35 (P) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 35 (P) > Flashcards

Flashcards in 35 (P) Deck (70):
1

pierce

ci4

2

pigeon, dove

ge1 zi

鸽子

3

pilgrim

ke4 lv3

客旅

ji4 ju1

寄居

4

pilgrimage

ji4 ju1

寄居

5

pillar

zhu4 zi

柱子

6

pilot (n) (of plane, boat)

jia4 shi3 yuan2

驾驶员

7

pilot (v)

jia4 shi3

驾驶

8

pine tree

song1 shu4

松树

9

pine wood

song1 mu4

松木

10

pit

keng1

11

pitch, tar

li4 qing1

沥青

12

pity

ke3 lian2

可怜

13

place (n), position

wei4 zhi

位置

14

plague

wen1 yi4

瘟疫

15

plant (v)

zhong4

zai1 zhong4

栽种

16

plea, plead

ken3 qiu2

恳求

17

please (v)

shi3...xi3 yue4

使...喜悦

18

pleasure, entertainment

yu4 le4

娱乐

19

pledge

shi4 yan2

誓言

bao3 zheng4

保证

20

plentiful

feng1 fu4

丰富

21

plimsoll line

zai4 huo4 chi1 shui3 xian4

载货吃水线

22

plot against

tong2 mou2 (yao4 hai4)

同谋(要害)

23

plough (plow) (n)

li2

24

plough (plow) (v)

li2

geng1 zhong4

耕种

25

plowman

geng1 di4 de ren2

耕地的人

26

plowshare

li2 tou2

犁头

27

plumbline

zhun3 sheng2

准绳

qian1 chui2 xian4

铅垂线

28

pollute

nong4 zang1

弄脏

wu1 hui4

污秽

29

pool (n)

chi2 zi

池子

30

poor in spirit

xu1 xin1 de ren2

虚心的人

31

porter, gatekeeper

men2 fang2

门房

shou3 men2 ren2

守门人

32

portion

yi2 fen4

一份

bu4 fen

部分

33

to be possessed

bei...fu4 de

被...附的

34

potter

tao2 jiang4

陶匠

yao2 jiang4

窑匠

35

potter's wheel

zhuan4 pan2

转盘

tao2 jiang4 de lun2 zi

陶匠的轮子

tao2 lun2

陶轮

36

ci4

pierce

37

ge1 zi

鸽子

pigeon, dove

38

ke4 lv3

客旅

ji4 ju1

寄居

pilgrim

39

ji4 ju1

寄居

pilgrimage

40

zhu4 zi

柱子

pillar

41

jia4 shi3 yuan2

驾驶员

pilot (n) (of plane, boat)

42

jia4 shi3

驾驶

pilot (v)

43

song1 shu4

松树

pine tree

44

song1 mu4

松木

pine wood

45

keng1

pit

46

li4 qing1

沥青

pitch, tar

47

ke3 lian2

可怜

pity

48

wei4 zhi

位置

place (n), position

49

wen1 yi4

瘟疫

plague

50

zhong4

zai1 zhong4

栽种

plant (v)

51

ken3 qiu2

恳求

plea, plead

52

shi3...xi3 yue4

使...喜悦

please (v)

53

yu4 le4

娱乐

pleasure, entertainment

54

shi4 yan2

誓言

bao3 zheng4

保证

pledge

55

feng1 fu4

丰富

plentiful

56

zai4 huo4 chi1 shui3 xian4

载货吃水线

plimsoll line

57

tong2 mou2 (yao4 hai4)

同谋(要害)

plot against

58

li2

plough (plow) (n)

59

li2

geng1 zhong4

耕种

plough (plow) (v)

60

geng1 di4 de ren2

耕地的人

plowman

61

li2 tou2

犁头

plowshare

62

zhun3 sheng2

准绳

qian1 chui2 xian4

铅垂线

plumbline

63

nong4 zang1

弄脏

wu1 hui4

污秽

pollute

64

chi2 zi

池子

pool (n)

65

xu1 xin1 de ren2

虚心的人

poor in spirit

66

men2 fang2

门房

shou3 men2 ren2

守门人

porter, gatekeeper

67

yi2 fen4

一份

bu4 fen

部分

portion

68

bei...fu4 de

被...附的

to be possessed

69

tao2 jiang4

陶匠

yao2 jiang4

窑匠

potter

70

zhuan4 pan2

转盘

tao2 jiang4 de lun2 zi

陶匠的轮子

tao2 lun2

陶轮

potter's wheel