13 (C) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 13 (C) > Flashcards

Flashcards in 13 (C) Deck (66):
1

crack (in vessel)

lie4 feng4

裂缝

2

craftiness

gui3 zha4

诡诈

3

craftsman

gong1 jiang4

工匠

4

create

chuang4 zao4

创造

5

creation

bei4 chuang4 zao4 de

被创造的

6

creator

zao4..de zhu3

造 ...的主

chuang4 zao4 zhe3

创造者

7

creature

bei4 zao4 de wu4

被造的物

8

creditor

zhai4 zhu3

债主

9

crippled person

can2 ji ren2

残疾人

10

crooked

wan1 qu1

弯曲

11

crop, farm crops

zhuang1 jia

庄稼

12

cross (n)

shi2 zi4 jia4

十字架

13

crow (rooster's call)

ji1 jiao4

鸡叫

14

crow (the bird)

wu1 ya1

乌鸦

15

crucify

ding4 zai4 shi2 zi4 jia4

定在十字架

16

cruel

can2 ren3

残忍

17

crumb

sui4 zha1

碎渣

...xie4

...屑

18

crush

ya1 shang1

压伤

ya1 sui4

压碎

19

cry of despair

ai1 sheng1

唉声

20

cry out to in distress, implore

ai1 qiu2

哀求

21

cry out, call out

han3 jiao4

喊叫

22

cry, weep

ku1

23

crystal

shui3 jing1

水晶

24

cubit

chi3

zhou3 (in OT)

25

cultivate (ground)

geng1 zuo4

耕作

26

cultivate, foster, develop

pei2 yang3

培养

27

cupbearer

jiu3 zheng4

酒政

28

cure

yi1 zhi4

医治

zhi4 yu4

治愈

29

curse (n)

zu3 zhou4

诅咒

30

curse (v)

zhou4 ma4

咒骂

31

custom:

1. habit

2. tradition, convention

1. xi2 guan4

习惯

2. feng1 su2

风俗

xi2 su2

习俗

32

cymbal

bo2

nao2 bo2

铙钹

33

make a covenent with

yu2...li4 yue1

与...立约

34

lie4 feng4

裂缝

crack (in vessel)

35

gui3 zha4

诡诈

craftiness

36

gong1 jiang4

工匠

craftsman

37

chuang4 zao4

创造

create

38

bei4 chuang4 zao4 de

被创造的

creation

39

zao4..de zhu3

造 ...的主

chuang4 zao4 zhe3

创造者

creator

40

bei4 zao4 de wu4

被造的物

creature

41

zhai4 zhu3

债主

creditor

42

can2 ji ren2

残疾人

crippled person

43

wan1 qu1

弯曲

crooked

44

zhuang1 jia

庄稼

crop, farm crops

45

shi2 zi4 jia4

十字架

cross (n)

46

ji1 jiao4

鸡叫

crow (rooster's call)

47

wu1 ya1

乌鸦

crow (the bird)

48

ding4 zai4 shi2 zi4 jia4

定在十字架

crucify

49

can2 ren3

残忍

cruel

50

sui4 zha1

碎渣

...xie4

...屑

crumb

51

ya1 shang1

压伤

ya1 sui4

压碎

crush

52

ai1 sheng1

唉声

cry of despair

53

ai1 qiu2

哀求

cry out to in distress, implore

54

han3 jiao4

喊叫

cry out, call out

55

ku1

cry, weep

56

shui3 jing1

水晶

crystal

57

chi3

zhou3 (in OT)

cubit

58

geng1 zuo4

耕作

cultivate (ground)

59

pei2 yang3

培养

cultivate, foster, develop

60

jiu3 zheng4

酒政

cupbearer

61

yi1 zhi4

医治

zhi4 yu4

治愈

cure

62

zu3 zhou4

诅咒

curse (n)

63

zhou4 ma4

咒骂

curse (v)

64

1. xi2 guan4

习惯

2. feng1 su2

风俗

xi2 su2

习俗

custom:

1. habit

2. tradition, convention

65

bo2

nao2 bo2

铙钹

cymbal

66

yu2...li4 yue1

与...立约

make a covenent with