6 (B) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 6 (B) > Flashcards

Flashcards in 6 (B) Deck (58):
1

blot out

tu2 mo3

涂抹

2

boast (v)

kua1 kou3

夸口

3

to boast in/of self

zi4 kua1

自夸

4

body

shen1 ti3

身体

5

bond (eg of friendship)

jie2 he2

结合

6

bondage

shu4 fu4

束缚

7

bonds, chains

kun3 suo3

捆锁

8

border (of a country)

bian1 jie4

边界

9

border, boundary (ie of God's will)

jie4 xian4

界限

10

born again

chong2 sheng1

重生

11

borrow

jie4

12

bottomless pit

wu2 di3 keng1

无底坑

13

bound, tied up

kun3 bang3 de

捆绑的

14

bow (n) (in archery)

gong1

15

bow down (to the ground)

fu3 fu2

俯伏

16

bow our heads

di1 xia4 wo3 men2 de tou2

底下我们的头

17

bowed down, stooped

wan1 zhe yao1

弯着腰

yao1 wan1 de

腰弯的

18

branch

zhi1 zi

枝子

19

brass

tong2

20

brave

yong3 gan3

勇敢

21

breach (in a wall)

huo1 kou3

豁口

po4 huai4 zhi1 chu4

破坏之处

22

bread (for emblems)

bing3

23

spiritual bread

shu3 ling2 de liang2 shi2

属灵的粮食

24

bread of life

sheng1 ming4 de liang2

生命的粮

25

break bread

bai1 bing3

掰饼

26

breastplate

hu4 xin1 jing4

护心镜

27

brethren

xiong1 di4

兄弟

28

bribe (n)

hui4 lu4

贿赂

29

bribe (v)

xing2 hui4 lu4

行贿赂

30

tu2 mo3

涂抹

blot out

31

kua1 kou3

夸口

boast (v)

32

zi4 kua1

自夸

to boast in/of self

33

shen1 ti3

身体

body

34

jie2 he2

结合

bond (eg of friendship)

35

shu4 fu4

束缚

bondage

36

kun3 suo3

捆锁

bonds, chains

37

bian1 jie4

边界

border (of a country)

38

jie4 xian4

界限

border, boundary (ie of God's will)

39

chong2 sheng1

重生

born again

40

jie4

borrow

41

wu2 di3 keng1

无底坑

bottomless pit

42

kun3 bang3 de

捆绑的

bound, tied up

43

gong1

bow (n) (in archery)

44

fu3 fu2

俯伏

bow down (to the ground)

45

di1 xia4 wo3 men2 de tou2

底下我们的头

bow our heads

46

wan1 zhe yao1

弯着腰

yao1 wan1 de

腰弯的

bowed down, stooped

47

zhi1 zi

枝子

branch

48

tong2

brass

49

yong3 gan3

勇敢

brave

50

huo1 kou3

豁口

po4 huai4 zhi1 chu4

破坏之处

breach (in a wall)

51

bing3

bread (for emblems)

52

shu3 ling2 de liang2 shi2

属灵的粮食

spiritual bread

53

sheng1 ming4 de liang2

生命的粮

bread of life

54

bai1 bing3

掰饼

break bread

55

hu4 xin1 jing4

护心镜

breastplate

56

xiong1 di4

兄弟

brethren

57

hui4 lu4

贿赂

bribe (n)

58

xing2 hui4 lu4

行贿赂

bribe (v)