18 (E) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 18 (E) > Flashcards

Flashcards in 18 (E) Deck (64):
1

enthrall, be enthralled

ru4 shen2

入神

2

epistle

shu1 xin4

书信

3

equal

xiang1 deng3

相等

ping2 deng3

平等

4

made himself equal with God

jiang4 zi4 ji3 yu2 shen2 dang4 zuo4 ping2 deng3

将自己与神当作平等

5

equity, fairness

gong1 zheng4

公正

gong1 ping2

公平

6

eschew/avoid/shirk

bi4 mian3

避免

7

essence (crux of a matter)

shi2 zhi4

实质

guan1 jian4

关键

8

establish:

1. make strong, durable

2. set up, found

1. jian1 gu4

坚固

2. li4

jian4 li4

建立

9

establish a covenant

li4 yue1

立约

10

established in the faith

xin4 xin1 jian1 gu4

信心坚固

11

esteem

zun1 zhong4

尊重

12

eternal

yong3 yuan3 de

永远的

13

eternity

yong3 heng2

永恒

14

eunuch

tai4 jian1

太监

15

evangelist

chuan2 dao4 ren2

传道人

16

evidence

ping2 ju4

评剧

zheng4 ju4

证据

17

evil

xie2'e4 de

邪恶的

18

evil spirit

e4 gui3

恶鬼

wu1 gui3

污鬼

19

evildoer

zuo4 e4 de ren

作恶的人

20

evolution

jin4 hua4 lun4

进化论

21

exalt

sheng1 wei2 gao1

升为高

22

examine

cha2 kan4

查看

jian3 cha2

检查

23

example

bang3 yang4

榜样

24

excusable

ke3 yuan2 liang4 de

可原谅的

25

excuse (n)

jie4 kou3

借口

26

be exercised in:

1. practice

2. be moved

1. cao1 lian4 

操练

2. bei4 gan3 dong4

被感动

27

exhort

quan4 mian3

劝勉

quan4 gao4

劝告

28

expectation

zhi3 wang4

指望

qi1 wang4

期望

29

expedient

you3 yi4

有益

30

experience (n) (he has lots of experience)

jing1 yan4

经验

jing1 li4

经历

(ta1 you3 hen3 duo1 jing1 yan4)

他有很多经验

31

experience (v)

jing1 li4

经历

32

expose

jie1 lu4

揭露

33

ru4 shen2

入神

enthrall, be enthralled

34

shu1 xin4

书信

epistle

35

xiang1 deng3

相等

ping2 deng3

平等

equal

36

jiang4 zi4 ji3 yu2 shen2 dang4 zuo4 ping2 deng3

将自己与神当作平等

made himself equal with God

37

gong1 zheng4

公正

gong1 ping2

公平

 

equity, fairness

38

bi4 mian3

避免

eschew/avoid/shirk

39

shi2 zhi4

实质

guan1 jian4

关键

essence (crux of a matter)

40

1. jian1 gu4

坚固

2. li4

jian4 li4

建立

establish:

1. make strong, durable

2. set up, found

41

li4 yue1

立约

establish a covenant

42

xin4 xin1 jian1 gu4

信心坚固

established in the faith

43

zun1 zhong4

尊重

esteem

44

yong3 yuan3 de

永远的

eternal

45

yong3 heng2

永恒

eternity

46

tai4 jian1

太监

eunuch

47

chuan2 dao4 ren2

传道人

evangelist

48

ping2 ju4

评剧

zheng4 ju4

证据

evidence

49

xie2'e4 de

邪恶的

evil

50

e4 gui3

恶鬼

wu1 gui3

污鬼

evil spirit

51

zuo4 e4 de ren

作恶的人

evildoer

52

jin4 hua4 lun4

进化论

evolution

53

sheng1 wei2 gao1

升为高

exalt

54

cha2 kan4

查看

jian3 cha2

检查

examine

55

bang3 yang4

榜样

example

56

ke3 yuan2 liang4 de

可原谅的

excusable

57

jie4 kou3

借口

excuse (n)

58

1. cao1 lian4 

操练

2. bei4 gan3 dong4

被感动

be exercised in:

1. practice

2. be moved

59

quan4 mian3

劝勉

quan4 gao4

劝告

exhort

60

zhi3 wang4

指望

qi1 wang4

期望

expectation

61

you3 yi4

有益

expedient

62

jing1 yan4

经验

jing1 li4

经历

(ta1 you3 hen3 duo1 jing1 yan4)

他有很多经验

experience (n) (he has lots of experience)

63

jing1 li4

经历

experience (v)

64

jie1 lu4

揭露

expose