22 (G) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 22 (G) > Flashcards

Flashcards in 22 (G) Deck (60):
1

Gentile

wai4 bang1 ren2

外邦人

2

gentle

wen1 he2

温和

wen1 rou2

温柔

3

genuine

zhen1 zheng4 de

真正的

4

giant

wei3 ren2

伟人

5

gift (of God)

en1 ci4

恩赐

6

girdle (belt)

yao1 dai4

腰带

7

give thanks

zhu4 xie4

祝谢

8

give up

fang4 qi4

放弃

9

glean ears of wheat

shi2 qu3 mai4 sui4

拾取麦穗

10

glorify

rong2 yao4

荣耀

11

gnashing of teeth

qie4 chi3

切齿

12

go against the current

ni4 zhe shui3

逆着水

ni4 liu2 er2 shang4

逆流而上

13

go against the wind

ding3 zhe feng1

顶着风

14

goal

mu4 di4

目的

mu4 biao1

目标

15

goat

shan1 yang2

山羊

16

God

shang4 di4

上帝

17

god (an idol)

ou3 xiang4

偶像

shen2

18

godly

qian2 cheng2

虔诚

qian2 jing4

虔敬

19

gold

huang2 jin1

黄金

jing1 jin1 (pure gold)

精金

20

golden censer

jin1 xiang1 lu2

金香炉

21

goldsmith

jin1 jiang4

金匠

jin1 shi4 gong1 ren2

金饰工人

22

good works

shan4 gong1

善工

xing2 shan4 (do good)

行善

23

goodness

liang2 shan4

良善

en1 ci2 (of God)

恩慈

24

gorge, ravine

shan1 xia2

山峡

xia2 gu3

峡谷

25

Gospel

fu2 yin1

福音

26

gossip

xian2 hua4

闲话

liu2 yan2

流言

27

gossiper

ai4 chuan2 liu2 yan2 fei1 yu3 de ren2

爱传流言蜚语

28

govern

zhi4 li3

治理

guan3 li3

管理

29

governor

xun2 fu3

巡抚

guan3 li3

管理

30

grace

en1 dian3

恩典

en1 hui4

恩惠

31

wai4 bang1 ren2

外邦人

Gentile

32

wen1 he2

温和

wen1 rou2

温柔

gentle

33

zhen1 zheng4 de

真正的

genuine

34

wei3 ren2

伟人

giant

35

en1 ci4

恩赐

gift (of God)

36

yao1 dai4

腰带

girdle (belt)

37

zhu4 xie4

祝谢

give thanks

38

fang4 qi4

放弃

give up

39

shi2 qu3 mai4 sui4

拾取麦穗

glean ears of wheat

40

rong2 yao4

荣耀

glorify

41

qie4 chi3

切齿

gnashing of teeth

42

ni4 zhe shui3

逆着水

ni4 liu2 er2 shang4

逆流而上

go against the current

43

ding3 zhe feng1

顶着风

go against the wind

44

mu4 di4

目的

mu4 biao1

目标

goal

45

shan1 yang2

山羊

goat

46

shang4 di4

上帝

God

47

ou3 xiang4

偶像

shen2

god (an idol)

48

qian2 cheng2

虔诚

qian2 jing4

虔敬

godly

49

huang2 jin1

黄金

jing1 jin1 (pure gold)

精金

gold

50

jin1 xiang1 lu2

金香炉

golden censer

51

jin1 jiang4

金匠

jin1 shi4 gong1 ren2

金饰工人

goldsmith

52

shan4 gong1

善工

xing2 shan4 (do good)

行善

good works

53

liang2 shan4

良善

en1 ci2 (of God)

恩慈

goodness

54

shan1 xia2

山峡

xia2 gu3

峡谷

gorge, ravine

55

fu2 yin1

福音

Gospel

56

xian2 hua4

闲话

liu2 yan2

流言

gossip

57

ai4 chuan2 liu2 yan2 fei1 yu3 de ren2

爱传流言蜚语

gossiper

58

zhi4 li3

治理

guan3 li3

管理

govern

59

xun2 fu3

巡抚

guan3 li3

管理

governor

60

en1 dian3

恩典

en1 hui4

恩惠

grace