25 (H) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 25 (H) > Flashcards

Flashcards in 25 (H) Deck (64):
1

heritage

chan3 ye4

产业

yi2 chan3

遗产

2

hesitate

you2 yu4

犹豫

3

hidden

yin3 cang2 de

隐藏的

4

hide

cang2 qi3 lai2

藏起来

duo3 bi4

躲避

5

hiding place

yin3 cang2 chu4

隐藏处

6

high priest

da4 ji4 si1

大祭司

7

high tide

gao1 chao2

高潮

8

hinder (v)

zu3 ai4

阻碍

9

hindrance, obstacle

zhang4 ai4 wu4

障碍物

zu3 ai4 wu4

阻碍物

10

hire

gu4

11

hireling, hired hand

gu4 gong1

雇工

12

take hold on/of

zhua1 zhu4

抓住

13

holy

sheng4 jie2

圣洁

14

Holy Spirit

sheng4 ling2

圣灵

15

honesty

cheng2 shi2

诚实

16

honour, respect

zun1 jing4

尊敬

zun1 gui4

尊贵

17

hope

xi1 wang4

希望

pan4 wang4

盼望

18

horn (bugle)

hao4 jiao3

号角

19

horn (of animal)

jiao3

20

human nature

ren2 de ben3 xing4

人的本性

21

humble

qian1 bei1

谦卑

22

humble oneself

zi4 bei1

自卑

23

to be humbled

jiang4 wei2 bei1

降为卑

24

hunter

lie4 ren2

猎人

25

hurt (v)

shang1 hai4

伤害

26

hurtful

you3 hai4 de

有害的

27

husbandman

zai1 pei2 de ren2

栽培的人

28

husk

zao1 kang1

糟糠

gu3 ke2

谷壳

29

hymn

sheng4 ge1

圣歌

30

hypocrisy

wei3 shan4

伪善

xu1 wei3

虚伪

31

hypocrite

xu1 wei3 de ren

虚伪的人

32

chan3 ye4

产业

yi2 chan3

遗产

heritage

33

you2 yu4

犹豫

hesitate

34

yin3 cang2 de

隐藏的

hidden

35

cang2 qi3 lai2

藏起来

duo3 bi4

躲避

hide

36

yin3 cang2 chu4

隐藏处

hiding place

37

da4 ji4 si1

大祭司

high priest

38

gao1 chao2

高潮

high tide

39

zu3 ai4

阻碍

hinder (v)

40

zhang4 ai4 wu4

障碍物

zu3 ai4 wu4

阻碍物

hindrance, obstacle

41

gu4

hire

42

gu4 gong1

雇工

hireling, hired hand

43

zhua1 zhu4

抓住

take hold on/of

44

sheng4 jie2

圣洁

holy

45

sheng4 ling2

圣灵

Holy Spirit

46

cheng2 shi2

诚实

honesty

47

zun1 jing4

尊敬

zun1 gui4

尊贵

honour, respect

48

xi1 wang4

希望

pan4 wang4

盼望

hope

49

hao4 jiao3

号角

horn (bugle)

50

jiao3

horn (of animal)

51

ren2 de ben3 xing4

人的本性

human nature

52

qian1 bei1

谦卑

humble

53

zi4 bei1

自卑

humble oneself

54

jiang4 wei2 bei1

降为卑

to be humbled

55

lie4 ren2

猎人

hunter

56

shang1 hai4

伤害

hurt (v)

57

you3 hai4 de

有害的

hurtful

58

zai1 pei2 de ren2

栽培的人

husbandman

59

zao1 kang1

糟糠

gu3 ke2

谷壳

husk

60

sheng4 ge1

圣歌

hymn

61

wei3 shan4

伪善

xu1 wei3

虚伪

hypocrisy

62

xu1 wei3 de ren

虚伪的人

hypocrite

63

humiliate

rang4 ren2 gan3 dao4 xiu1 ru3

 让人感到羞辱

rang4 ren2 gan3 dao4 xiu1 kui4

让人感到羞愧

64

rang4 ren2 gan3 dao4 xiu1 ru3

 让人感到羞辱

rang4 ren2 gan3 dao4 xiu1 kui4

让人感到羞愧

humiliate