21 (F-G) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 21 (F-G) > Flashcards

Flashcards in 21 (F-G) Deck (60):
1

force (v)

qiang3 po4

强迫

2

foretaste

yu4 chang2

预尝

3

forever

yong3 yuan3

永远

4

forgive

yuan2 liang4

原谅

kuan1 shu4

宽恕

she4 mian3

赦免

rao2 shu4

饶恕

5

form (n), outward appearance

xing2 shi4

形式

wai4 mao4

外貌

wai4 biao3

外表

 

6

forsake

li2 qi4

离弃

pao1 qi4

抛弃

pie1 xia4

撇下

7

fortify

shi3 geng4 jian1 gu4

使更坚固

8

fortress

bao3 lei3

堡垒

9

foundation

gen1 ji1

根基

di4 ji1

地基

10

to lay the foundation

jian4 gen1 ji1

建根基

11

fountain

pen1 quan2

喷泉

yuan2 quan2 (spring)

源泉

12

fragments

sui4 pian4

碎片

13

fragrance

xiang1 wei4

香味

14

to set free

shi4 fang4

释放

15

freedom

zi4 you2

自由

16

friendship

you3 yi4

友谊

17

froward, wilful, headstrong

ren4 xing4

任性

wan2 gu4

顽固

18

fruits of the Spirit

shu3 ling2 de guo3 zi

属灵的果子

19

fulfil:

1. complete, accomplish

2. realize, bring about

1. wan2 cheng2

完成

cheng2 jiu4

成就

2. shi2 xian4

20

be fulfilled (God's promises)

shi2 xian4

实现

ying4 yan4

应验

21

funeral

zang4 li3

葬礼

22

furrow (n)

li2 gou1

犁沟

23

future

jiang1 lai2

将来

24

gain, win (v)

ying2 de2

赢得

25

gall

ku3 dan3

苦胆

26

gather (i.e. sheaves)

shi2 qu3

拾取

27

gather together

ju4 ji2

聚集

28

genealogy

jia1 pu3

家谱

29

generation

yi2 dai4

一代

shi4 dai4

世代

30

generous

kang1 kai3 de

慷慨的

31

qiang3 po4

强迫

force (v)

32

yu4 chang2

预尝

foretaste

33

yong3 yuan3

永远

forever

34

yuan2 liang4

原谅

kuan1 shu4

宽恕

she4 mian3

赦免

rao2 shu4

饶恕

forgive

35

xing2 shi4

形式

wai4 mao4

外貌

wai4 biao3

外表

 

form (n), outward appearance

36

li2 qi4

离弃

pao1 qi4

抛弃

pie1 xia4

撇下

forsake

37

shi3 geng4 jian1 gu4

使更坚固

fortify

38

bao3 lei3

堡垒

fortress

39

gen1 ji1

根基

di4 ji1

地基

foundation

40

jian4 gen1 ji1

建根基

to lay the foundation

41

pen1 quan2

喷泉

yuan2 quan2 (spring)

源泉

fountain

42

sui4 pian4

碎片

fragments

43

xiang1 wei4

香味

fragrance

44

shi4 fang4

释放

to set free

45

zi4 you2

自由

freedom

46

you3 yi4

友谊

friendship

47

ren4 xing4

任性

wan2 gu4

顽固

froward, wilful, headstrong

48

shu3 ling2 de guo3 zi

属灵的果子

fruits of the Spirit

49

1. wan2 cheng2

完成

cheng2 jiu4

成就

2. shi2 xian4

实现

fulfil: 

1. complete, accomplish

2. realize, bring about

50

shi2 xian4

实现

ying4 yan4

应验

be fulfilled (God's promises)

51

zang4 li3

葬礼

funeral

52

li2 gou1

犁沟

furrow (n)

53

jiang1 lai2

将来

future

54

ying2 de2

赢得

gain, win (v)

55

ku3 dan3

苦胆

gall

56

shi2 qu3

拾取

gather (i.e. sheaves)

57

ju4 ji2

聚集

gather together

58

jia1 pu3

家谱

genealogy

59

yi2 dai4

一代

shi4 dai4

世代

generation

60

kang1 kai3 de

慷慨的

generous