31 (M) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 31 (M) > Flashcards

Flashcards in 31 (M) Deck (64):
1

mirage

hai3 shi4 shen4 lou2

海市蜃楼

shen4 jing3

蜃景

2

miry clay

yu1 ni2

淤泥

3

to miss, lose (ie an opportunity)

shi1 qu4

失去

4

mistake (n)

cuo4 wu

错误

5

misunderstanding

wu4 hui4

误会

6

mock

xi4 nong4

戏弄

chao2 xiao4

嘲笑

7

moderate, appropriate

shi4 yi2 de

适宜的

8

modest

1. self-effacing

2. modest in dress/appearance

1. qian1 xu1

谦虚

2. pu3 zhi4

朴质

pu3 su4

朴素

9

moisten

zi1 run4

滋润

10

mood

xin1 qing2

心情

11

moral

dao4 de2

道德

12

morning star

chen2 xing1

晨星

13

mortal

bi4 si3 de

必死的

14

mortify

zhi4 si3

致死

15

mosque

qing1 zhen1 si4

清真寺

16

moth (insect)

chong2 zi

虫子

e2

17

moth-eaten

chong2 zhu4 de

虫蛀的

18

motive

dong4 ji1

动机

19

mould (v) (ie clay)

su4 cheng

塑成

zhi4 zao4

制造

20

mourn

ai1 tong4

哀痛

bei1 tong4

悲痛

21

to be moved

gan3 dong4

感动

22

multiply

fan2 duo1

繁多

zeng1 jia1

增加

duo1 jia1

多加

23

multitude

zhong4 ren2

众人

24

murderer

sha1 ren2 de

杀人的

xiong1 fan4

凶犯

25

murmur, complain

yuan4 yan2

怨言

26

musical instrument

yue4 qi4

乐器

27

musician

yin1 yue4 jia1

音乐家

28

muslim

yi1 si1 lan2 jiao4

伊斯兰教

29

mustard seed

jie4 cai4 zhong3 zi

芥菜种子

30

myrrh

mo4 yao4

没药

31

mystery

ao4 mi4

奥秘

32

myth

xu1 gou4 de hua4

虚构的话

33

hai3 shi4 shen4 lou2

海市蜃楼

shen4 jing3

蜃景

mirage

34

yu1 ni2

淤泥

miry clay

35

shi1 qu4

失去

to miss, lose (ie an opportunity)

36

cuo4 wu

错误

mistake (n)

37

wu4 hui4

误会

misunderstanding

38

xi4 nong4

戏弄

chao2 xiao4

嘲笑

mock

39

shi4 yi2 de

适宜的

moderate, appropriate

40

1. qian1 xu1

谦虚

2. pu3 zhi4

 朴质

pu3 su4

朴素

modest

1. self-effacing

2. modest in dress/appearance

41

zi1 run4

滋润

moisten

42

xin1 qing2

心情

mood

43

dao4 de2

道德

moral

44

chen2 xing1

晨星

morning star

45

bi4 si3 de

必死的

mortal

46

zhi4 si3

致死

mortify

47

qing1 zhen1 si4

清真寺

mosque

48

chong2 zi

虫子

e2

moth (insect)

49

chong2 zhu4 de

虫蛀的

moth-eaten

50

dong4 ji1

动机

motive

51

su4 cheng

塑成

zhi4 zao4

制造

mould (v) (ie clay)

52

ai1 tong4

哀痛

bei1 tong4

悲痛

mourn

53

gan3 dong4

感动

to be moved

54

fan2 duo1

繁多

zeng1 jia1

增加

duo1 jia1

多加

multiply

55

zhong4 ren2

众人

multitude

56

sha1 ren2 de

杀人的

xiong1 fan4

凶犯

murderer

57

yuan4 yan2

怨言

murmur, complain

58

yue4 qi4

乐器

musical instrument

59

yin1 yue4 jia1

音乐家

musician

60

yi1 si1 lan2 jiao4

伊斯兰教

muslim

61

jie4 cai4 zhong3 zi

芥菜种子

mustard seed

62

mo4 yao4

没药

myrrh

63

ao4 mi4

奥秘

mystery

64

xu1 gou4 de hua4

虚构的话

myth