RW14 Flashcards Preview

A Swedish > RW14 > Flashcards

Flashcards in RW14 Deck (22):
1

– Föraren är välbehållen, säger Henrik Nyman, operativ chef på räddningstjänsten i Stockholms län, till TT.


välbehållen
adjektiv
om person …safe and sound; om sak …in good condition; om varor äv. intact
komma välbehållen fram om person arrive safely

2

Skill

Q. Fertigkeit. Ger

färdighet
substantiv
skicklighet skill, proficiency; gott handlag dexterity; talang accomplishment
insikter och färdigheter …practical attainments
färdighet i att (+ inf.) proficiency (skill) in (dexterity at) + ing-form
övning ger färdighet practice makes perfect
Fraser från andra ställen i ordboken

övning ger färdighet practice makes perfect

3

bring to sb's knowledge (notice)


kännedom
bringa till ngns kännedom bring to sb's knowledge (notice)


kunskap knowledge ; bekantskap acquaintance; närmare familiarity
få kännedom om (om att) receive information (be informed) about (that)
jag har fått kännedom om att… äv. it has come to my knowledge that…
ha kännedom om know about, be aware (informed) of
ta kännedom om take cognizance of
kopia för kännedom …for [your] information
med kännedom om knowing, with a knowledge of
bringa till ngns kännedom bring to sb's knowledge (notice)
det har kommit till vår kännedom att… we have been informed (information has reached us) that…
Fraser från andra ställen i ordboken

kunskapens träd the tree of knowledge; jfr äv. ex. under kännedom
närmare ingående kännedom om an intimate knowledge of, a thorough familiarity with
ha en ytlig kännedom om ett ämne äv. have a smattering of

4

Canopy. At restaurant


baldakin
substantiv
canopy, baldachin

5

.. Barton gav honom en hätsk blick. Long


hätsk
adjektiv
hatisk spiteful, rancorous, malignant ; friare:t.ex. om utfall savage; t.ex. om fiende implacable; t.ex. om fiendskap bitter, fierce

Han menade att en sådan folkomröstning skulle öppna upp för en hätsk diskussion om bland annat islam, som bara skulle gynna partier på högerkanten.
He said that a referendum about an issue of this kind would open a debate with vicious arguments about Islam, among other things, which would only play into the hands of Right-wing parties.
Trots detta möter vi fortfarande hätsk nationalistisk retorik inriktad på att fördjupa de nationella skillnaderna i Bosnien och Hercegovina och förhindra nationell försoning.
Despite this we are still frequently confronted with fiercely nationalistic rhetoric aimed at reinforcing national differences in Bosnia Herzegovina and at preventing national reconciliation.
Omkring kl. 15.00 gjorde Gerard Batten ett uttalande om en händelse i vilken medlemmar av vår säkerhetspersonal påstods vara inblandade, och detta orsakade en mycket hätsk debatt.
At around 3.00 p.m., Mr Batten made a statement about an incident in which members of our security staff were alleged to have been involved, and this provoked discussion which became very heated.

6

A muddled person


virrig
adjektiv
om person muddle-headed, scatterbrained; oredig el. oklar confused; muddled äv. om t.ex. framställning; om idé äv. hazy; osammanhängande disconnected

7

Tror du att jag är vrickad

ITC

vrickad
adjektiv
vard., tokig crazy, cracked, nuts, not all there samtliga endast pred.
alldeles (helt) vrickad äv. …off one's rocker (chump)
vricka
transitivt verb
1stuka sprain; rycka ur led dislocate

8

Jar

jam jar [ˈdʒæmdʒɑ:]
substantiv
syltburk, syltkruka

KrusClick for Swedish Pronunciation

Krus is the Swedish word for jar. Some of its most common inflections are kruset, krus, krusen,. Some common Swedish words that are synonyms to krus are kanna, kruka, kärl, Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of krus by a native Swedish speaker.

Translation:
Jar
Inflections:
Kruset
Krus
Krusen
Example:
Hur säger man krus på Svenska?: How do you say jar in Swedish?
Synonyms:
Kanna
Kruka
Kärl
Other Definitions:
Krus: Jar

9

lay sb under a spell

lay sb under a spell förtrolla ngn

2 spell [spel]
substantiv
1trollformel
2förtrollning, trollkraft,
förhäxning
förhäxa
transitivt verb
bewitch; tjusa enchant, fascinate
stirra som förhäxad stare as if one was spellbound


break the spell bryta förtrollningen
cast a spell on (over) sb el. put a spell on sb förtrolla ngn
weave a spell läsa en trollformel, svinga sitt trollspö
be under a spell vara [som] förtrollad, vara trollbunden (förhäxad)
be under the spell of sb (sth) vara förtrollad av ngn (ngt); vara i ngns (ngts) våld
lay sb under a spell förtrolla ngn

förhäxa
transitivt verb
bewitch; tjusa enchant, fascinate
stirra som förhäxad stare as if one was spellbound

What. Curse??
cursed [ˈkɜ:sɪd]
adjektiv
förbannad, fördömd

10

Permanent residence permit

Permanent uppehållstillståndClick for Swedish Pronunciation

Permanent uppehållstillstånd is the Swedish word for permanent residence permit Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of permanent uppehållstillstånd by a native Swedish speaker.

Translation:
Permanent residence permit
Inflections:
Example:
Hur säger man permanent uppehållstillstånd på Svenska?: How do you say permanent residence permit in Swedish?
Synonyms:

11

Feedback. From microphone. Also interpersonal.

återkoppling

Feedback - Återkoppling - Arbetsmiljöupplysningen
www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Aterkoppling/ - Translate this page
Både att ge och ta kritik på jobbet är en stor utmaning. Men genom att få återkoppling på det man gör kan var och en utvecklas och bli bättre.
Feedback/återkoppling - Malmö högskola
www.mah.se › ... › Elevmedverkan - Translate this page
Lärarens handledning i och återkoppling av elevernas arbete är centrala faktorer för elevers lärande och utveckling. I återkopplingen ska läraren beskriva var ...

återkoppling is the Swedish word for feedback. Some of its most common inflections are återkopplingen, återkopplingar,. Some common Swedish words that are synonyms to återkoppling are feedback,

Translation:
Feedback
Inflections:
återkopplingen
återkopplingar
Example:
Hur säger man återkoppling på Svenska?: How do you say feedback in Swedish?
Synonyms:
Feedback. Also microphone? Examples

12

Show off.

Boast


show-off [ˈʃəʊɒf]
substantiv
vard. skrytmåns, skrävlare
he's a show-off äv. han vill alltid visa sig på styva linan, han ska alltid stila

skryta
intransitivt verb
boast, brag , show off
villan kunde skryta med pool …boasted a swimming pool
[vilja] skryta med show off, make a show of
utan att skryta without boasting
skryt
substantiv
skrytande boasting, bragging
bara (tomt) skryt an empty boast
[bara] på skryt just to show off
utan skryt without boasting
Fraser från andra ställen i ordboken

skryta över boast about (of)
utan skryt without boasting
skryta och skräppa boast and brag
gå och stoltsera swagger about; jfr skryta
bara (tomt) skryt an empty boast
[bara] på skryt just to show off

13

Of one's own accordDrift is the Swedish word for urge or instinct. Some of its most common inflections are driften, drifter,. Some common Swedish words that are synonyms to drift are begär, bruk, skötsel,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Av egen drift', which translates into 'Of one's own accord'. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of drift by a native Swedish speaker.

Translation:
Urge
Instinct
Inflections:
Driften
Drifter
Example:
Av egen drift: Of one's own accord


drift
substantiv
1begär el. böjelse urge, instinct, impulse, prompting
lägre drifter baser instincts
av egen drift of one's own accord
2verksamhet operation, working; igånghållande running; skötsel management
elektrisk drift [the use of] electric power
arbeta med inskränkt drift work short time
kontinuerlig drift continuous working, working all round the clock
stoppa (inställa) driften stop production
i drift in operation (service), at work, going, running
ta i drift put into operation (service), start running
vara billig i drift be economical; om t.ex. bil äv. be cheap to run; skämts., om t.ex. familjemedlem not cost much to keep
ur drift out of operation (service), not working (running)
3 Fraser:
råka (komma) i (på) drift get adrift
vara på drift om båt be adrift
den (han) är på drift försvunnen någonstans it (he) is knocking about somewhere
4skämtande joking
Fraser från andra ställen i ordboken

inskränka driften t.ex. vid fabrik curtail (cut down) operations
lägre drifter baser instincts
billig i drift inexpensive (cheap) to run, economical
en inre drift an impulse from within

14

He was horrid (beastly) to me

Nedrig

nedrig
adjektiv
gemen el. simpel mean, dirty, low
vilken (en sådan) nedrig otur! what rotten luck!

han var nedrig mot mig …horrid (beastly) to me

det är (var) nedrigt av dig att tro det! it is beastly (horrid)…!

Nedrig is the Swedish word for mean. Some of its most common inflections are nedrigt, nedriga,. Some common Swedish words that are synonyms to nedrig are elak, gemen, gräslig, Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of nedrig by a native Swedish speaker.

Translation:
Mean
Inflections:
Nedrigt
Nedriga
Example:
Hur säger man nedrig på Svenska?: How do you say mean in Swedish?
Synonyms:
Elak
Gemen
Gräslig

15

To liberate or Emancipate oneself


frigjord
adjektiv
fördomsfri open-minded; emanciperad emancipated, liberated
en frigjord ande a free (an emancipated) spirit
frigöra
transitivt verb
bildl. liberate, set…free
reflexivt verb
Fraser:
frigöra sig bildl. el. befria sig free (liberate) oneself, make (set) oneself free, emancipate oneself
jag kan inte frigöra mig från den tanken att… I can't rid myself of the thought that…
Fraser från andra ställen i ordboken

en frigjord ande a free (an emancipated) spirit
frigöra sig bildl. el. befria sig free (liberate) oneself, make (set) oneself free, emancipate oneself
jag kan inte frigöra mig från den tanken att… I can't rid myself of the thought that…
Allt fler föräldrar vill ha råd om sina vuxna barn - DN.SE
www.dn.se/.../allt-fler-foraldrar-vill-ha-rad-om-sina-vu... - Translate this page
Jun 27, 2013 - Om de vuxna barnen skiljer sig så påverkar det också deras ... Men många äldre föräldrar lyckas heller inte frigöra sig från sina vuxna barn.

Väyrynen vill att Finland frigör sig från euroområdet | Hbl.fi
hbl.fi/.../vayrynen-vill-att-finland-frigor-sig-fran-euro... - Translate this page
Jun 21, 2015 - Europarlamentarikern Paavo Väyrynen (C) skriver i sin blogg att det verkar allt klarare att Grekland kommer att frigöra sig från euroområdet.

16

....Kameror i huset ”väldigt nära” kropparna. Det visar handlingar som lokaltidningen Tusla World tagit del av. Morden inträffade i juli.
LONG

EXpand. En.bab.la

ta del av [innehållet i] study (acquaint oneself with) [the contents of]


Svenska Engelska Gratis Engelska Plus Tyska Franska Spanska
SvenskaEngelska
handling
substantiv
1handlande el. gärning action; gärning äv. act, deed
fientlig handling act of hostility, hostile act (action); mellan stater enemy action
straffbar handling punishable offence
en handlingens man a man of action
låta ord följas av handling suit the action to the word
omsätta en idé i handling carry…into effect (action), realize…
gå från ord till handling translate words into deeds
skrida till handling take action
2i bok el. pjäs etc. story, action; intrig plot
handlingen tilldrar sig i London the scene is laid in…
3urkund document
en offentlig handling a public document
lägga ngt till handlingarna put sth aside
id-handling
substantiv
identification, papers (pl.); vard. ID
Fraser från andra ställen i ordboken

allmän handling public document
fullbordad handling gram. completed action
kyrklig handling religious ceremony, ministration
ofullbordad handling gram. incomplete action
bilagd handling enclosure; jfr bifoga
en offentlig handling a public (official) document
i ord och handling in word and deed
skrida till handling take action
en vacker handling a fine (noble) act (action)
gå från ord till handling translate words into deeds
handlingen är förlagd till medeltiden …takes place in the Middle Ages
inse det orätta i en handling see the unjustness (unfairness) of…

17

Under veckan som kommer ska Hawking, tillsammans med några av världens främsta fysiker, försöka lösa en rad frågor som gäckat forskarvärlden i årtionden.

2 meanings


gäcka
transitivt verb
omintetgöra frustrate; förbrylla el. undgå baffle;

fly undan elude ELUDE. Jagad terrorist gäckar polisen

gäckade förhoppningar disappointed (frustrated) hopes
gäckas
intransitivt deponensverb
Fraser:
gäckas med håna mock (scoff) at; åld., skämta med make fun of; retas med trifle with
Fraser från andra ställen i ordboken

gäckas med håna mock (scoff) at; åld., skämta med make fun of; retas med trifle with
driva gäck med, se gäckas med

18

Han lider sedan länge av nervsjukdomen ALS, som leder till att kroppens muskler förtvinar.


förtvina
intransitivt verb
vissna wither [away] ; med. atrophy

19

A blunder or mistake. Figeratively

4fel, blunder, misstag; felsteg Ett felsteg

felsteg
substantiv
eg.el.bildl. slip, false step; bildl. äv. faux pas fr., lapse

a trip of the tongue en felsägning

(S)tändigt dessa felsteg - Sydsvenskan
www.sydsvenskan.se/opinion/.../standigt-dessa-felsteg/ - Translate this page
Mar 15, 2015 - Varför har S så svårt att debattera antisemitism? Nu har partiet chans att vädra ut och lära nytt.

20

To rhyme with Something

rhyme [raɪm]
substantiv
rim; rimord; [rimmad] vers
nursery rhyme barnramsa, barnkammarrim
rhyme royal slags sjuradig rimmad vers
is there a rhyme to (for)…? finns det något som rimmar på …?
in rhyme på [rimmad] vers
without rhyme or reason utan rim och reson
intransitivt verb
rimma
transitivt verb
rimma, låta rimma ; sätta på (i) rim, sätta på vers
rhymed couplet rimmat verspar
rhymed verse rimmad vers
double rhyme

21

Osborne framförde britternas hårda krav på EU

framföra
transitivt verb
1överbringa convey; spec. hälsning äv. give; deliver äv. uttala
framför min hälsning till…! give (present) my compliments (my kind regards) to…!, please remember me to…!
framföra ett klagomål lodge (make) a complaint
framföra sin lyckönskan offer (proffer) one's best wishes
framföra en (sin) ursäkt offer an apology (one's excuses)
framföra sitt ärende state one's errand (business)
framföra ett önskemål (sitt tack) express a wish (one's thanks)
är det något jag kan framföra [till…]? i telefon o.d. can I give[…]a message?

22

Men nu spökar ett eventuellt brittiskt utträde ur EU. ”EU är en bättre union med Storbritannien som medlem”, sade Andersson.


spöka
intransitivt verb
1om en avliden haunt a (resp. the) place, walk
det spökar här (i huset) this place (house) is haunted
han spökar his ghost (spirit) still walks [the earth]
2bildl.
varför går du här och spökar? why are you prowling about here?
gå uppe och spöka hela natten be up and about…
det är nog kabelfelet som spökar igen ligger bakom it is probably…that is behind it (ställer till trassel is causing trouble) again
det är det som spökar (alltid spökar) i hans tankar that is what haunts his mind (obsesses him)