30 (L-M ) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 30 (L-M ) > Flashcards

Flashcards in 30 (L-M ) Deck (66):
1

love

ai4

2

lovingkindness

ci2 ai4

慈爱

3

low tide

di1 chao2

低潮

3

lowly

bei1 wei1 de

卑微的

bei1 jian4 de

卑贱的

4

loyal

zhong1 xin1

忠心

zhong1 cheng2

忠诚

4

lure

you4 huo4

诱惑

yin3 you4

引诱

5

lust after

yu4 wang4

欲望

5

lust of the flesh

rou4 ti3 de si1 yu4

肉体的私欲

rou4ti 3de yu4 wang4

肉体的欲望

7

magic

mo2 shu4

魔术

9

magician

mo2 shu4 shi1

魔术师

11

magnify

zun1...wei2 da4

尊...为大

12

majesty

wei1 yan2

威严

13

make an oath, make a vow

qi3 shi4

起誓

fa1 shi4

发誓

14

malicious

e4 yi4

恶意

15

manger

ma3 cao2

马槽

16

manifest (v)

xian3 shi4

显示

biao3 ming2

表明

17

mankind

ren2 lei4

人类

18

manna

ma3 na3

吗哪

19

mark (of lamb/beast)

yin4 ji4

印记

20

martyr (n)

xun4 nan4 zhe3

殉难者

21

marvel (v)

xi1 qi2

希奇

22

masterbuilder (foreman/overseer)

gong1 tou2

工头

23

material (ie natural)

wu4 zhi4 de

物质的

24

mature

cheng2 shu2 de

成熟的

25

mean:

1. cruel

2. unkind, harsh

1. can2 ren3 

残忍

2. ke4 bo2 

刻薄

26

be of one mind

tong2 xin1

同心

27

be mindful of

gu4 nian4

顾念

ji4 nian4

纪念

xiang3 nian4

想念

34

minister (n) (religious)

mu4 shi

牧师

35

minister (of God), servant

pu2 ren

仆人

36

minister to ..

fu2 shi4

服侍

ci4 hou

伺候

37

ministry

chuan2 dao4 de fu2 wu4

传道的服务

38

miracle

shen2 ji4

神迹

qi2 ji4

奇迹

yi4 neng2

亦能

39

ai4

love

40

ci2 ai4

慈爱

lovingkindness

41

di1 chao2

低潮

low tide

42

bei1 wei1 de

卑微的

bei1 jian4 de

卑贱的

lowly

43

zhong1 xin1

忠心

zhong1 cheng2

忠诚

loyal

44

you4 huo4

诱惑

yin3 you4

引诱

lure

45

yu4 wang4

欲望

lust after

46

rou4 ti3 de si1 yu4

肉体的私欲

rou4ti 3de yu4 wang4

肉体的欲望

lust of the flesh

47

mo2 shu4

魔术

magic

48

mo2 shu4 shi1

魔术师

magician

49

zun1...wei2 da4

尊...为大

magnify

50

wei1 yan2

威严

majesty

51

qi3 shi4

起誓

fa1 shi4

发誓

make an oath, make a vow

52

e4 yi4

恶意

malicious

53

ma3 cao2

马槽

manger

54

xian3 shi4

显示

biao3 ming2

表明

manifest (v)

55

ren2 lei4

人类

mankind

56

ma3 na3

吗哪

manna

57

yin4 ji4

印记

mark (of lamb/beast)

58

xun4 nan4 zhe3

殉难者

martyr (n)

59

xi1 qi2

希奇

marvel (v)

60

gong1 tou2

工头

masterbuilder (foreman/overseer)

61

wu4 zhi4 de

物质的

material (ie natural)

62

cheng2 shu2 de

成熟的

mature

63

1. can2 ren3 

残忍

2. ke4 bo2 

刻薄

mean:

1. cruel

2. unkind, harsh

64

tong2 xin1

同心

be of one mind

65

gu4 nian4

顾念

ji4 nian4

纪念

xiang3 nian4

想念

be mindful of

66

mu4 shi

牧师

minister (n) (religious)

67

pu2 ren

仆人

minister (of God), servant

68

fu2 shi4

服侍

ci4 hou

伺候

minister to ..

69

chuan2 dao4 de fu2 wu4

传道的服务

ministry

70

shen2 ji4

神迹

qi2 ji4

奇迹

yi4 neng2

亦能

miracle

71

message

 

xun4 xi1

讯息

xin4 xi1

信息

72

xun4 xi1

讯息

xin4 xi1

信息

message