51 (U-V) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 51 (U-V) > Flashcards

Flashcards in 51 (U-V) Deck (60):
1

unclean spirit

wu1 gui3

污鬼

2

unction

en1 gao1

恩膏

3

understanding (n)

wu4 xing

悟性

li3 jie3 li4

理解力

4

undying

yong3 heng2 de

永恒的

5

unfailing

yong3 heng2 de

永恒的

bu2 duan4 de

不断的

6

unfeigned

bu4 xu1 wei3 de

不虚伪的

zhen1 shi2

真实

7

unfruitful:

1. not bearing fruit

2. ineffective

1. bu4 jie1 guo3 zi

不结果子

2. wu2 xiao4 

无效

8

ungodly

bu2 jing4 shen2 de

不敬神的

9

united, unity

he2 er2 wei2 yi1

合二为一

tuan2 jie2

团结

10

unjust steward, shrewd manager

jing1 ming2 guan3 jia1

精明管家

11

unkind

bu4 you3 shan4 de

不友善的

bu4 he2 shan4 de

不和善的

12

unleavened bread

wu2 jiao4 bing3

无酵饼

13

unlimited

wu2 xian4 de

无限的

14

unprofitable

wu2 yi4 de

无益的

mei2 you3 yong4 de (useless)

没有用的

15

unreasonable

bu4 he2 li3

不合理

16

unsearchable

shen2 mi4 de

神秘的

bu4 ke3 tan4 jiu1 de

不可探究的

17

unspeakable

shuo1 bu2 jin4 de

说不尽的

18

unspotted

qing1 bai2

清白

chun2 jie2

纯洁

19

unstable

bu4 jian1 gu4

不坚固

bu4 wen3 ding4

不稳定

20

unworthy

bu2 pei4

不配

21

unyielding

gu4 zhi2

固执

ying4

22

uphold, support

zhi1 chi2

支持

23

upright

zheng4 zhi2

正值

24

ups and downs of life

sheng1 huo2 de sheng4 shuai1

生活的盛衰

25

urgent:

1. emergency, critical

2. pressing, imperative

1. jin3 ji2

紧急

2. po4 qie4 

迫切

26

urim

wu1 ling2

乌陵

27

useful

you3 yong4

有用

you3 yi4

有益

28

in vain

tu2 lao2

徒劳

bai2 bai2

白白

29

vain, empty

xu1 kong1

虚空

kong1 xu1

空虚

30

valley

shan1 gu3

山谷

31

wu1 gui3

污鬼

unclean spirit

32

en1 gao1

恩膏

unction

33

wu4 xing

悟性

li3 jie3 li4

理解力

understanding (n)

34

yong3 heng2 de

永恒的

undying

35

yong3 heng2 de

永恒的

bu2 duan4 de

不断的

unfailing

36

bu4 xu1 wei3 de

不虚伪的

zhen1 shi2

真实

unfeigned

37

1. bu4 jie1 guo3 zi

不结果子

2. wu2 xiao4 

无效

unfruitful:

1. not bearing fruit

2. ineffective

38

bu2 jing4 shen2 de

不敬神的

ungodly

39

he2 er2 wei2 yi1

合二为一

tuan2 jie2

团结

united, unity

40

jing1 ming2 guan3 jia1

精明管家

unjust steward, shrewd manager

41

bu4 you3 shan4 de

不友善的

bu4 he2 shan4 de

不和善的

unkind

42

wu2 jiao4 bing3

无酵饼

unleavened bread

43

wu2 xian4 de

无限的

unlimited

44

wu2 yi4 de

无益的

mei2 you3 yong4 de (useless)

没有用的

unprofitable

45

bu4 he2 li3

不合理

unreasonable

46

shen2 mi4 de

神秘的

bu4 ke3 tan4 jiu1 de

不可探究的

unsearchable

47

shuo1 bu2 jin4 de

说不尽的

unspeakable

48

qing1 bai2

清白

chun2 jie2

纯洁

unspotted

49

bu4 jian1 gu4

不坚固

bu4 wen3 ding4

不稳定

unstable

50

bu2 pei4

不配

unworthy

51

gu4 zhi2

固执

ying4

unyielding

52

zhi1 chi2

支持

uphold, support

53

zheng4 zhi2

正值

upright

54

sheng1 huo2 de sheng4 shuai1

生活的盛衰

ups and downs of life

55

1. jin3 ji2

紧急

2. po4 qie4

迫切

urgent:

1. emergency, critical

2. pressing, imperative

56

wu1 ling2

乌陵

urim

57

you3 yong4

有用

you3 yi4

有益

useful

58

tu2 lao2

徒劳

bai2 bai2

白白

in vain

59

xu1 kong1

虚空

kong1 xu1

空虚

vain, empty

60

shan1 gu3

山谷

valley