4 (B) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 4 (B) > Flashcards

Flashcards in 4 (B) Deck (62):
1

backbiting, slander

hui3 bang4

毁谤

2

background

bei4 jing3

背景

3

bait (n)

you4 huo4 wu4

诱惑物

4

baker ( in Genesis)

shan4 wu4 zhang3

膳务长

5

balance

ping2 heng2

平衡

6

balm

xiang1 gao1

香膏

7

banish, exile

ba3...zhu2 chu1

把。。逐出

8

banner

jing1 qi2

旌旗

9

banquet

yan4 xi2

宴席

yan2 xi2

筵席

10

baptise

gei3...xi3 li3

给。。洗礼

11

to be baptised

shou4 xi3

受洗

12

baptism

xi3 li3

洗礼

13

barley

da4 mai4

大麦

14

barn

cang1 ku4

仓库

15

barren (unable to bear children)

bu4 sheng1 yu4

不生育

16

barren land

bu4 mao2 zhi1 di4

不毛之地

17

barrier

zhang4 ai4 wu4

障碍物

18

base ... on ...

ba3... zuo4 ji1 chu3

把。。作基础

19

battle (n)

zhan4 zheng1

战争

20

battle cry

na4 han3

呐喊

21

battle front

zhan4 xian4

战线

22

beacon

ming2 deng1

明灯

23

beam (wooden)

liang2 mu4

梁木

24

bear your cross

bei1 fu4 ni3 de shi2 zi4 jia4

背负你的十字架

25

bear, endure

ren3 shou4

忍受

26

 beauty

mei3 li4

美丽

27

becoming

he2 shi4

合适

he2 yi2

合宜

28

beg

qi3 qiu2

祈求

tao3 fan4 (for food)

讨饭

29

beggar

yao4 fan4 de

要饭的

tao3 fan4 de

讨饭的

qi3 gai4

乞丐

30

beguile

mi2 huo4

迷惑

yin3 you4

引诱

31

behaviour

xing2 wei2

行为

pin3 xing2

品行

32

hui3 bang4

毁谤

backbiting, slander

33

bei4 jing3

背景

background

34

you4 huo4 wu4

诱惑物

bait (n)

35

shan4 wu4 zhang3

膳务长

baker ( in Genesis)

36

ping2 heng2

平衡

balance

37

xiang1 gao1

香膏

balm

38

ba3...zhu2 chu1

把。。逐出

banish, exile

39

jing1 qi2

旌旗

banner

40

yan4 xi2

宴席

yan2 xi2

筵席

banquet

41

gei3...xi3 li3

给。。洗礼

baptise

42

shou4 xi3

受洗

to be baptised

43

xi3 li3

洗礼

baptism

44

da4 mai4

大麦

barley

45

cang1 ku4

仓库

barn

46

bu4 sheng1 yu4

不生育

barren (unable to bear children)

47

bu4 mao2 zhi1 di4

不毛之地

barren land

48

zhang4 ai4 wu4

障碍物

barrier

49

ba3... zuo4 ji1 chu3

把。。作基础

base ... on ...

50

zhan4 zheng1

战争

battle (n)

51

na4 han3

呐喊

battle cry

52

zhan4 xian4

战线

battle front

53

ming2 deng1

明灯

beacon

54

liang2 mu4

梁木

beam (wooden)

55

bei1 fu4 ni3 de shi2 zi4 jia4

背负你的十字架

bear your cross

56

ren3 shou4

忍受

bear, endure

57

mei3 li4

美丽

 beauty

58

he2 shi4

合适

he2 yi2

合宜

becoming

59

qi3 qiu2

祈求

tao3 fan4 (for food)

讨饭

beg

60

yao4 fan4 de

要饭的

tao3 fan4 de

讨饭的

qi3 gai4

乞丐

beggar

61

mi2 huo4

迷惑

yin3 you4

引诱

beguile

62

xing2 wei2

行为

pin3 xing2

品行

behaviour