38 (R) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 38 (R) > Flashcards

Flashcards in 38 (R) Deck (70):
1

rabbi

la1 bi3

拉比

2

race (n)

1. competitive race

2. journey (run the race with patience)

1. bi3 sai4

比赛

2. lu4 cheng2 

路程

3

rags (old clothes)

po4 yi1 fu

破衣服

4

rainbow

cai3 hong2

彩虹

5

raise

ju3 qi3

举起

6

ram (n)

gong1 yang2

公羊

7

ransom

shu2 jia4

赎价

8

raven

du4 ya1

渡鸦

wu1 ya1 (crow, but often used)

乌鸦

9

reap

shou1 ge1

收割

shou1 huo4

收获

10

reason (n)

yuan2 yin1

原因

11

reasonable service

li3 suo3 dang1 ran2 de shi4 feng4

理所当然的侍奉

12

reasonable, rational

he2 li3

合理

13

reassure

shi3...fang4 xin1

使...放心

14

rebel (v)

wei2 bei4

违背

fan3 pan4

反叛

15

rebirth

chong2 sheng1

重生

16

rebuke (v)

ze2 bei4

责备

chi4 ze2

斥责

17

receive

shou1 dao4

接待

18

receive (a guest), allow to enter

jie1 dai4

接待

19

recognise:

1. distinguish

2. acknowledge

1. ren4 chu1

认出

2. cheng2 ren4

承认

20

recompense

bao4 da2

报答

21

reconcile

shi3...he2 hao3

使...和好

22

make reconciliation for sin (OT sacrifice)

wei4 zui4 xian4 shang4 wan3 hui2 ji4

为罪献上挽回祭

23

recreation (re-creation)

chong2 xin1 zao4 jiu4

重新造就

24

redeem

shu2

25

redeemer

jiu4 shu2 zhe3

救赎者

26

redemption

jiu4 shu2

救赎

27

reed

lu2 wei3

芦苇

wei3 zi

苇子

28

refine (v)

ao2 lian4

熬炼

jing1 lian4

精炼

29

reflect, reflection

fan3 ying4

反映

30

refresh (soul)

shi3..hui1 fu4

使...恢复

su1 xing3

苏醒

31

refuge

bi4 nan4 suo3

避难所

32

refuse (v)

ju4 jue2

拒绝

33

regret

hou4 hui3

后悔

34

reject: 

1. abandon

2. refuse

1. pao1 qi4

抛弃

2. ju4 jue2

拒绝

35

rejoice

huan1 xi3

欢喜

36

la1 bi3

拉比

rabbi

37

1. bi3 sai4

比赛

2. lu4 cheng2

路程

race (n):

1. competive race

2. journey (run the race with patience)

38

po4 yi1 fu

破衣服

rags (old clothes)

39

cai3 hong2

彩虹

rainbow

40

ju3 qi3

举起

raise

41

gong1 yang2

公羊

ram (n)

42

shu2 jia4

赎价

ransom

43

du4 ya1

渡鸦

wu1 ya1

乌鸦

raven

44

shou1 ge1

收割

shou1 huo4

收获

reap

45

yuan2 yin1

原因

reason (n)

46

li3 suo3 dang1 ran2 de shi4 feng4

理所当然的侍奉

reasonable service

47

he2 li3

合理

reasonable, rational

48

shi3...fang4 xin1

使...放心

reassure

49

wei2 bei4

违背

fan3 pan4

反叛

rebel (v)

50

chong2 sheng1

重生

rebirth

51

ze2 bei4

责备

chi4 ze2

斥责

rebuke (v)

52

shou1 dao4

接待

receive

53

jie1 dai4

接待

receive (a guest), allow to enter

54

1. ren4 chu1

认出

2. cheng2 ren4 

承认

recognise:

1. distinguish

2. acknowledge

55

bao4 da2

报答

recompense

56

shi3...he2 hao3

使...和好

reconcile

57

wei4 zui4 xian4 shang4 wan3 hui2 ji4

为罪献上挽回祭

make reconciliation for sin (OT sacrifice)

58

chong2 xin1 zao4 jiu4

重新造就

recreation (re-creation)

59

shu2

redeem

60

jiu4 shu2 zhu3

救赎主

redeemer

61

jiu4 shu2

救赎

redemption

62

lu2 wei3

芦苇

wei3 zi

苇子

reed

63

ao2 lian4

熬炼

jing1 lian4

精炼

refine (v)

64

fan3 ying4

反映

reflect, reflection

65

shi3..hui1 fu4

使...恢复

su1 xing3

苏醒

refresh (soul)

66

bi4 nan4 suo3

避难所

refuge

67

ju4 jue2

拒绝

refuse (v)

68

hou4 hui3

后悔

regret

69

1. pao1 qi4 

抛弃

2. ju4 jue2

拒绝

reject:

1. abandon

2. refuse

70

huan1 xi3

欢喜

rejoice