52 (v) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 52 (v) > Flashcards

Flashcards in 52 (v) Deck (64):
1

valuable

bao3 gui4

宝贵

2

value (n)

jia4 zhi2

价值

3

value (v)

zhen1 xi1

珍惜

4

vanish away

xiao1 shi4

消逝

5

vapour, mist

yun2 wu4

云雾

6

vehemently

ji2 li4 de

极力的

qiang2 lie4 de

强烈的

7

veil (over face)

pa4 zi

帕子

8

veil (vail) (of temple)

man4 zi

幔子

9

vengeance, revenge

bao4 chou2

报仇

10

vessel

qi4 min3

器皿

11

vesture, outer clothing

wai4 yi1

外衣

12

vex

shi3 fan2 nao3

使烦恼

13

victory

sheng4 li4

胜利

zhan4 sheng4

战胜

14

view (n),  landscape

jing3 se4

景色

feng1 jing3

风景

15

viewpoint, point of view

guan1 dian3

观点

16

keep vigil, watch over

jian1 shi4

监视

17

vigilent

jing3 xing3

警醒

18

vine

pu3 tao shu4

葡萄树

19

vineyard

pu3 tao yuan2

葡萄园

20

violent

meng3 lie4

猛烈

21

virgin

tong2 nv3

童女

22

virtue

pin3 de2

品德

de2 xing2

德行

23

virtuous

cai2 de2 de (bible)

才德的

de2 xing2 de

德行的

24

field of vision

shi4 ye3

视野

25

vision (n)

yi4 xiang4

异象

26

vision, sight

yan3 guang1

眼光

yan3 li4

眼力

27

day of visitation

juan4 gu4 de ri4 zi

眷顾的日子

28

voice, sound

sheng1 yin1

声音

29

voluntary

zi4 yuan4

自愿

30

vote

tou2 piao4

投票

31

vow (n)

shi4 yan2

誓言

32

vow (v)

fa1 shi4

发誓

33

bao3 gui4

宝贵

valuable

34

jia4 zhi2

价值

value (n)

35

zhen1 xi1

珍惜

value (v)

36

xiao1 shi4

消逝

vanish away

37

yun2 wu4

云雾

vapour, mist

38

ji2 li4 de

极力的

qiang2 lie4 de

强烈的

vehemently

39

pa4 zi

帕子

veil (over face)

40

man4 zi

幔子

veil (vail) (of temple)

41

bao4 chou2

报仇

vengeance, revenge

42

qi4 min3

器皿

vessel

43

wai4 yi1

外衣

vesture, outer clothing

44

shi3 fan2 nao3

使烦恼

vex

45

sheng4 li4

胜利

zhan4 sheng4

战胜

victory

46

jing3 se4

景色

feng1 jing3

风景

view (n),  landscape

47

guan1 dian3

观点

viewpoint, point of view

48

jian1 shi4

监视

keep vigil, watch over

49

jing3 xing3

警醒

vigilent

50

pu3 tao shu4

葡萄树

vine

51

pu3 tao yuan2

葡萄园

vineyard

52

meng3 lie4

猛烈

violent

53

tong2 nv3

童女

virgin

54

pin3 de2

品德

de2 xing2

德行

virtue

55

cai2 de2 de

才德的

de2 xing2 de

德行的

virtuous

56

shi4 ye3

视野

field of vision

57

yi4 xiang4

异象

vision (n)

58

yan3 guang1

眼光

yan3 li4

眼力

vision, sight

59

juan4 gu4 de ri4 zi

眷顾的日子

day of visitation

60

sheng1 yin1

声音

voice, sound

61

zi4 yuan4

自愿

voluntary

62

tou2 piao4

投票

vote

63

shi4 yan2

誓言

vow (n)

64

fa1 shi4

发誓

vow (v)