1 (A) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 1 (A) > Flashcards

Flashcards in 1 (A) Deck (60):
1

abandon, desert

diu1 qi4

丢弃

li2 qi4

离弃

pao1 qi4

抛弃

2

abase

jiang4 wei2 bei1

降为卑

3

abolish

fei4 chu2

废除

fei4 diao4

废掉

4

abomination

ke3 zeng1

可憎

zeng1 wu4

赠物

5

abstain from

jie4 chu2

戒除

jin4 jie4

禁戒

 

6

be accepted

bei4 jie1 na4

被接纳

bei4 jie1 shou4

被接受

bei4 yue4 na4

被...悦纳

7

access through faith

tong1 guo4 xin4 xin1 ru4 men2

通过信心入门

8

accomplish

wan2 cheng2

完成

shi2 xian4

实现

9

the accused 

bei4 gao4 de

被告的

10

accuser

kong4 gao4 zhe3 (Satan)

控告者

gao4...de ren2

告。。的人

11

acquit, clear of guilt

xuan1 gao4 wu2 zui4

宣告无罪

12

addicted

shang4 yin3

上瘾

13

admire

pei4 fu

佩服

cheng1 zan4

称赞

14

admonish

quan4 jie

劝诫

quan4 gao4

劝告

15

be adopted (given the place of a son)

de2 er2 zi de ming2 fen1

得儿子的名份

bei4 shou1 yang3 

被收养

16

adorn (ie with meek and quiet sp)

... wei2 zhuang1 shi4

...为装饰

17

adornment

shi4 wu4 (jewelry etc)

饰物

yi1 shi4 (dress and personal adornment)

衣饰

18

adultery

jian1 yin2

奸淫

19

adversity

ni4 jing4

逆境

20

advice

quan4 gao4

劝告

zhong1 gao4

忠告

21

advise:

1. urge, exhort

2. suggest

3. notify

1. quan4 gao4

劝告

2. jian4 yi4 

建议

3. tong1 zhi1 

通知

22

advocate (n)

zhong1 bao3

中保

23

advocate, support (right things etc)

zhi1 chi2

支持

ti2 chang4

提倡

24

affection

xi3 ai4

喜爱

25

affliction

tong4 ku3

痛苦

bei1 shang1

悲伤

ku3 nan4

苦难

26

against the current

ni4 zhe shui3

逆着水

ni4 liu2

逆流

27

against the wind

ding3 zhe feng1

顶着风

28

aim at, take aim

miao2 zhun3

瞄准

 

29

alabaster box

yu4 ping2

玉瓶

30

alarm (v):

1. agitate, frighten

2. alert

1. jing1 rao3

惊扰

jing1 kong3

惊恐

2. jing3 gao4 

警告

 

31

diu1 qi4

丢弃

li2 qi4

离弃

pao1 qi4

抛弃

abandon

32

jiang4 wei2 bei1

降为卑

abase

33

fei4 chu2

废除

fei4 diao4

废掉

abolish

34

ke3 zeng1

可憎

zeng1 wu4

赠物

abomination

35

jie4 chu2

戒除

jin4 jie4

禁戒

abstain from

36

bei4 yue4 na4

被...悦纳

be accepted

37

tong1 guo4 xin4 xin1 ru4 men2

通过信心入门

access through faith

38

wan2 cheng2

完成

shi2 xian4

实现

accomplish

39

bei4 gao4 de

被告的

the accused 

40

kong4 gao4 zhe3 (Satan)

控告者

gao4...de ren2

告。。的人

accuser

41

xuan1 gao4 wu2 zui4

宣告无罪

acquit, clear of guilt

42

shang4 yin3

上瘾

addicted

43

pei4 fu

佩服

cheng1 zan4

称赞

admire

44

quan4 jie

劝诫

quan4 gao4

劝告

admonish

45

de2 er2 zi de ming2 fen1

得儿子的名份

bei4 shou1 yang3

被收养

be adopted (given the place of a son)

46

... wei2 zhuang1 shi4

...为装饰

adorn (ie with meek and quiet sp)

47

shi4 wu4 (jewelry etc)

饰物

yi1 shi4 (dress and personal adornment)

衣饰

adornment

48

jian1 yin2

奸淫

adultery

49

ni4 jing4

逆境

adversity

50

quan4 gao4

劝告

zhong1 gao4

忠告

advice

51

1. quan4 gao4

劝告

2. jian4 yi4 

建议

3. tong1 zhi1 

通知

advise:

1. urge, exhort

2. suggest

3. notify

52

zhong1 bao3

中保

advocate (n)

53

zhi1 chi2

支持

ti2 chang4

提倡

advocate, support (right things etc)

54

xi3 ai4

喜爱

affection

55

tong4 ku3

痛苦

bei1 shang1

悲伤

ku3 nan4

苦难

affliction

56

ni4 zhe shui3

逆着水

ni4 liu2

逆流

against the current

57

ding3 zhe feng1

顶着风

against the wind

58

miao2 zhun3

瞄准

 

aim at, take aim

59

yu4 ping2

玉瓶

alabaster box

60

1. jing1 rao3

惊扰

jing1 kong3

惊恐

2. jing3 gao4 

警告

 

alarm (v):

1. agitate, frighten

2. alert