54 (W) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 54 (W) > Flashcards

Flashcards in 54 (W) Deck (66):
1

weigh anchor (lift anchor)

qi3 mao2

起锚

2

weigh up, consider

zhuo2 liang4

酌量

3

well

shui3 jing3

水井

4

whale

jing1 yu2

鲸鱼

5

wheat

mai4 zi

麦子

6

whirlwind

xuan4 feng1

旋风

7

whisper, speak quietly

di1 sheng1 shuo1 hua4

低声说话

8

wholeheartedly

zhuan1 xin1 de

专心的

quan2 xin1 de

全心的

9

wholesome

chun2 zheng4

纯正

10

whore

yin2 fu4

淫妇

11

whoredom

yin2 luan4

淫乱

12

wicked, wickedness

xie2 e4

邪恶

13

wide

kuan1

14

widow

gua3 fu4

寡妇

15

wilderness

kuang4 ye3

狂野

16

wiles, tricks

gui3 ji4

诡计

17

wilfully

gu4 yi4 de

故意的

18

will of God

shang4 di4 de zhi3 yi4

上帝的旨意

19

will, testament

yi2 zhu3

遗嘱

yi2 yan2

遗言

20

willing

yuan4 yi4

愿意

gan1 xin1

甘心

21

win:

1. obtain

2. overcome

3. a competition

1. huo4 de2 

获得

2. sheng4 li4

胜利

3. ying2 

22

winding (i.e. road)

wan1 qu1

弯曲

23

winepress

ya1 jiu3 chi2

压酒池

jiu3 zha4

酒渣

24

wings

chi4 bang3

翅膀

25

wisdom

zhi4 hui4

智慧

26

witch

wu1 po2

巫婆

27

witchcraft

wu1 shu4

武术

28

withered

ku1 gan1

枯干

29

withhold

liu2 xia4 bu4 gei3

留下不给

30

withstand

di3 dang3

抵挡

31

witness (n)

jian4 zheng4 ren2

见证人

32

witness (v)

jian4 zheng4

见证

qin1 jian4 (see)

亲见

33

woe to

you3 huo4

有祸

 

34

qi3 mao2

起锚

weigh anchor (lift anchor)

35

zhuo2 liang4

酌量

weigh up, consider

36

shui3 jing3

水井

well

37

jing1 yu2

鲸鱼

whale

38

mai4 zi

麦子

wheat

39

xuan4 feng1

旋风

whirlwind

40

di1 sheng1 shuo1 hua4

低声说话

whisper, speak quietly

41

zhuan1 xin1 de

专心的

quan2 xin1 de

全心的

wholeheartedly

42

chun2 zheng4

纯正

wholesome

43

yin2 fu4

淫妇

whore

44

yin2 luan4

淫乱

whoredom

45

xie2 e4

邪恶

wicked, wickedness

46

kuan1

wide

47

gua3 fu4

寡妇

widow

48

kuang4 ye3

狂野

wilderness

49

gui3 ji4

诡计

wiles, tricks

50

gu4 yi4 de

故意的

wilfully

51

shang4 di4 de zhi3 yi4

上帝的旨意

will of God

52

yi2 zhu3

遗嘱

yi2 yan2

遗言

will, testament

53

yuan4 yi4

愿意

gan1 xin1

甘心

willing

54

1. huo4 de2

获得

2. sheng4 li4

胜利

3. ying2

win:

1. obtain

2. overcome

3. a competition

55

wan1 qu1

弯曲

winding (i.e. road)

56

ya1 jiu3 chi2

压酒池

jiu3 zha4

酒渣

winepress

57

chi4 bang3

翅膀

wings

58

zhi4 hui4

智慧

wisdom

59

wu1 po2

巫婆

witch

60

wu1 shu4

武术

witchcraft

61

ku1 gan1

枯干

withered

62

liu2 xia4 bu4 gei3

留下不给

withhold

63

di3 dang3

抵挡

withstand

64

jian4 zheng4 ren2

见证人

witness (n)

65

jian4 zheng4

见证

qin1 jian4 (see)

亲见

witness (v)

66

you3 huo4

有祸

 

woe to