50 (T-U) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 50 (T-U) > Flashcards

Flashcards in 50 (T-U) Deck (60):
1

tread (v)

cai3

jian4 ta4

践踏

chuai4

2

tread the winepress

chuai4 jiu3 zha4

踹酒榨

3

treasure

cai2 bao3

财宝

bao3 bei4

宝贝

4

treasury

yin2 ku4

银库

5

tremble

zhan4 jing1

战兢

6

trial, test

mo2 lian4

磨炼

kao3 yan4

考验

7

tribe

zhi1 pai4

支派

8

tribulation

huan4 nan4

患难

ku3 nan4

苦难

9

triumph

sheng4 li4

胜利

10

to trouble, disturb, worry, harass

shi3 you1 lv4

使忧虑

rao3 luan4

扰乱

11

troubled in heart

xin1 li3 bu4 an1

心里不安

12

trumpet

hao4 jiao3

号角

13

trust (sbdy/stg) (v), have confidence in

xin4 kao4

信靠

xin4 ren4

信任

14

truth

zhen1 li3

真理

15

tug boat

tuo1 chuan2

拖船

16

tumult:

1. noisy

2. of heart/mind

1. chao3 nao4

吵闹

2. fan2 luan4

烦乱

17

in tune

xie2 tiao2

协调

18

tune (n)

diao4 zi

调子

19

out of tune

bu4 xie2 tiao2

不协调

20

tune (v)

tiao2 yin1

调音

21

twinkling of an eye, a blink

zha3 yan3

眨眼

22

type (shadow) of Christ

ji1 du1 de ying3 zi

基督的影子

23

unable

bu4 neng2 de

不能的

bu2 hui4 de

不会的

24

unattainable

wu2 fa3 da2 dao4

无法 达到

25

unbelief

xin4 bu4 zu2

信不足

bu2 xin4

不信

26

unblameable

wu2 ke3 ze2 bei4 de

无可责备的

27

uncertain, have misgivings

yi2 huo4

疑惑

28

unchangeable, irreplacable

bu4 geng1 huan4

不更换

29

uncircumcision

wei4 shou4 ge1 li3 de

未受割礼的

30

unclean

bu4 jie2 jing4

不洁净

31

cai3

jian4 ta4

践踏

chuai4

tread (v)

32

chuai4 jiu3 zha4

踹酒榨

tread the winepress

33

cai2 bao3

财宝

bao3 bei4

宝贝

treasure

34

yin2 ku4

银库

treasury

35

zhan4 jing1

战兢

tremble

36

mo2 lian4

磨炼

kao3 yan4

考验

trial, test

37

zhi1 pai4

支派

tribe

38

huan4 nan4

患难

ku3 nan4

苦难

tribulation

39

sheng4 li4

胜利

triumph

40

shi3 you1 lv4

使忧虑

rao3 luan4

扰乱

to trouble, disturb, worry, harass

41

xin1 li3 bu4 an1

心里不安

troubled in heart

42

hao4 jiao3

号角

trumpet

43

xin4 kao4

信靠

xin4 ren4

信任

trust (sbdy/stg) (v), have confidence in

44

zhen1 li3

真理

truth

45

tuo1 chuan2

拖船

tug boat

46

1. chao3 nao4 

吵闹

2. fan2 luan4 

烦乱

tumult:

1. noisy

2. of heart/mind

47

xie2 tiao2

协调

in tune

48

diao4 zi

调子

tune (n)

49

bu4 xie2 tiao2

不协调

out of tune

50

tiao2 yin1

调音

tune (v)

51

zha3 yan3

眨眼

twinkling of an eye, a blink

52

ji1 du1 de ying3 zi

基督的影子

type (shadow) of Christ

53

bu4 neng2 de

不能的

bu2 hui4 de

不会的

unable

54

wu2 fa3 da2 dao4

无法达到

unattainable

55

xin4 bu4 zu2

信不足

bu2 xin4

不信

unbelief

56

wu2 ke3 ze2 bei4 de

无可责备的

unblameable

57

yi2 huo4

疑惑

uncertain, have misgivings

58

bu4 geng1 huan4

不更换

unchangeable, irreplacable

59

wei4 shou4 ge1 li3 de

未受割礼的

uncircumcision

60

bu4 jie2 jing4

不洁净

unclean