34 (P) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 34 (P) > Flashcards

Flashcards in 34 (P) Deck (68):
1

pain

teng2 tong4

疼痛

2

palace

gong1

3

palm tree

zong1 lv2 shu4

棕榈树

4

paradise

le4 yuan2

乐园

5

paralysis

tan1 huan4 bing4

瘫痪病

6

pardon (v)

kuan1 shu4

宽恕

7

part (to do my part)

ben3 fen4

本分

8

partake of (together)

gong4 xiang3

共享

yi4 tong2 de2

一同得

9

partial

pian1 xin1

偏心

10

passover

yu2 yue4 jie2

逾越节

11

pasture

mu4 chang3

牧场

cao3 chang3

草场

12

patience

nai4 xin1

耐心

13

be patient

ren3 nai4

忍耐

14

patriarch

xian1 zu3

先祖

15

patriotic

ai4 guo2

爱国

16

pattern, style, type

yang4 shi

样式

17

peace

ping2 an1

平安

18

peaceable

he2 ping2 de

和平的

19

peacemaker

shi3 ren2 he2 mu4 de

使人和睦的

20

pearl

zhen1 zhu1

珍珠

21

pentecost

wu3 xun2 jie2

五旬节

22

perdition, destruction

mie4 wang2

灭亡

chen2 lun2

沉沦

23

perfect

wan2 quan2

完全

wan2 mei3

完美

24

perfume, odour

xiang1 wei4 (odour)

香味儿

25

perfume, spice

xiang1 liao4

香料

26

perish

mie4 wang2

灭亡

27

perplexed

kun4 huo4

困惑

28

persecute

bi1 po4

逼迫

po4 hai4

迫害

29

persevere

jian1 chi2 bu2 xie4

坚持不懈

jian1 chi2

坚持

30

persuade

quan4

shi3 xiang1 xin4

使相信

31

perverse, crooked

wai1 qu1

歪曲

jian1 chi2 cuo4 wu de

坚持错误的

32

pestilence

wen1 yi4

瘟疫

yi4 bing4

疫病

33

pharisee

fa3 li4 sai4 ren2

法利赛人

34

philosophy

zhe2 xue2

哲学

35

teng2 tong4

疼痛

pain

36

gong1

palace

37

zong1 lv2 shu4

棕榈树

palm tree

38

le4 yuan2

乐园

paradise

39

tan1 huan4 bing4

瘫痪病

paralysis

40

kuan1 shu4

宽恕

pardon (v)

41

ben3 fen4

本分

part (to do my part)

42

gong4 xiang3

共享

yi4 tong2 de2

一同得

partake of (together)

43

pian1 xin1

偏心

partial

44

yu2 yue4 jie2

逾越节

passover

45

mu4 chang3

牧场

cao3 chang3

草场

pasture

46

nai4 xin1

耐心

patience

47

ren3 nai4

忍耐

be patient

48

xian1 zu3

先祖

patriarch

49

ai4 guo2

爱国

patriotic

50

yang4 shi

样式

pattern, style, type

51

ping2 an1

平安

peace

52

he2 ping2 de

和平的

peaceable

53

shi3 ren2 he2 mu4 de

使人和睦的

peacemaker

54

zhen1 zhu1

珍珠

pearl

55

wu3 xun2 jie2

五旬节

pentecost

56

mie4 wang2

灭亡

chen2 lun2

沉沦

perdition, destruction

57

wan2 quan2

完全

wan2 mei3

完美

perfect

58

xiang1 wei4 (odour)

香味儿

perfume, odour

59

xiang1 liao4

香料

perfume, spice

60

mie4 wang2

灭亡

perish

61

kun4 huo4

困惑

perplexed

62

bi1 po4

逼迫

po4 hai4

迫害

persecute

63

jian1 chi2 bu2 xie4

坚持不懈

jian1 chi2

坚持

persevere

64

quan4

shi3 xiang1 xin4

使相信

persuade

65

wai1 qu1

歪曲

jian1 chi2 cuo4 wu de

坚持错误的

perverse, crooked

66

wen1 yi4

瘟疫

yi4 bing4

疫病

pestilence

67

fa3 li4 sai4 ren2

法利赛人

pharisee

68

zhe2 xue2

哲学

philosophy