Rw48 Flashcards Preview

A Swedish > Rw48 > Flashcards

Flashcards in Rw48 Deck (21):
1

– Omorganisationen är ett hårt arbete, det ska jag inte hymla om. Det är en stor påfrestning och det finns medarbetare som känner både oro och frustration. Och vi måste arbeta för att alla ska känna att det här är min arbetsplats och här vill jag vara kvar, s


Erdogan drar ner Turkiet i mörkret
SAKINE MADON: Turkiets president hymlar inte med sitt förakt för demokrati

Slutmålet för långseglingen är New York, men Olivia Dellow hymlar inte med att en världsomsegling inte är omöjlig.hymla
intransitivt verb
vard., hyckla el. krumbukta dodge, shuffle, prevaricate

hymla smussla med ngt try to conceal sth on the sly

stå inte där och hymla! come out with it!, don't beat about the bush

hymla {verb}
hymla {vb} (även: svara undvikande, komma med undanflykter)
to prevaricate [prevaricated|prevaricated] {vb}
Saknas en översättning? Låt oss veta eller föreslå din egen översättning nedan.

SYNONYMER
Synonymer (svenska) till "hymla":
© Folkets synonymlexikon Synlexhyckla

ANVÄNDNINGSEXEMPEL
Användningsexempel för "hymla" i Engelska
Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
Jag ska inte hymla med att Turkiets hållning är provocerande.
I wish to say quite clearly that Turkey's stance is provocative.
Jag vill verkligen inte hymla i denna fråga.
I certainly would not hold my breath on this issue.
Låt oss inte hymla om det, Johannesburg var ingen framgång.
Johannesburg was not a success.
Naturligtvis var jag ledsen att jag inte hade säkrat något mer specifikt, men jag kan inte hymla med att jag var glad att återvända till Europa.
Obviously I was sad I had not secured anything more specific, but I cannot pretend I was not glad to return to Europe.
Ni har helt rätt i att det måste vara en öppen process, men vi behöver inte hymla med att vi i Europa faktiskt har en utomordentligt bra kandidat.
You quite rightly say that this must be an open process, but we do not need to hide under a bushel the fact that we, Europe, have an outstanding candidate.
Fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Låt oss inte hymla med varför Albanien och Bosnien och Hercegovina inte lyckades uppnå viseringsfrihet för sina medborgare i fjol.
Commissioner, ladies and gentlemen, let us be clear about why Albania and Bosnia and Herzegovina failed to secure visa liberalisation for their citizens last year.

DEFINITION AV ORDET HYMLA PÅ SVENSKA
hym`la {verb}[hymlade hymlat]
Orled: hyml-ar
Subst.: hymlande; hymleri, hymmel
• tala oklart och med undvikande av det väsentliga : säg rent ut vad du tycker och stå inte och hymla!
Bet. nyans: spec. (ofta med prep. med) dölja sanningen, smussla
Konstr.: hymla (om ngt), hymla (med ngt)
Hist.: sedan 1834; sv. dial. hymla, hymma 'dölja', till fornsv. humi,

British
"prevaricate" in British English

See all translations
prevaricate
verb [ I ] UK /prɪˈvær.ɪ.keɪt/ US /prɪˈver.ə.keɪt/ formal
to avoid telling the truth or saying exactly what you think:
He accused the minister of prevaricating.
Thesaurus: synonyms and related words

Digressing and being indirect or evasive

2

At få ngt att gå ihop. Long


Hur mycket jag än försöker kan jag dock inte få det att gå ihop med de aktuella händelserna.
However, try as I might, I cannot reconcile it with current events.
Hur får rådet proklamerandet av stadgan att gå ihop med sin anställningspolitik?
How does the Council reconcile its proclamation of the Charter with its policy on recruitment?
Erkänn att det är ganska besvärligt, i vår informationstekniska värld, att få det hela att gå ihop!
You must admit that, in the world of information technology, it is a little difficult to work it out!
Jag befarar att det framför allt kommer att bli från dem som redan har det svårt att få det att gå ihop.
I fear that it will primarily be those who are already finding it hard to make ends meet.gå samman
se gå ihopovan
gå tillsammans
se gå ihop b)ovan
Fraser från andra ställen i ordboken

gå bra ihop samsas get on well
det går inte ihop it doesn't make sense (add up)
affären gick inte ihop …did not pay its way
gå ihop
sluta sig close up; mötas meet; förena sig join, unite; sammanfalla äv. coincide, be merged
passa ihop agree, correspond, match; överensstämma tally
gå bra ihop samsas get on well
det går inte ihop it doesn't make sense (add up)
Fraser:
få det inkomster och utgifter att gå ihop make both ends meet
affären gick inte ihop …did not pay its way
vika ihop
fold up
den går att vika ihop it can be folded, it folds, it's foldable
få det inkomster och utgifter att gå ihop make both ends meet
den går att vika ihop it can be folded, it folds, it's foldable
få debet och kredit att gå ihop get the two sides of one's accounts to agree; friare make both ends meet
få ekvationen (en ekvation) att gå ihop solve the equation, make both ends meet
få inkomster och utgifter att gå ihop vanl. make both ends meet
Norstedts ordböcker

3

Det ligger så nära till hands att .... LONG


Talking/ experiencing mental health.
Or
ligger nära till hands att tro att det är Ingvar Kamprads Ikea ligger bakom det spektakulära hemmabygget. Det är det inte.
Personen bakom den inpaketerade lastbilen är den brittiska affärsmännen och filantropen Torquil Norman. Han startade projektet för fem år sedan med målet att på ett enkelt sätt kunna erbjuda mobilitet (rörlighet) till u-länderna.

Immediate / obvious.
Related / associated


denna förklaring ligger nära till hands …is a very likely one, …presents itself immediately. Obvious!

Det ligger därför också nära till hands att finansiera det med europeiska medel.
So it is obvious that Europe should finance that.


ta det som ligger närmast till hands …what[ever] is (comes) handy
det är en slutsats som ligger nära till hands, se ex. under närliggande

ANVÄNDNINGSEXEMPEL
Användningsexempel för "Närliggande" i Engelska
Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
Min fråga handlar om en situation som är fullt möjlig och ganska närliggande.
My question relates to a situation that is wholly feasible and quite practical.
I våra mer närliggande ytterområden, även i Europa, opererar vi effektivare än utanför.
Closer to home, also in Europe, we operate more effectively than outside it.
Detta skulle kunna vara goda nyheter för flyktingarna i Darfur och närliggande länder.
This may be good news for refugees in Darfur and neighbouring countries.
Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (
Green Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes (
Regeringen lovar också mark och jakträttigheter i närliggande stater.
The government also promises land and hunting rights in the surrounding states.
Ett närliggande problem som är viktigt för Irland är människohandeln.
A related issue, and an important one for Ireland, is human trafficking.
Sen fick de en och en reda på att de skulle till en närliggande byggnad och ge sin predikan.
Then one by one, they were told they had to go to another building and give their sermon.
Upphovsrätten och närliggande rättigheter är verkligen ett problem i det här sammanhanget.
Copyright and related rights are certainly an issue in this context.
Jag kommer från en närliggande region, min far föddes i Abbeville.
I am from a neighbouring region, and my father was born in Abbeville.
Invånare och semesterfirare på närliggande stränder betraktades inte som utsatta för ljudet.
Residents and recreational users of the nearby beach were not considered as sensitive receptors.
Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (debatt)
Green Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes (debate)
Europeiska rådet ägnade sig också åt mer närliggande utmaningar.
The European Council also looked at more immediate challenges.
Det är viktigt att understryka att ökenspridning inte påverkas av om det finns en närliggande öken.
It is important to stress that the presence of a nearby desert has no bearing on desertification.
Våra experimentella resurser är verktyg för forskningen inom hållfasthetslära och närliggande ämnen.
Our experimental facilities are tools for research in solid mechanics and related research topics.
Ytterligare 10 miljoner arbetstillfällen i närliggande sektorer är indirekt beroende av bilindustrin.
A further 10 million jobs in associated sectors are indirectly dependent on this industry.
Viktiga möten kommer att hållas i en närliggande framtid.
Important meetings on this issue are scheduled for the next few months.
Den här rapporten visar de många närliggande sökord som kunderna sökte på innan omvandlingen skedde.
This report shows the numerous related keywords customers searched with before completing a conversion.
Vattenföroreningarna i en flod berör närliggande stater.
Polluted rivers are a matter for the countries along their banks.
Den närliggande orsaken är frågan om guden Rams tempel.
The immediate cause is the issue involving the temple of the god Ram.
Tvärtom, vi är omgivna av kvinnor som är värda mycket mer än vi, min egen hustru är ett närliggande exempel.
On the contrary, we are surrounded by women who are much more valuable than us, my wife to name but one.

4

Wretched


usel
adjektiv
allm. el. t.ex. om varelse el. bostad el. mat el. väder wretched; eländig äv. miserable; värdelös äv. worthless; tarvlig el. gemen vile, base, mean; klen el. dålig [very] poor, bad
usel betalning paltry payment
usla kläder shabby clothes
uselt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

en klen (usel, svag) stackare äv. a wretched (pitiable) creature

Ett val där oppositionspartierna, inför så mycken uselhet och övergrepp, drog sig tillbaka.
Elections from which, in the face of so much disaster and outrage, the opposition parties withdrew.
I dag känner vi till ett annat slags uselhet och förakt mot barnen, det sexuella utnyttjandet av dem.
Today we are experiencing another form of baseness and contempt for childhood, its sexual exploitation.
Man har ändå gått över ytterligare en tröskel i barbari och uselhet när man utnyttjar barn för att strida, döda och dödas.
However, we have reached another level of barbarism and abjectness when children are used to fight and kill or be killed.
Gärningsmännen var tre personer som hade mer gemensamt med djur än med människor. Tre individer som dolde sin uselhet och sina perversioner bakom en fasad av social respektabilitet.
Three people were responsible for the crime, with instincts more bestial than human; three people who hid their baseness and perversion behind a facade of social respectability.

5

Domen är vägledande

Itc. Setting new precedent
vägleda
transitivt verb
guide; t.ex. i studier supervise, instruct, tutor; t.ex. i forskningsarbete direct
vägledande
adjektiv
Fraser:
en vägledande princip a guiding principle
vara vägledande be a guide, serve as guidance
Fraser från andra ställen i ordboken

vara vägledande be a guide, serve as guidance
en vägledande princip a guiding principle

precedent [subst. ˈpresɪd(ə)nt, ˈpri:s-, adj. prɪˈsi:d(ə)nt]
substantiv
precedensfall, tidigare [likartat] fall (exempel), tidigare [likartad] händelse; spec. jur. prejudikat
it is without precedent det saknar motstycke; det finns inget prejudikat på det
establish (create, set [up]) a precedent skapa ett prejudikat; bli prejudicerande. UTTAL..?
adjektiv
föregående
condition precedent villkor som först måste uppfyllas

6

– Det är väldigt intressant att HD kommer fram till att man kan använda tandröntgenundersökningar som underlag för att bedöma ålder, säger My Hedström, byråchef på Riksåklagaren.


underlag
substantiv
grund[val] foundation; spec. bildl. äv. bas|is (pl. -es); mall template; tekn. el. geol. o.d. bed; byggn. äv. bedding; statistik. o.d. basic data (pl.)
bilda underlag för bildl. form the basis of
det finns inget [sakligt] underlag för denna teori this theory has no foundation [in fact]
det forskningsarbete som är underlaget för denna bok …on which this book is based
en regering med svagt underlag …resting on a weak basis

7

kommer bli brexit, skriver Freedland.
”Från dag ett kommer hon vara under konstant press, övervakad av dem som väntar på att hon ska svika utfallet av omröstningen den 23 juni.”

Another ex rw46+

utfall
substantiv
1fäktn. lunge; mil. sortie, sally (äv. bildl.); bildl. attack; häftigt diatribe
göra ett utfall make a lunge etc.
göra ett utfall mot ngn bildl. launch an attack on (a diatribe against) sb
2slutresultat result, outcome, issue
utfallet av löneförhandlingarna the outcome (result) of…
utfalla
intransitivt verb
1om vinst go

; förfalla till betalning fall (become) due
lotten utföll med vinst it was a winning ticket, the ticket gave a prize
lotten utföll med högsta vinsten …won the first prize
2få en viss utgång turn out; jfr äv. avlöpa
utfalla väl (illa) turn out well (badly)
skörden har utfallit bra the harvest is (has been) good
målet utföll så att han tillerkändes… the case resulted in his being awarded…
jämförelsen utföll till hans fördel …was favourable to him
beslutet utföll till hans förmån …was (went) in his favour
Fraser från andra ställen i ordboken

utfalla till belåtenhet turn out well, prove satisfactory
lotten utföll med vinst it was a winning ticket, the ticket gave a prize
utfalla väl (illa) turn out well (badly)
skörden har utfallit bra the harvest is (has been) good
det utföll till hans fördel …to his advantage
lotten utföll med högsta vinsten …won the first prize
jämförelsen utföll till hans fördel …was favourable to him
beslutet utföll till hans förmån …was (went) in his favour
han föll ut genom fönstret he fell out of the window; jfr utfalla
målet utföll så att han tillerkändes… the case resulted in his being awarded…
falla ut
fall out; om stäv rake, flare
han föll ut genom fönstret he fell out of the window; jfr utfalla

8

Theresa May kommer tillträda på onsdag efter att Cameron avgått


tillträda
transitivt verb
egendom o.d. take over, take possession of; arv come into [possession of]
tillträda sin post take up one's duties (post)
tillträda tjänsten enter [up]on one's duties
tillträda sitt ämbete take office; jfr träda tillunder träda
träda till
itr. (överta ansvaret) take charge; jfr tillträda

9

– Domen ger vägledning till domstolarna och därmed en mer rättssäker tillämpning när åldern är oklar, säger han till SVT Nyheter.

Båda parter har förbundit sig att i sinom tid finna en mer rättssäker lösning.
Both sides are committed to finding a more legally secure solution in due course.
Detta föreslår vi därför att processen måste bli ännu mer rättssäker.
That is something we propose on the grounds that the process must become still more legally certain.
Båda parter har nu förbundit sig att fortsätta diskussionerna för att finna en lösning som är mer rättssäker.
Both sides are now committed to continuing their discussions in order to find a more legally secure solution.

"RÄTTSSÄKER" ENGELSK ÖVERSÄTTNING Resultat: 1-14 av 14
rättssak {substantiv}
rättssak {utr.} [jur.]
matter if the law {substantiv} [jur.]
Hittade inte riktigt det du sökte efter? Meddela oss att översättningen för "rättssäker" saknas.

10

Vi behöver en frimodig armé Mot våld på festival

Tell it like it is


frimodig
adjektiv
käck el. öppenhjärtig frank, open; oförsagd candid; rättfram

outspoken

11

Svenska kyrkan förlorade ovanligt många medlemmar under juni månad, över 13 000. Orsaken är de granskningar som visade på dyra resor och yvig representation.

yvig
adjektiv
om hår el. skägg el. svans bushy; tät äv. thick;

om gest sweeping; om stil turgid, inflated

representation
substantiv
1polit. o.d. representation; konkr. äv. representatives (pl.)
2urval selection, [representative] presentation
3värdskap entertainment
ha stor representation entertain a great deal
i går var hon ute på representation …she was out officially entertaining

12

Hillary Clinton har lämnat falska vittnesmål under utredningen av e-posthärvan och bör därför utredas för mened.

mened
substantiv
perjury
begå mened commit perjury, perjure oneself
anstiftande av mened subordination [of perjury]
Fraser från andra ställen i ordboken

tubba ngn till [att begå] mened induce sb to commit perjury

ed
substantiv
oath; svordom äv. curse
avlägga (svära) en ed take (swear) an oath
avlägga eden trohets el. ämbetsed be sworn in, take the oath
låta ngn avlägga eden swear sb in
gå (avlägga) ed på det take an oath on it, swear to it
jag går ed på att han… I swear that he…
låta ngn gå ed på att han… take sb's oath that he…
med (på, under) ed by (on [one's], under) oath
under ed lämnad förklaring sworn…

13

2
Peter, som inte heller vill bli igenkänd, säger att det finns en kåranda som gör att man inte berättar för polisen om vad man sett eller varit med om.
–  Den som golar är död i yrket. Du får inte ett uppdrag till om du inte är lojal med den du jobbar åt eller med dem du jobbar med, säger han.

Anda. Spirit. Team spirit. Loyalty.

Squeel. Itc

gala {substantiv} (även: stass, situation, tillstånd, skick)
state {substantiv}
jag gol (Preteritum)
I have stated (Present perfect)
du gol (Preteritum)
you have stated (Present perfect)


1 gala
intransitivt verb
crow; om gök call
2 gala
substantiv
gala
i [full] gala galadräkt in gala [dress], in full dress
galt
substantiv
1zool. boar
2miner. pig
Fraser från andra ställen i ordboken

göken gal the cuckoo calls
i [full] gala galadräkt in gala [dress], in full dress14

Dom är maffiga. Garden plants

Xx samanfatta den här maffiga sportsöndagen. Radio.

Xx ger onekligen ett maffigt intryck. Designer house


maffig
adjektiv
vard. smashing, stunning, groovy

15

Leek. Veg.


leek [li:k]
substantiv
purjolök äv. nationalemblem för Wales

16

Mindre nogräknad... Som tar emot .....

Less scrupulous

Skrupel?? Use.

nogräknad
adjektiv
particular; spec. moraliskt scrupulous ; se vidare kinkig

skrupler i en mening - exempelmeningar
exempelmeningar.se › skrupler
Han har inga som helst skrupler när det gäller att få igenom sin vilja. ... Skrupelfrihet betydelse. Samvetsbetänkligheter ...

scruple [ˈskru:pl]
SUBST
pl.
scruples
skrupler
have scruples about
ha samvetsbetänkligheter mot

17

– Vidga era vyer. Umgås inte bara med samma typer av människor. Var kompis med svenskar, lär dig språket. Det kommer ta dig långt, säger Kevin Pedral och fortsätter:


vy
substantiv
view; utsikt äv. sight, prospect
stora vyer lofty ideas; målsättning grandiose plans
ha trånga (vida) vyer have a narrow (broad) outlook [on life]
Fraser från andra ställen i ordboken

vidga sin horisont (sina vyer)

open one's mind, widen one's intellectual horizon

18


Fysisk aktivitet på recept kan både förebygga och behandla många av våra vanligaste åkommor, såsom ...


åkomma
substantiv
complaint , affliction

19

– Man tar inte tiden till att träna om man inte har. ett måste över sig. För jag vill inte komma till henne och säga att jag inte har tränat.

Phrase


A must.

20

– Metoden är gravt underutnyttjad. Det här är inte något man har något val att göra, utan det är såhär vi ska jobba, säger Mats Börjesson.

Itc. Seriously. Ie grave

1 grav
substantiv
1allm. grave äv. bildl.; murad tomb; uppbyggd el. uthuggen sepulchre
den heliga graven the Holy Sepulchre
tyst som i graven as silent as the grave
hon står på gravens rand bildl. she is on the brink of the grave, she has one foot in the grave
följa ngn till graven pay one's last respects to sb
gräva sin egen grav dig one's own grave
lägga ngn i en för tidig grav bring sb prematurely to the grave
2dike,spec. mil. trench; grop pit; vallgrav o.d. fosse, moat
2 grav
adjektiv
svår el. allvarlig el. om t.ex. beskyllning serious; om t.ex. anmärkning äv. damaging
3 grav
adjektiv
1fonet.
grav accent
den grava accenten the double (compound) tone
2 Fraser:
grav accent accenttecken grave accent
grava
transitivt verb
kok., ung. pickle…raw
gravad lax raw spiced salmon, gravad lax, gravlax
Fraser från andra ställen i ordboken

grav accent
grav accent accenttecken grave accent
gräva sin egen grav dig one's own grave
den grava accenten the double (compound) tone
skotta igen en grav shovel the earth back into…, fill in…
lägga ngn i en för tidig grav bring sb prematurely to the grave
lägga ned en krans på en grav lay a wreath…
lägga ned
eg. put (i liggande ställning lay)…down; lägga från sig put (lay) down; packa ned pack; gräva ned (t.ex. ledning) lay; sömnad. let down
lägga ned ngt i en ask put (packa pack) sth into…
lägga ned en krans på en grav lay a wreath…
upphöra med (t.ex. verksamhet) discontinue; inställa (t.ex. drift, järnvägslinje) shut down; stänga (t.ex. fabrik) close [down]; inte fullfölja (t.ex. process) withdraw; teaterpjäs take off; tidning discontinue; lämna (t.ex. befattning) give up, retire from, resign
lägga ned arbetet (sin röst etc.), se under resp. huvudord
använda el. offra (t.ex. pengar, möda, tid) spend, expend


lägga ned pengar i ett företag put money into (invest money in)…
lägga ned arbete på ngt äv. put in…on sth, put…into sth
jakt., döda bring down

21

there'll be an awful row


himla
adjektiv
vard. awful, terrific
adverb
vard. awfully, terrifically
intransitivt verb
Fraser:
himla med ögonen för att visa irritation o.d. roll one's eyes; se skenhelig ut look sanctimonious
reflexivt verb
Fraser:
himla sig för att visa irritation o.d. roll one's eyes; se skenhelig ut look sanctimonious; förfasa sig be scandalized (shocked)
Fraser från andra ställen i ordboken

de förde ett himla liv they made an awful row, they raised Cain (hell)
det kommer att bli ett himla liv there'll be an awful row, there'll be the devil to pay