27(I-J) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 27(I-J) > Flashcards

Flashcards in 27(I-J) Deck (68):
1

inseparable

fen1 bu4 kai1 de

分不开的

2

insincere

bu4 zhen1 cheng2 de

不真诚的

3

inspire

gu3 wu3

鼓舞

ji1 qi3

激起

ji1 li4

激励

4

instinct

ben3 neng2

本能

5

instruction, guidance

jiao4 dao3

教导

6

instrument, implement, utensil

qi4 ju4

器具

7

insult (n)

wu3 ru3 de yan2 / xing2 wei2

侮辱的言/行为

8

insult (v)

ru3 ma4

辱骂

ling2 ru3

凌辱

9

insurrection

zao4 fan3

造反

zuo4 luan4

作乱

10

integrity

chun2 zheng4

纯正

11

intercede

dai4 qiu2

代求

shuo1 qing2

说情

12

intercessor

dai4 qiu2 ren2

代求人

13

interpret (language)

fan1 yi4

翻译

14

interpret, explain (dreams)

jie3 shi4

解释

15

invest (money)

tou2 zi1

投资

16

invite

yao1 qing3

邀请

17

inward man

nei4 xin1

内心

18

iron (Fe)

tie3

19

Islam

yi1 si1 lan2 jiao4

伊斯兰教

20

ivory

xiang1 ya2

象牙

21

javelin

biao1 qiang1

标枪

22

jealousy

ji4 du4

忌妒

ji2 du4

嫉妒

23

jew

you2 tai4 ren2

犹太人

24

jewel (precious stone)

bao3 shi2

宝石

25

journey

lv3 tu2

旅途

26

joy

xi3 le4

喜乐

27

judge (n)

shen3 pan4 yuan2

审判员

28

judge (v)

shen3 pan4

审判

pan4 duan4

判断

29

judgment day

shen3 pan4 de ri4 zi

审判的日子

30

before the judgment seat of Christ

zai4 ji1 du1 tai2 qian2

在基督台前

31

just, fair

gong1 ping2

公平

gong1 zheng4

公正

32

justified

cheng1 wei2 yi4

称为义

cheng1 yi4

称义

33

justify

zheng4 ming2...you3 li3

证明...有理

34

 invest (time, strength)

tou2 ru4

投入

35

fen1 bu4 kai1 de

分不开的

inseparable

36

bu4 zhen1 cheng2 de

不真诚的

insincere

37

gu3 wu3

鼓舞

ji1 qi3

激起

ji1 li4

激励

inspire

38

ben3 neng2

本能

instinct

39

jiao4 dao3

教导

instruction, guidance

40

qi4 ju4

器具

instrument, implement, utensil

41

wu3 ru3 de yan2/xing2 wei2

侮辱的 言/行为

insult (n)

42

ru3 ma4

辱骂

ling2 ru3

凌辱

insult (v)

43

zao4 fan3

造反

zuo4 luan4

作乱

insurrection

44

chun2 zheng4

纯正

integrity

45

dai4 qiu2

代求

shuo1 qing2

说情

intercede

46

dai4 qiu2 ren2

代求人

intercessor

47

fan1 yi4

翻译

interpret (language)

48

jie3 shi4

解释

interpret, explain (dreams)

49

tou2 zi1

投资

invest (money)

50

yao1 qing3

邀请

invite

51

nei4 xin1

内心

inward man

52

tie3

iron (Fe)

53

yi1 si1 lan2 jiao4

伊斯兰教

Islam

54

xiang1 ya2

象牙

ivory

55

biao1 qiang1

标枪

javelin

56

ji4 du4

忌妒

ji2 du4

嫉妒

jealousy

57

you2 tai4 ren2

犹太人

jew

58

bao3 shi2

宝石

jewel (precious stone)

59

lv3 tu2

旅途

journey

60

xi3 le4

喜乐

joy

61

shen3 pan4 yuan2

审判员

judge (n)

62

shen3 pan4

审判

pan4 duan4

判断

judge (v)

63

shen3 pan4 de ri4 zi

审判的日子

judgment day

64

zai4 ji1 du1 tai2 qian2

在季度台前

before the judgment seat of Christ

65

gong1 ping2

公平

gong1 zheng4

公正

just, fair

66

cheng1 wei2 yi4

称为义

cheng1 yi4

称义

justified

67

zheng4 ming2...you3 li3

证明...有理

justify

68

tou2 ru4

投入

 invest (time, strength)