48 (T) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 48 (T) > Flashcards

Flashcards in 48 (T) Deck (60):
1

tabernacle

zhang4 mu4

帐幕

hui4 mu4

会幕

2

tables of stone

shi2 ban3

石板

3

take for granted

ren4 wei2... shi4 dang1 ran2 de

认为...是当然的

4

tame (v)

xun2 fu2

驯服

5

tapestry

gua4 tan3

挂毯

6

tares

bai4 zi

稗子

7

taste

chang2

8

teach (v), teaching

jiao4 dao3

教导

jiao4 xun4

教训

9

tear (v), rip (v)

si1 kai1

撕开

si1 po4

撕破

10

tears

yan3 lei4

眼泪

11

temperance, self control

jie2 zhi4

节制

12

temple (buddhist)

si4 miao4

寺庙

13

temple (OT)

dian4

殿

sheng4 dian4

圣殿

14

temporal

zan4 shi2

暂时

15

temptation, to tempt

shi4 tan4 (test)

试探

you4 huo4

诱惑

yin3 you4

引诱

16

tempter

you4 huo4 ren2 de

诱惑人的

17

the ten commandments

shi2 tiao2 jie4 lv4

十条戒律

18

tenderness

wen1 he2

温和

rou2 he2

柔和

19

tent peg

zhang4 peng2 de jue2 zi

帐棚的橛子

20

terrible:

1. frightening

2. awesome

1. ke3 pa4

可怕

2. ke3 wei4 

可畏

21

test (v)

shi4 yan4

试验

shi4 tan4

试探

kao3 cha2 (examine)

考察

22

testator

liu2 yi2 zhu3 de ren2

留遗嘱的人

23

testify

zuo4 jian4 zheng4

作见证

zheng4 ming2

证明

24

testimony

jian4 zheng4

见证

25

thank

gan3 xie4

感谢

26

thankful

gan3 ji1

感激

27

thankworthy

zhi2 de gan3 xie4

值得感谢

28

thief

zei2

29

thirst, be thirsty

ke3

30

thirst, long for

ke3 wang4

渴望

31

zhang4 mu4

帐幕

hui4 mu4

会幕

tabernacle

32

shi2 ban3

石板

tables of stone

33

ren4 wei2... shi4 dang1 ran2 de

认为...是当然的

take for granted

34

xun2 fu2

驯服

tame (v)

35

gua4 tan3

挂毯

tapestry

36

bai4 zi

稗子

tares

37

chang2

taste

38

jiao4 dao3

教导

jiao4 xun4

教训

teach (v), teaching

39

si1 kai1

撕开

si1 po4

撕破

tear (v), rip (v)

40

yan3 lei4

眼泪

tears

41

jie2 zhi4

节制

temperance, self control

42

si4 miao4

寺庙

temple (buddhist)

43

dian4

殿

sheng4 dian4

圣殿

temple (OT)

44

zan4 shi2

暂时

temporal

45

shi4 tan4 (test)

试探

you4 huo4

诱惑

yin3 you4

引诱

temptation, to tempt

46

you4 huo4 ren2 de

诱惑人的

tempter

47

shi2 tiao2 jie4 lv4

十条戒律

the ten commandments

48

wen1 he2

温和

rou2 he2

柔和

tenderness

49

zhang4 peng2 de jue2 zi

帐棚的橛子

tent peg

50

1. ke3 pa4 

可怕

2. ke3 wei4 

可畏

terrible:

1. frightening

2. awesome

51

shi4 yan4

试验

shi4 tan4

试探

kao3 cha2 (examine)

考察

test (v)

52

liu2 yi2 zhu3 de ren2

留遗嘱的人

testator

53

zuo4 jian4 zheng4

作见证

zheng4 ming2

证明

testify

54

jian4 zheng4

见证

testimony

55

gan3 xie4

感谢

thank

56

gan3 ji1

感激

thankful

57

zhi2 de gan3 xie4

值得感谢

thankworthy

58

zei2

thief

59

ke3

thirst, be thirsty

60

ke3 wang4

渴望

thirst, long for