47 (S) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 47 (S) > Flashcards

Flashcards in 47 (S) Deck (60):
1

submit

shun4 fu2

顺服

2

subtle, crafty, sly

jiao3 hua2

狡猾

3

success

cheng2 gong1

成功

sheng4 li4 (victory)

胜利

4

succumb

bu2 zai4 di3 kang4

不再抵抗

5

suffer

shou4 ku3

受苦

6

sufficiency

shi3 man3 zu2 de

使满足的

zu2 gou4 de

足够的

7

sunrise

ri4 chu1

日出

8

sunset

ri4 luo4

日落

9

superstition

mi2 xin4

迷信

10

support (v)

zhi1 chi2

支持

11

supreme

zhi4 gao1 wu2 shang4

至高无上

12

make your calling sure

shi3 ni3 de en1 zhao4 jian1 ding4 bu4 yi2

使你的恩召坚定不移

13

sure, stable, safe

wen3 dang

稳当

14

surety (stand surety) be guarantor

zuo4 bao3

作保

15

surrender (in battle)

tou2 xiang2

投降

fang4 qi4 (give up)

放弃

16

surrender, yield

qu1 fu2

屈服

17

surround

wei2 rao4

围绕

18

sustain:

1. maintain

2. prop up

3. provide for

1. wei2 chi2

维持

2. zhi1 cheng1

支撑

3. gong1 yang3

供养

19

swaddling clothes

qiang3 bao3

襁褓

20

swallow up

tun1 xia4

吞下

tun1 mie4

吞灭

21

death is swallowed up in victory

si3 bei4 de2 sheng4 tun1 mie4

死被得胜吞灭

22

swear, vow

fa1 shi4

发誓

23

sweep

da3 sao3

打扫

24

sweet (lovely)

tian2 mei3

甜美

25

sword

jian4

26

two-edged sword

liang3 ren4 de dao1

两刃的刀

27

sycamore tree

sang1 shu4

桑树

28

symbol

xiang4 zheng1

象征

biao1 ji4

标记

29

sympathy

tong2 qing2

同情

30

synagogue

hui4 tang2

会堂

31

shun4 fu2

顺服

submit

32

jiao3 hua2

狡猾

subtle, crafty, sly

33

cheng2 gong1

成功

sheng4 li4 (victory)

胜利

success

34

bu2 zai4 di3 kang4

不再抵抗

succumb

35

shou4 ku3

受苦

suffer

36

shi3 man3 zu2 de

使满足的

zu2 gou4 de

足够的

sufficiency

37

ri4 chu1

日出

sunrise

38

ri4 luo4

日落

sunset

39

mi2 xin4

迷信

superstition

40

zhi1 chi2

支持

support (v)

41

zhi4 gao1 wu2 shang4

至高无上

supreme

42

shi3 ni3 de en1 zhao4 jian1 ding4 bu4 yi2

使你的恩召坚定不移

make your calling sure

43

wen3 dang

稳当

sure, stable, safe

44

zuo4 bao3

作保

surety (stand surety) be guarantor

45

tou2 xiang2

投降

fang4 qi4 (give up)

放弃

surrender (in battle)

46

qu1 fu2

屈服

surrender, yield

47

wei2 rao4

围绕

surround

48

1. wei2 chi2

维持

2. zhi1 cheng1

支撑

3. gong1 yang3

供养

sustain:

1. maintain

2. prop up

3. provide for

49

qiang3 bao3

襁褓

swaddling clothes

50

tun1 xia4

吞下

tun1 mie4

吞灭

swallow up

51

si3 bei4 de2 sheng4 tun1 mie4

死被得胜吞灭

death is swallowed up in victory

52

fa1 shi4

发誓

swear, vow

53

da3 sao3

打扫

sweep

54

tian2 mei3

甜美

sweet (lovely)

55

jian4

sword

56

liang3 ren4 de dao1

两刃的刀

two-edged sword

57

sang1 shu4

桑树

sycamore tree

58

xiang4 zheng1

象征

biao1 ji4

标记

symbol

59

tong2 qing2

同情

sympathy

60

hui4 tang2

会堂

synagogue