53 (W) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 53 (W) > Flashcards

Flashcards in 53 (W) Deck (66):
1

wage, salary

gong1 zi1

工资

gong1 jia4

工价

2

the wages of sin is death

zui4 de gong1 jia4 shi4 si3

罪的工价是死

3

wail

hao2 tao2 da4 ku1

嚎啕大哭

4

wait (v)

deng3 hou4

等候

deng3 dai4

等待

5

walk with God

yu3 shen2 tong2 xing2

与神同行

6

wander

liu2 dang4

流荡

7

war

zhan4 zheng1

战争

8

warning

ti2 xing3

提醒

9

waste (v)

lang4 fei4

浪费

10

waste places

huang1 liang2 zhi1 di4

荒凉之地

qi1 liang2 zhi1 di4

凄凉之地

11

watch and pray

jing3 xing3 dao3 gao4

警醒祷告

12

watch tower

liao4 wang4 ta3

瞭望塔

13

watchman

shou3 wang4 de ren2

守望的人

14

wave (n) (of the sea)

hai3 lang4

海浪

15

waver

yao2 dong4

摇动

yao2 huang4

摇晃

you2 yu4 bu4 jue2

犹豫不决

16

way, path

dao4 lu4

道路

17

wayfaring man, traveller

lv3 ke4

旅客

18

weak

ruan3 ruo4

软弱

19

weaken

bian4 ruo4

变弱

20

wealth

qian2 cai2

钱财

cai2 fu4

财富

21

weaned child

duan4 guo4 nai3 de hai2 zi

断过奶的孩子

22

weapon

bing1 qi4

兵器

23

weary

pi2 lao2

疲劳

24

weary of, fed up with

yan4 juan4

厌倦

yan4 fan2

厌烦

25

weave

bian1 zhi1

编织

26

weaver

fang3 zhi1 zhe3

纺织者

27

wedding

hun1 li3

婚礼

28

wedding feast

hun1 yan4

婚宴

hun1 yan2

婚筵

29

wedding garment

li3 fu2

礼服

30

wedding ring

jie2 hun1 jie4 zhi

结婚戒指

31

weeds

za2 cao3

杂草

32

weep

ku1

ku1 qi4

哭泣

33

weigh

cheng1

34

gong1 zi1

工资

gong1 jia4

工价

wage, salary

35

zui4 de gong1 jia4 shi4 si3

罪的工价是死

the wages of sin is death

36

hao2 tao2 da4 ku1

嚎啕大哭

wail

37

deng3 hou4

等候

deng3 dai4

等待

wait (v)

38

yu3 shen2 tong2 xing2

与神同行

walk with God

39

liu2 dang4

流荡

wander

40

zhan4 zheng1

战争

war

41

ti2 xing3

提醒

warning

42

lang4 fei4

浪费

waste (v)

43

huang1 liang2 zhi1 di4

荒凉之地

qi1 liang2 zhi1 di4

凄凉之地

waste places

44

jing3 xing3 dao3 gao4

警醒祷告

watch and pray

45

liao4 wang4 ta3

瞭望塔

watch tower

46

shou3 wang4 de ren2

守望的人

watchman

47

hai3 lang4

海浪

wave (n) (of the sea)

48

yao2 dong4

摇动

yao2 huang4

摇晃

you2 yu4 bu4 jue2

犹豫不决

waver

49

dao4 lu4

道路

way, path

50

lv3 ke4

旅客

wayfaring man, traveller

51

ruan3 ruo4

软弱

weak

52

bian4 ruo4

变弱

weaken

53

qian2 cai2

钱财

cai2 fu4

财富

wealth

54

duan4 guo4 nai3 de hai2 zi

断过奶的孩子

weaned child

55

bing1 qi4

兵器

weapon

56

pi2 lao2

疲劳

weary

57

yan4 juan4

厌倦

yan4 fan2

厌烦

weary of, fed up with

58

bian1 zhi1

编织

weave

59

fang3 zhi1 zhe3

纺织者

weaver

60

hun1 li3

婚礼

wedding

61

hun1 yan4

婚宴

hun1 yan2

婚筵

wedding feast

62

li3 fu2

礼服

wedding garment

63

jie2 hun1 jie4 zhi

结婚戒指

wedding ring

64

za2 cao3

杂草

weeds

65

ku1

ku1 qi4

哭泣

 weep

66

cheng1

weigh