20 (F) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 20 (F) > Flashcards

Flashcards in 20 (F) Deck (62):
1

set your face like flint

ying4 zhe lian3 mian4 hao3 xiang4 tie3 shi2

硬着脸面好像铁石

2

filter (n)

lv4 qi4

滤器

3

filter (v):

1. pass through a filter

2. leak, disclose, reveal

1. guo4 lv4

过滤

2. tou4 lu4

透露

4

firm,

stand firm

jian1 ding4

坚定

jian1 ding4 bu4 yi2

坚定不移

5

first fruits

qi3 chu1 de guo3 zi

起初的果子

6

first love

qi3 chu1 de ai4

起初的爱

7

firstborn

zhang3 zi3 (person)

长子

tou2 sheng1 de

头生的

8

fisherman

yu2 min2

渔民

da3 yu2 de ren2

打鱼的人

9

fit in to, adapt

shi4 ying4

适应

shi4 he2

适合

10

fitting/becoming, appropriate

he2 yi2

合宜

11

fix eyes on...

zhu4 mu4

注目

yan3 jing ding1 zhu4

眼睛盯住

12

flame

huo3 yan4

火焰

13

flash, flicker

hu1 shan3

忽闪

shan3 dong4

闪动

14

flatter

feng4 cheng

奉承

15

flaw

que1 dian3

缺点

16

flax

ya4 ma2

亚麻

17

flee

tao2 bi4

逃避

18

flesh

rou4 ti3

肉体

19

fleshly desires

rou4 ti3 de si1 yu4

肉体的私欲

20

flint

da3 huo3 shi2

打火石

tie3 shi2

铁石

21

flock (n)

qun2

22

flood

hong2 shui3

洪水

23

foal:

1. of donkey

2. of horse

1. lv2 ju1

驴驹

2. ma3 ju1

马驹

24

focus on

zhuan1 zhu4 zai4...

专注在...

ji2 zhong1

集中

25

follow

gen1 cong2

跟从

gen1 sui2

跟随

26

follow example of

xiao4 fa3...de bang3 yang4

效法...的榜样

27

foolish

yu2 zhuo1

愚拙

yu2 chun3

愚蠢

28

footprint

jiao3 yin4

脚印

29

footstool

jiao3 deng4

脚凳

30

forbid

jin4 zhi3

禁止

31

ying4 zhe lian3 mian4 hao3 xiang4 tie3 shi2

硬着脸面好像铁石

set your face like flint

32

lv4 qi4

滤器

filter (n)

33

1. guo4 lv4

过滤

2. tou4 lu4 

透露

filter (v):

1. pass through a filter

2. leak, disclose, reveal

34

jian1 ding4

坚定

jian1 ding4 bu4 yi2

坚定不移

firm, stand firm

35

qi3 chu1 de guo3 zi

起初的果子

first fruits

36

qi3 chu1 de ai4

起初的爱

first love

37

zhang3 zi3 (person)

长子

tou2 sheng1 de

头生的

firstborn

38

yu2 min2

渔民

da3 yu2 de ren2

打鱼的人

fisherman

39

shi4 ying4

适应

shi4 he2

适合

fit in to, adapt

40

he2 yi2

合宜

fitting/becoming, appropriate

41

zhu4 mu4

注目

yan3 jing ding1 zhu4

眼睛盯住

fix eyes on...

42

huo3 yan4

火焰

flame

43

hu1 shan3

忽闪

shan3 dong4

闪动

flash, flicker

44

feng4 cheng

奉承

flatter

45

que1 dian3

缺点

flaw

46

ya4 ma2

亚麻

flax

47

tao2 bi4

逃避

flee

48

rou4 ti3

肉体

flesh

49

rou4 ti3 de si1 yu4

肉体的私欲

fleshly desires

50

da3 huo3 shi2

打火石

tie3 shi2

铁石

flint

51

qun2

flock (n)

52

hong2 shui3

洪水

flood

53

1. lv2 ju1

驴驹

2. ma3 ju1

马驹

foal:

1. of donkey

2. of horse

54

zhuan1 zhu4 zai4...

专注在...

ji2 zhong1

集中

focus on

55

gen1 cong2

跟从

gen1 sui2

跟随

follow

56

xiao4 fa3...de bang3 yang4

效法...的榜样

follow example of

57

yu2 zhuo1

愚拙

yu2 chun3

愚蠢

foolish

58

jiao3 yin4

脚印

footprint

59

jiao3 deng4

脚凳

footstool

60

jin4 zhi3

禁止

forbid

61

footstep

jiao3 bu4

脚步

62

jiao3 bu4

脚步

footstep