RW23 Flashcards Preview

A Swedish > RW23 > Flashcards

Flashcards in RW23 Deck (27):
1

Skirting board

Golvlist.

List Also ridge. Or cunning

2

To urge someone on.

Ie. Out of house (Gun in hand). From bookFraser från andra ställen i ordboken

mana på driva på urge on.

mana på {vb} (also: betona, åberopa, andraga, tillråda)
to urge [urged|urged] {vb}
Ibland är det befogat att " mana på" medlemsstaterna, men ibland vill Europaparlamentet gå för långt .
Sometimes it is justifiable to 'urge on' Member States, but there are also times when Parliament wants to go too far.

Tyvärr har jag ingen piska som jag kan mana på medlemsstater som inte klarar att fullgöra sina skyldigheter med.
Unfortunately, I do not have any stick with which to force Member States that backslide to honour their obligations.

3

1 Come to one's senses

2. statsminister Stefan Löfven. Alliansen måste besinna sig....

besinning
substantiv
besinnande consideration; sinnesnärvaro presence of mind; behärskning self-control
förlora besinningen tappa huvudet lose one's head
komma till besinning come to one's senses
Fraser från andra ställen i ordboken

väcka ngn till besinning call sb to his (resp. her) senses

2
Fraser från andra ställen i ordboken

besinna sig ett ögonblick äv. reflect for a moment
utan att besinna sig without hesitation
hon besinnade sig samlade sig she collected herself

4

En grupp män skjuter besinningslös .... Paris.


besinningslös
adjektiv
rash, unreflecting; hejdlös reckless
SYNONYMER
huvudlös
oöverlagd
sanslös
våldsam
Engelska
delirious
blind

5

Flera samordnade attacker .


samordna
transitivt verb
coordinate

6

– När det kommer fram uppgifter som det gör här, att vårdtagare hanterats på ett bryskt sätt och även med verbala tillmälen så är det absolut oacceptabelt, säger Magnus Hultin, tillförordnad socialchef, till SVT Väst.


brysk
adjektiv
brusque, curt; häftig el. oväntad abrupt

tillmäle
substantiv
skällsord word of abuse
tillmälen abuse (sg.)


7

Medan polisen är på helspänn fnyser de boende frustrerat över att bli utpekade som potentiella terrorister.


fnysa
intransitivt verb
snort
fnysa åt föraktfull sniff at

8

Få vill ställa upp för de otaliga journalister som samlats i den bedagade Brysselkommunen, alldeles väster om centrum,


bedagad
adjektiv
…past one's prime
en bedagad skönhet a faded beauty

otalig
se oräknelig

9

Åse

Amerikanerna har därmed kunnat åse från luften hur oljan transporterats ut från IS områden


åse
transitivt verb
betrakta watch; bevittna witness
Fraser från andra ställen i ordboken

stillatigande åse (förbigå) ngt …in silence

10

Put someone on the spot. Informal
Check!


sätta ngn på pottan bildl. put sb in a spot, put (stick) sb up against the wall

11

Col. IT,s not working. On the blink.


strula
intransitivt verb
1trassla muck things up, don't be so difficult
den strular it's on the blink, it's not working
Bajen Tumult on Twitter: "@cmoresport tjena. Vi har ...
https://twitter.com › bajentumult › status
Vi har playtjänsten & den strular som fan & ni skyller allting på oss & @ ComHemAB s leveranser av bredband.

2hångla neck, pet; amer. make out

After. När vi tvekade - Google Books Result
https://books.google.co.uk › books
Anna Todd - 2015 - ‎Juvenile Fiction
Han kommer förmodligen att låta vad det nu är för tjej han strular med lyssna också, och sedan kommer de att skratta ...
transitivt verb
Fraser:
strula till ngt make a mess (muck-up) of sth, screw sth up
strula till det för sig make things difficult for oneself, he screwed it up

12

Hälsosam

Ie. hälsosam mat

adjektiv
sund healthy äv. bildl.; om klimat äv. salubrious; nyttig el. t.ex. om föda wholesome; bildl. äv. salutary
vara hälsosam för vanl. be good for
Fraser från andra ställen i ordboken

vara hälsosam för vanl. be good for

13

Hollow

14

Throw a spanner in the works.

throw a spanner into the works bildl. sabotera det hela,

sätta en käpp i hjulet

käpp
substantiv
allm. stick; tunn el. äv. rotting cane; stång rod
käppen och moroten bildl. the stick and the carrot
få smaka käppen rottingen get a caning (the stick)
sätta en käpp i hjulet throw a spanner into the works
sätta [en] käpp i hjulet för ngn put a spoke in sb's wheel, upset sb's apple cart

15

Spanner

spanner [ˈspænə]
substantiv
skruvnyckel
adjustable spanner skiftnyckel
ring spanner ringnyckel

16

Det verkar nämligen som om politiker och tjänstemän med ansvar för flyktingmottagandet har problem. De framstår som stressade, handfallna, närmast desperata.


handfallen {adjective}
handfallen {adj.} (also: hjälplös)
helpless {adj.}
Bortsett från genom direkt vädjan till Mullah Omar att göra nya överväganden har det internationella samhället, trots enighet i denna fråga, stått handfallen.
The international community despite its unanimity on this issue has been helpless to intervene, other than through direct appeals to Mullah Omar to reconsider.
handfallen {adj.} (also: kraftlös, maktlös, vanmäktig)
powerless {adj.}
Den europeiska utrikespolitiken får inte stå handfallen medan världen förändras.
European foreign policy should not remain powerless while the world changes.
handfallen {adj.} (also: förvirrad, förbryllad, desorienterad, perplex)
perplexed {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.

SYNONYMS
Synonyms (Swedish) for "handfallen":
© Folkets synonymlexikon Synlexoföretagsam · perplex · rådlös · ställd

CONTEXT SENTENCES
Context sentences for "handfallen" in English
These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.
Vetenskapen står ofta handfallen inför sådana händelser, men nya avancerade datormodeller kan förutsäga skadeverkningarna.
Science is often at a loss in such situations, but new advanced data models can predict the damaging effects.
När känsliga ekosystem, som i ishavet vid Antarktis, hotas av störningar står vetenskapen ofta handfallen. Men nya avancerade datormodeller kan förutsäga skadeverkningarna. (2013-03-07)
When sensitive ecosystems, like the Arctic Ocean, are threatened by disruptions science is often at a loss. But new advanced data models can predict the damaging effects.

17

Brittiska shoppare ratar plast
I början av oktober började butiker i England att ta betalt för plastpåsar. Sedan avgiften på 5 pence infördes har antalet påsar som distribuerats på dagligvarukedjan Tesco minskat med nästan 80 procent, enligt BBC.

rata
transitivt verb
reject;

inte finna god nog, vard. turn up one's nose at; mat äv. (förkasta) refuse to eat; sökande (förslag), vard. turn down

18

Åkesson vill kunna dra in uppehållstillstånd

dra in {verb}
dra in {vb} (även: stoppa, hindra, avbryta, stänga)
to stop [stopped|stopped] {vb}
Varför ber vi dem inte att upphöra med detta och hotar med att dra in den ekonomiska hjälpen från parlamentet?
Why are we not saying, 'Stop, or you get no more help, no more money, from this House'?
dra in {vb} (även: upphäva, ta bort, dra till sig, dra sig undan)
to withdraw [withdrew|withdrawn] {vb}
Ändå beslutade kommissionen den 10 december att inte dra in åtgärderna, utan att halvera bidraget.
Nevertheless, on 10 December, the Commission decided not to withdraw the measures but to halve the subsidy.
dra in {vb} (även: avskaffa, upphäva, skjuta upp, utesluta)
to suspend [suspended|suspended] {vb}
Men jag håller inte med om att vi utan vidare bör dra in utvecklingsbiståndet till Kenya.
However, I do not agree that we should just suspend development aid to Kenya.
dra in {vb} (även: gälla, medföra, innebära, blanda in)
to involve [involved|involved] {vb}
Om den nya formen handlar om att dra in armén i politiken anser jag att det är fel väg att gå.
If this new form is to involve bringing the army into politics, my view is that it is a very bad direction to take.
dra in {vb} (även: avgå, dra sig undan, dra sig tillbaka, vila)
to retire [retired|retired] {vb}
dra in {vb} (även: lägga till, landa, fånga, slå ned)
to land [landed|landed] {vb}
dra in {vb} (även: dämpa, förbjuda, bannlysa, slå ned)
to suppress {vb}
dra in {vb} (även: dra tillbaka, dra sig tillbaka, dementera, ta tillbaka)
to retract [retracted|retracted] {vb}
dra in {vb} (även: andas in, inandas, inhalera, dra in cigarettrök)
to inhale [inhaled|inhaled] {vb}
dra in {vb} (även: omfatta, påverka, inverka på, innebära)
to implicate [implicated|implicated] {vb}
dra in {vb} (även: trassla till)
to embroil [embroiled|embroiled] {vb}
Vad värre är, väpnade ingripanden skulle kunna dra in hela Kaukasien, något som vi alla är medvetna om.
What is worse, armed intervention could embroil the entire Caucasus, which is something of which we are all conscious.
dra in {vb} (även: stoppa, dra tillbaka, avbryta, avstänga)
to cut off {vb}
Till skillnad från föregående talare skulle jag vilja gratulera er, fru kommissionär, till ert hot att dra in EU:s finansiering.
Unlike the last speaker I would like to congratulate you, Commissioner, on your threat to cut off European funding.


dra in ett körkort take away (på viss tid suspend) a driving licence
dra in magen pull in one's stomach
dra in en tidning confiscate (förbjuda suppress) a paper
dra in på… inskränka cut down…
dra in klorna draw in one's claws äv. bildl.
dra in på staten cut down [one's] expenses, draw (pull) in one's horns
dra in

19

Håller den starka svenska tilliten på att försvinna, och därmed ett bärande fundament till den välfärdsstat som vi har byggt upp den? Det var huvudfrågan i Global Utmanings samtal på Kulturhuset i tisdags kväll.

substantiv
trust, confidence ; förlitan äv. reliance
sätta [sin] tillit till put [one's] confidence in, place [one's] reliance [up]on (in)
Fraser från andra ställen i ordboken

min tillit till honom my confidence (trust) in him, my reliance on him"Hur ska jag få tillbaka tilliten till honom?" | Hälsoliv - Expressen
www.expressen.se › halsoliv › hur-ska-ja...
4 Jan 2014 - Jag behöver få tillbaka min tillit till honom, men vet inte hur det ska gå till. Han säger att det som hände ...
Att kontrollera honom är bara plågsamt för dig” | SvD
www.svd.se › att-kontrollera-honom-ar-b...
20 Dec 2013 - En kvinna berättar att hon har svårt att känna tillit till sin sambo efter att han varit otrogen. Hon ringer ...

20

För ett par veckor sedan förklarade statsministern att Sverige varit naivt. För det fick han utstå smälek, till viss del förtjänt. Men Löfven har mer rätt än vad han vet. Att naiviteten utsträckt sig till räddhågsna politiker som inte vågat ta i svåra frågor, vet vi.

Smälek. Ignominy?"ignominious" in British English
See all translations
ignominious
adjective UK US /ˌɪɡ.nəˈmɪn.i.əs/ literary

› (​especially of ​events or ​behaviour) ​embarrassing because of being a ​complete ​failure:
an ignominious ​defeat/​failure/​retreat
expend iconexpend icon Thesaurus
ignominiously
adverb UK US /-li/
(Definition of ignominious from the Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)


räddhågad och räddhågsen
adjektiv
timid, timorous, fearful

Håg. Mind.

21

The Building was ablaze.


övertänd
adjektiv
Fraser:
byggnaden var [helt] övertänd …was [all] in flames

22


utkast
substantiv
1bildl.:koncept [rough] draft; stomme skeleton; skiss sketch ; outline, plan; spec. konst. design
utkast till PM draft memorandum
göra ett utkast till… äv. draft (design, trace out)…, trace…[in outline]
2sport. throw

Halvtid. Idag enades arbetsgrupperna som arbetat med olika delfrågor om ett utkast som ministrarna ska förhandla vidare om.

23

Det här är en utveckling som vi har varnat om väldigt länge. Det är faktiskt de andra EU-länderna som i större utsträckning har tagit ansvar – Sveriges regering har inte tagit ansvar för vårt land och vår utveckling, säger Markus Wiechel (SD).


utsträckning
substantiv
1utsträckande extension; i tid prolongation
2dimension el. omfång el. vidd extent äv. bildl., extension; i längd äv. length
en punkt har ingen utsträckning …no dimensions (pl.)
ha samma utsträckning i tid el. rum som… äv. be coextensive with…
vi kunde se parken i hela dess utsträckning …the full extent of the park
i stor utsträckning to a great (large) extent
använda ngt i stor utsträckning make extensive use of sth, use sth extensively
i så stor (sådan) utsträckning to such an extent
i större eller mindre utsträckning to a greater or less extent
i största möjliga utsträckning to the greatest possible extent, as extensively as possible
i viss utsträckning to some extent
Fraser från andra ställen i ordboken

i allt större utsträckning to an ever increasing extent
i oanad utsträckning äv. to an extent never suspected (dreamt of)
utsträckning i rummet extension in space
i största möjliga utsträckning to the greatest (utmost) possible extent

24

Sorry to trouble you.Förlåt för att jag stör, men ..".

25


I knew it was going to be tough to persuade Tom to help us.

richke

swe
Jag visste att det skulle bli svårt att övertala Tom att hjälpa oss.
eng
I knew it was going to be tough to persuade Tom to help us.


Not övertyga. = convince

26


This form looks kind of complicated. Help me fill it out.

malinef

swe
Det här formuläret ser rätt komplicerat ut. Hjälp mig att fylla i det.
eng
This form looks kind of complicated. Help me fill it out.

27

Busy


Är den här platsen upptagen?
eng
Is this seat taken?
viorayli

swe
Min mor är alltid upptagen.
eng
My mother is always busy.
Ribon

swe
Jag är faktiskt väldigt upptagen.
eng
I'm actually very busy.