7 (B) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 7 (B) > Flashcards

Flashcards in 7 (B) Deck (60):
1

brick kiln

zhuan1 yao2

砖窑

2

bride

xin1 niang2

新娘

3

bridegroom

xin1 lang2

新郎

4

brightness, brilliance

guang1 hui1

光辉

5

broken and contrite

you1 shang1 tong4 hui3

忧伤痛悔

6

broken hearted

shang1 xin1

伤心

7

broken will

da3 sui4 de zhi3 yi4

打碎的旨意

8

bronze

tong2

9

brother's keeper

kan1 shou3 di4 xiong1 de

看守弟兄的

10

brotherly kindness

ai4 di4 xiong1 de xin1

爱弟兄的心

11

a bruise

yu1

12

bruise (v)

ya1 shang1

压伤

13

bruised reed

ya1 shang1 de lu2 wei3

压伤的芦苇

14

buckler (shield)

dun4 pai2

盾牌

15

bud (n)

hua1 bao1

花苞

hua1 ya2

花芽

16

bud (v)

chu1 ya2

出芽

17

buddhist

fo2 jiao4

佛教

18

build

gai4

jian4

19

building (n)

lou2 fang2

楼房

20

bullock

gong1 niu2 du2

公牛犊

21

bulwark, fortress

bao3 lei3

堡垒

22

burden (n)

fu4 dan1

负担

dan4 zi

担子

23

to take up your burden

fu4 ni3 de dan4 zi

负你的担子

24

burial

an1 zang4

安葬

25

burial ground

mai2 zang4 di4

埋葬地

26

burning bush

ran2 shao1 de jing1 ji2

燃烧的荆棘

27

burnt offering

fan2 ji4

燔祭

28

busybody

guan3 xian2 shi4 de ren2

管闲事的人

29

butler

jiu3 zheng4 (cupbearer)

酒政

guan3 jia1

管家

31

brick

zhuan1

32

zhuan1 yao2

砖窑

brick kiln

33

xin1 niang2

新娘

bride

34

xin1 lang2

新郎

bridegroom

35

guang1 hui1

光辉

brightness, brilliance

36

you1 shang1 tong4 hui3

忧伤痛悔

broken and contrite

37

shang1 xin1

伤心

broken hearted

38

da3 sui4 de zhi3 yi4

打碎的旨意

broken will

39

tong2

bronze

40

kan1 shou3 di4 xiong1 de

看守弟兄的

brother's keeper

41

ai4 di4 xiong1 de xin1

爱弟兄的心

brotherly kindness

42

yu1

a bruise

43

ya1 shang1

压伤

bruise (v)

44

ya1 shang1 de lu2 wei3

压伤的芦苇

bruised reed

45

dun4 pai2

盾牌

buckler (shield)

46

hua1 bao1

花苞

hua1 ya2

花芽

bud (n)

47

chu1 ya2

出芽

bud (v)

48

fo2 jiao4

佛教

buddhist

49

gai4

jian4

build

50

lou2 fang2

楼房

building (n)

51

gong1 niu2 du2

公牛犊

bullock

52

bao3 lei3

堡垒

bulwark, fortress

53

fu4 dan1

负担

dan4 zi

担子

burden (n)

54

fu4 ni3 de dan4 zi

负你的担子

to take up your burden

55

an1 zang4

安葬

burial

56

mai2 zang4 di4

埋葬地

burial ground

57

ran2 shao1 de jing1 ji2

燃烧的荆棘

burning bush

58

fan2 ji4

燔祭

burnt offering

59

guan3 xian2 shi4 de ren2

管闲事的的人

busybody

60

jiu3 zheng4 (cupbearer)

酒政

guan3 jia1

管家

butler

61

zhuan1

brick