Kommer vi då att acceptera att det är mannens legitima rätt att agera så? Eller kommer vi att fördöma handlandet med kraft?

Itc. The bredth. Or The depth

FÖREDOME. EXAMPLE
FÖRDOME. PREJUDICE

vidd
substantiv
1omfång width; i fråga om kläder äv. fullness; ledighet looseness; spec. vetensk. amplitude
vidd kring midjan width (mått size) round the waist
2bildl.:omfattning extent, scope; räckvidd range
vidden av olyckan the extent of…
vidden av en plan the scope of…
se en fara i hela dess vidd …in the whole of its extent
3vidsträckt yta
vidder vast expanses, wide open spaces
snötäckta vidder vast expanses (stretches) of snow
Fraser från andra ställen i ordboken

vidder vast expanses, wide open spaces
snötäckta vidder vast expanses (stretches) of snow
vidden av olyckan the extent of…
vidden av en plan the scope of…
vidd kring midjan width (mått size) round the waist
se en fara i hela dess vidd …in the whole of its extent
Norstedts ordböcker

4

Att inte skaka hand med kvinnor är ett förlegat och kränkande sätt att behandla kvinnor på; det är 2 förelagt och förnedrande sätt till och med i många muslimska länder. De flesta av männen i många av dagens muslimska länder skakar hand med både kvinnor och män

förlegad Det är förlegat.
adjektiv
antiquated, obsolete, out-of-date…
förlegade kvickheter (nyheter) stale jokes (news)
Fraser från andra ställen i ordboken

2
förelägga
transitivt verb
1 Fraser:
förelägga ngn ngt till påseende el. underskrift o.d. put (place, lay) sth before sb; underställa submit sth to sb
förelägga ngn en uppgift set sb a task
förelägga riksdagen en proposition introduce a bill into…
2föreskriva prescribe; befalla order
föreläggande
substantiv
jur. injunction, order
Fraser från andra ställen i ordboken

förelägga ngn ngt till påseende el. underskrift o.d. put (place, lay) sth before sb; underställa submit sth to sb
förelägga ngn en uppgift set sb a task
förelägga riksdagen en proposition introduce a bill into…

förlegade kvickheter (nyheter) stale jokes (news)

5

Det är det som naturligtvis åter ligger till grund för vårt regeringsarbete. Så jag är förvissad om att Miljöpartiet kommer att dra lärdomar av den senaste tidens händelser och o

förvissa
transitivt verb
Fraser:
förvissa ngn om ngt (om att…) assure sb of sth (that…)
förvissad övertygad convinced
ni kan vara förvissad om att… you may rest assured that…
reflexivt verb
Fraser:
förvissa sig om ngt (om att…) make sure of sth (that…)
Fraser från andra ställen i ordboken

förvissad övertygad convinced
ni kan vara förvissad om att… you may rest assured that…
förvissa ngn om ngt (om att…) assure sb of sth (that…)

6

Kommer det här att leda till en ombildning av regeringen?

– Jag återkommer så fort jag har svar på detta, nu har vi tillförordnade personer som har uppgifterna tillfälligt, sen återkommer jag när jag är klar med det, säger statsministern.

tillförordnad
adjektiv
Fraser:
tillförordnad t.f. professor acting…, …pro temporeförk.pro tem.
Fraser från andra ställen i ordboken

tillförordnad t.f. professor acting…, …pro temporeförk.pro tem.

7

Han har varit omdömeslös


omdömeslös
adjektiv
om person …lacking in judgement; om person o. handling injudicious

8

– Det är också därför som jag har 2beviljat 1entledigande.

entledigande
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
entlediga
transitivt verb
dismiss; ämbetsman äv. remove…[from office]

2
bevilja
transitivt verb
grant; formellare äv. accord; tilldela award; tillerkänna allow
riksdagen har beviljat 50 000 kronor till vanl. …has voted (appropriated) 50 000 kronor for
beviljande
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

bevilja ansvarsfrihet grant discharge
bevilja avsked allow (grant permission) to resign
bevilja ngn amnesti
bevilja ngn ett anslag make sb a grant; genom votering vote sb a sum of money
bevilja styrelsen ansvarsfrihet adopt the report [and accounts]
bevilja ngn koncession för… grant sb a concession (licence, franchise) for…
åklagaren beviljade åtalseftergift …abstained from prosecuting the case
han fick (beviljades) åtalseftergift the charge brought against him was withdrawn
bevilja ngn en månads uppskov grant (allow) sb a respite (prolongation) of one month
bevilja ngn (mottaga ngn i) audiens grant sb an (receive sb in) audience
bevilja (få, ha, söka, ta ut) patent grant (obtain, hold, apply for, take out) a patent
eleverna beviljades en viss frihet i fråga om ämnesvalet the pupils were allowed a certain latitude in selecting their subjects

9

Rysk plan avvisat från Svenskt luftrum


avvisa
transitivt verb
1ngn turn away, send…away [empty-handed]
han lät sig inte avvisa[s] he would not take no for an answer, he was not to be rebuffed (put off)
avvisa en utlänning refuse entry to an alien
2ngt:t.ex. förslag, anbud reject, refuse, turn down; t.ex. anfall repel, repulse; spec. jur., ngt som obefogat dismiss

avvisa en beskyllning reject (repudiate) an accusation
avvisa en invändning overrule an objection
avvisa tanken på att + sats wave aside the idea that + sats

10

Det är cirka tre veckor till Miljöpartiets kongress i Karlstad. Grundtipset är fortfarande att de båda språkrören väljs om. Men skulle det komma vanliga partisympatiundersökningar som ger MP siffror neråt 4-procentsspärren, så vet man aldrig vad som sker. Möjligen har de tur. Kravet på förnyelse i ledningen är lätt att
tillgodose. Nuvarande partisekreterare hade redan före krisen bestämt sig för att avgå.

Tillgodose.

tillgodose
transitivt verb
krav el. önskemål o.d. meet, satisfy; behov supply, provide for
tillgodose ngns intressen look after sb's interests


godo
substantiv
Fraser:
göra upp saken i godo …amicably, …in a friendly spirit
en uppgörelse i godo an amicable settlement, by fair means or foul
saldo Er till godo balance in your favour (amer. favor)
jag har…till godo hos dig you owe me…
kan jag få ha det till godo till en annan gång? can I leave it till another time (vard. take a raincheck [on that one])?
[få] hålla till godo med [have to] put up with, [have to] stand
håll till godo! a) tag för er! [please] help yourself (resp. yourselves)! b) svar på tack you're [quite (very)] welcome [to it]!; amer. you're welcome!
det kommer firman till godo blir till gagn för it will be (prove) of use to the firm
det kom dig till godo tillföll dig you benefited by it
Fraser från andra ställen i ordboken

uppgörelse i godo amicable arrangement

11

Ännu en gång tillskrivs svenska muslimer negativa värderingar trots att deras prestationer tyder på raka motsatsen”, skriver tio muslimska kvinnor ur förbundet SMFR, Svenska muslimer för fred

Attribute
tillskriva
transitivt verb
1eg.
tillskriva ngn write to sb
2tillerkänna el. tillräkna
tillskriva ngn en dikt (egenskap) ascribe (attribute)…to sb; en uppgift (upptäckt) äv. credit sb with…
tillskriva ngn förtjänsten [av ngt] put the credit [for…]upon sb, give sb the credit [for…]
tillskriva ngt stor betydelse attach great importance to sth
tillskriva sig äran take the credit to oneself
olyckan tillskrivs den mänskliga faktorn the disaster is ascribed (attributed, put down) to…
Fraser från andra ställen i ordboken

tillskriva sig förtjänsten av ngt take the credit for…[to oneself]

12

– Här kommer man hit för att förklara och så klantar man till det ännu mer, jag vill verkligen be om ursäkt till alla miljöpartister som fått det ännu jobbigare, säger han i Aktuellt.

klanta UTTAL. KLAVERTRAMP. as piano.
transitivt verb
Fraser:
klanta sig vard. make a mess of things, muck things up; trampa i klaveret put one's foot in it
klanta till det, se klanta sigovan

13

Samtidigt har språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin hållit sig undan frågor om krisläget i partiet.

Fraser från andra ställen i ordboken

hålla sig undan gömd keep in hiding ; friare lie low; smita make oneself scarce
hålla ngn undan från utanför ngt keep sb out of sth
hålla undan
väja keep out of the way
behålla försprånget keep the lead
hålla god fart keep a good speed
se undanhålla
hålla…borta keep (med händerna hold)…out of the way (…aside)
hålla ngn undan från utanför ngt keep sb out of sth
hålla sig undan gömd keep in hiding ; friare lie low; smita make oneself scarce

14

Efter de senaste veckornas händelser har vi ganska mycket vi behöver jobba med framöver om hur man ska kunna vara engagerad i vårt förbund, säger Lindström.

engagera
transitivt verb
1anställa engage
2ta helt i anspråk absorb
reflexivt verb
Fraser:
engagera sig bli absorberad become absorbed
engagera sig för a) ta parti för el. verka för stand up for b) binda sig för commit oneself to
engagera sig i a) delta i engage in, take an active part (interest) in b) tvister el. affärer become involved in
engagerad
adjektiv
1anställd el. upptagen engaged
2invecklad [i t.ex. tvister, affärer] involved
vara för starkt engagerad för att (+ inf.) be too seriously committed to + inf.
3absorberad absorbed ; känslomässigt committed, dedicated, devoted
politiskt engagerad politically committed
engagerad litteratur litt.vet. committed (engaged) literature
Fraser från andra ställen i ordboken

politiskt engagerad politically committed
engagerad litteratur litt.vet. committed (engaged) literature
även hon är engagerad she, too is very committed
vara för starkt engagerad för att (+ inf.) be too seriously committed to + inf.

15

– Det är tråkigt men jag respekterar hennes beslut och önskar henne lycka till i framtiden, säger Hanna Lindström, språkrör för Grön ungdom på riksnivå, om avhoppet.


avhopp
substantiv
polit. defection

Leave, withdrawal, opt out.

16

Hon beskriver avhoppet som "en känsla som grott i henne".

gro
intransitivt verb
1germinate, sprout; växa grow
gro fast (igen), se växa fast (igen)under växa
2bildl. rankle
det [ligger och] gror i honom it rankles (is rankling) in his mind
Fraser från andra ställen i ordboken

han låter inte gräset gro under sina fötter he doesn't let the grass grow under his feet

17

Hon skriver också att hon tvivlar på hur samhället ser på henne och hennes engagemang som svensk muslim.

engagemang
substantiv
1anställning engagement
erbjuda ngn engagemang offer sb a contract
få engagemang get an engagement
2finansiellt el. politiskt åtagande commitment, engagement
bristande engagemang lack of commitment (active interest)
stora engagemang heavy commitments
3delaktighet share
4känsloengagemang o.d. devotion
Fraser från andra ställen i ordboken

engagemang vid en teater …at a theatre (amer. theater)

18

Jag känner mig misstänkliggjord av både politiken och samhället", skriver hon bland annat


misstänkliggöra
transitivt verb
throw (cast) suspicion on

19

Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach har beskrivit det som. "en vedervärdig vecka” för Miljöpartiet. I måndags avgick bostadsminister

vedervärdig
adjektiv
execrable; repulsive, repugnant; avskyvärd disgusting, loathsome; äcklig nauseous; jfr vederstygglig

En vedervärdig kommentar. Ie nazi.

20

Inga belägg för ....infiltration.... Mp skandal.

belägg
substantiv
exempel instance, example ; bevis evidence, proof
ge belägg för t.ex. teori äv. confirm, bear out, support
belagd
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
belägga
transitivt verb
1betäcka cover; överdra äv. coat
belägga med gatsten (stenplattor) pave (resp. flag)
belägga med kakelplattor cover with tiles, tile; jfr belagd
2 Fraser:
belägga sjukhus med patienter admit patients to…, fill…with patients
belägga reservera en plats reserve a seat
han belade andra platsen sport. he secured the second place
3pålägga
belägga ngt med t.ex. straff, skatt impose…on sth
belägga ngt med stämpel put a stamp on…, stamp…
belägga…med tull impose (levy, put) a duty on…; jfr vidare böter,kvarstad,straff osv.
4 Fraser:
belägga ngn med bojor shackle (put shackles on) sb
belägga ngn med handklovar handcuff (put handcuffs on) sb
5bevisa medelst exempel support (bear out, substantiate)…with examples
ordet är inte belagt före 1400 there is no instance (record) of the word…
6sjö. belay, bitt
stopp och belägg! belay there!

21

Avslöjandena om Miljöpartiets Mehmet Kaplan är bara toppen på ett isberg.
Partierna måste göra upp med den destruktiva identitetspolitiken.
LONG

Fraser från andra ställen i ordboken

göra upp en affär settle a transaction, strike a bargain
göra upp en budget prepare a budget
göra upp eld make (light) a fire
göra upp [i förväg] fix beforehand, prearrange
göra upp eld make (light) a fire
göra upp planer äv. make (form) plans
göra upp räkningen bildl. settle (square) accounts
göra upp saken settle (arrange) the matter
göra upp en räkning bildl. pay (settle) an account
göra upp
betala settle [up]; enas settle, come to terms; klara upp el. hämnas settle [accounts], get even
göra upp budget el. förslag el. kontrakt el. plan el. program o.d. draw up
göra upp [i förväg] fix beforehand, prearrange
göra upp eld make (light) a fire
göra upp planer äv. make (form) plans
göra upp räkningen bildl. settle (square) accounts
göra upp saken settle (arrange) the matter
vi gjorde upp att fara bort tillsammans we arranged to…
vi gjorde upp [om] dag we agreed on a day
göra upp saken med ens …right away
göra upp saken i godo …amicably, …in a friendly spirit
göra upp kassan för dagen balance (make up) the day's cash (cash for the day)
göra (lägga) upp ett program draw (set) up a programme
göra upp räkenskaperna [med ngn] settle accounts [with sb]
vi gjorde upp [om] dag we agreed on a day
ha fullt upp att göra (med arbete) have plenty [of work] to do, have one's hands full
göra upp budget el. förslag el. kontrakt el. plan el. program o.d. draw up
göra upp sina mellanhavanden med ngn affärer o.d. settle [up] with sb, square (balance) accounts with sb; tvistigheter settle one's differences with sb
göra upp (smida) en plan för att (+ inf.) make (form) a plan (spec. i negativ betydelse a scheme) to + inf.
matchen var uppgjord [på förhand] the match was fixed; jfr vidare göra upp
vi gjorde upp att fara bort tillsammans we arranged to…

Fraser från andra ställen i ordboken

göra upp saken med ens …right away
göra upp räkenskaperna [med ngn] settle accounts [with sb]
ha fullt upp att göra (med arbete) have plenty [of work] to do, have one's hands full
göra upp sina mellanhavanden med ngn affärer o.d. settle [up] with sb, square (balance) accounts with sb; tvistigheter settle one's differences with sb

22

Det är att förminska allvaret i de här frågorna att låtsas som att partierna skulle ha varit omedvetna eller bara haft otur. Vad som behövs är självrannsakan: lär av MP:s magplask och sluta uppmuntra fel krafter.


självrannsakan
substantiv
soul-searching, self-searching, self-examination

23

All

All