10 (C) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 10 (C) > Flashcards

Flashcards in 10 (C) Deck (64):
1

citizenship

gong1 min2 shen1 fen

公民身份

gong1 min2 quan2

公民权

2

clay

ni2 tu3

泥土

3

cleanliness

qing1 jie2

清洁

gan1 jing4

干净

4

cleanse

jie2 jing4

洁净

shi3 chun2 jie2

使纯洁

5

cleansing, purification

jie2 jing4

洁净

6

cleave open

lie4 kai1

裂开

7

cleave to stg/sbdy

tie1 jin

贴近

qin1 jin4

亲近

kao4

8

clergy

mu4 shi

牧师

9

cliff, precipice

xuan2 ya2

悬崖

10

cloud (pillar of cloud)

yun2 (yun2 zhu4)

运 (云柱)

11

1. coals of fire

2. live coals

1. tan4 huo3

炭火

2. hong2 tan4 

红炭

12

cock crow

ji1 jiao4

鸡叫

13

coffin

guan1 cai

棺材

14

collection (money)

juan1 xiang4

捐项

15

comfort

an1 wei4

安慰

16

comforter (KJV), counsellor 

 

 

 

 

 

 

an1 wei4 zhe3

安慰者

bao3 hui4 shi1

保惠师

17

command (v)

fen1 fu

吩咐

18

commandment

jie4 ming4

诫命

19

commend

ju3 jian4

举荐

tui1 jian4

推荐

20

commit (stg to)

jiao1..gei3

交...给

jiao1...zai

... 交...在

21

commit oneself to

jiao1 zi4 ji gei3..

交自己给...

xian4 zi4 ji gei3...

献自己给...

22

be committed to (a cause)

zhuan1 xin1 yu2

专心于

23

communion:

1. fellowship

2. Holy communion

1. jiao1 wang3

交往

2. sheng4 can1

圣餐

24

companion

tong2 ban4

同伴

tong2 gong1

同工

25

compare

bi3 jiao4

比较

26

compass

zhi3 nan2 zhen1

指南针

27

compassion

lian2 min3

怜悯

28

compel

qiang3 po4

强迫

29

1. competition

2. match, race etc

1. jing4 zheng1

竞争

2. bi3 sai4 

比赛

30

complain

man2 yuan4

埋怨

bao4 yuan4

抱怨

31

compromise, jeopardise (ie truth)

sun3 hai4

损害

32

compromise, reach terms

tuo3 xie2

妥协

33

gong1 min2 shen1 fen

公民身份

gong1 min2 quan2

公民权

citizenship

34

ni2 tu3

泥土

clay

35

qing1 jie2

清洁

gan1 jing4

干净

cleanliness

36

jie2 jing4

洁净

shi3 chun2 jie2

使纯洁

cleanse

37

jie2 jing4

洁净

cleansing, purification

38

lie4 kai1

裂开

cleave open

39

tie1 jin

贴近

qin1 jin4

亲近

kao4

cleave to stg/sbdy

40

mu4 shi

牧师

clergy

41

xuan2 ya2

悬崖

cliff, precipice

42

yun2 (yun2 zhu4)

运 (云柱)

cloud (pillar of cloud)

43

1. tan4 huo3

炭火

2. hong2 tan4 

红炭

1. coals of fire

2. live coals

44

ji1 jiao4

鸡叫

cock crow

45

guan1 cai

棺材

coffin

46

juan1 xiang4

捐项

collection (money)

47

an1 wei4

安慰

comfort

48

an1 wei4 zhe3

安慰者

bao3 hui4 shi1

保惠师

comforter (KJV), counsellor 

 

 

 

 

 

 

49

fen1 fu

吩咐

command (v)

50

jie4 ming4

诫命

commandment

51

ju3 jian4

举荐

tui1 jian4

推荐

commend

52

jiao1..gei3

交...给

jiao1...zai

... 交...在

commit (stg to)

53

jiao1zi4ji gei3..

交自己给...

xian4zi4ji gei3...

献自己给...

commit oneself to

54

zhuan1 xin1 yu2

专心于

be committed to (a cause)

55

1.  jiao1 wang3

交往

2. sheng4 can1

圣餐

communion:

1. fellowship

2. Holy communion

56

tong2 ban4

同伴

tong2 gong1

同工

companion

57

bi3 jiao4

比较

compare

58

zhi3 nan2 zhen1

指南针

compass

59

lian2 min3

怜悯

compassion

60

qiang3 po4

强迫

compel

61

1. jing4 zheng1

竞争

2. bi3 sai4 

比赛

1. competition

2. match, race etc

62

man2 yuan4

埋怨

bao4 yuan4

抱怨

complain

63

sun3 hai4

损害

compromise, jeopardise (ie truth)

64

tuo3 xie2

妥协

compromise, reach terms