3 (A) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 3 (A) > Flashcards

Flashcards in 3 (A) Deck (70):
1

archer

gong1 jian4 shou3

弓箭手

2

arise 

xing1 qi3

兴起

3

ark (Noah's)

fang1 zhou1

方舟

4

ark of bulrushes

cao3 xiang1 zi

草箱子

5

ark of the covenant

yue1 gui4

约柜

6

ark of the testimony

fa3 gui4

法柜

7

arm (n)

bang3 bi4

膀臂

8

armed

dai4 zhe bing1 qi4

带着兵器

9

armour

kai3 jia3

铠甲

zhuang1 jia3

装甲

10

armourbearer

na2 bing1 qi4 de ren2

拿兵器的人

11

army

jun1 dui4

军队

12

arrogant

ao4 man4 de

傲慢的

13

arrow

jian4

14

ashamed

xiu1 kui4

羞愧

xiu1 chi3

羞耻

can1 kui4

惭愧

15

ashes

hui1 jin4

灰烬

16

ask for

qiu2

17

assail

gong1 ji1

攻击

18

assurance

(you3) ba3 wo4

有把握

que4 xin4

确信

19

be assured, be convinced

que4 xin4 zhi1 dao4

确信知道

20

atone for sin

shu2 zui4

  赎罪

21

attentively

liu2 xin1

留心

22

attitude

tai4 du

态度

23

аuthor and finisher of faith

xin4 xin1 chuang4 shi3 cheng2 zhong1 de

信心创始成终的

24

author of confusion

jiao4 ren2 hun4 luan4 de

叫人混乱的

25

author of salvation

de2 jiu4 de gen1 yuan2

得救的根源

26

authority

quan2 bing3

权柄

27

avail self of

li4 yong4

利用

28

available

ke3 yong4 de

可用的

29

avenge

shen1 yuan1

伸冤

30

avoid

duo3 bi4

躲避

hui2 bi4

回避

31

awake

xing3 zhe de

醒着的

32

awaken, rouse

huan4 xing3

唤醒 

33

axe

fu3 zi

斧子

34

axe head

fu3 tou2

斧头

35

gong1 jian4 shou3

弓箭手

archer

36

xing1 qi3

兴起

arise 

37

fang1 zhou1

方舟

ark (Noah's)

38

cao3 xiang1 zi

草箱子

ark of bulrushes

39

yue1 gui4

约柜

ark of the covenant

40

fa3 gui4

法柜

ark of the testimony

41

bang3 bi4

膀臂

arm (n)

42

dai4 zhe bing1 qi4

带着兵器

armed

43

kai3 jia3

铠甲

zhuang1 jia3

装甲

armour

44

na2 bing1 qi4 de ren2

拿兵器的人

armourbearer

45

jun1 dui4

军队

army

46

ao4 man4 de

傲慢的

arrogant

47

jian4

arrow

48

xiu1 kui4

羞愧

xiu1 chi3

羞耻

ashamed

49

hui1 jin4

灰烬

ashes

50

qiu2

ask for

51

gong1 ji1

攻击

assail

52

(you3) ba3 wo4

有把握

que4 xin4

确信

assurance

53

que4 xin4 zhi1 dao4

确信知道

be assured, be convinced

54

shu2 zui4

  赎罪

atone for sin

55

liu2 xin1

留心

attentively

56

tai4 du

态度

attitude

57

xin4 xin1 chuang4 shi3 cheng2 zhong1 de

信心创始成终的

аuthor and finisher of faith

58

jiao4 ren2 hun4 luan4 de

叫人混乱的

author of confusion

59

de2 jiu4 de gen1 yuan2

得救的根源

author of salvation

60

quan2 bing3

权柄

authority

61

li4 yong4

利用

avail self of

62

ke3 yong4 de

可用的

available

63

shen1 yuan1

伸冤

avenge

64

duo3 bi4

躲避

hui2 bi4

回避

avoid

65

xing3 zhe de

醒着的

awake

66

huan4 xing3

唤醒 

awaken, rouse

67

fu3 zi

斧子

axe

68

fu3 tou2

斧头

axe head

69

atonement

shu2 zui4 ji4

赎罪祭

70

shu2 zui4 ji4

赎罪祭

atonement