16 (D) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 16 (D) > Flashcards

Flashcards in 16 (D) Deck (72):
1

A strong delusion

sheng1 fa1 cuo4 wu de xin1

生发错误的心

2

dazzle

rang4 …. yan3 hua1

让...眼花

3

deal with (a matter/ problem)

chu3 li3

处理

4

deal with a person:

1. work with/have dealings with

2. punish

1. dui4 fu 

对付

2. chu3 zhi4 

处置

5

delay, put off

dan1 wu

耽误

6

depth

shen1 du4

深度

7

destruction

hui3 mie4

毁灭

8

difference

cha1 bie2

差别

9

difference of opinion

yi4 jian4 fen1 qi2

意见分歧

bu4 tong2 de yi4 jian4

不同的意见

10

direction

fang1 xiang4

方向

11

discern, differentiate

fen1 bian4

分辨

shi2 bie2

识别

bian4 bie2

辨别

12

discernment, astuteness

jing ming2

精明

shi2 bie2 li4

识别力

13

discriminate against

qi2 shi4

歧视

14

division

fen1 zheng1

纷争

15

divorce

li2 hun1

离婚

16

doctrine

jiao4 dao3

教导

jiao4 xun4

教训

17

dominion

quan2 bing3

权柄

18

doorpost

men2 mei2

门楣

men2 kuang4 (frame)

门框

19

doubt

huai2 yi2

怀疑

20

dove

ge1 zi

鸽子

21

draw back (v)

tui4 hou4

退后

22

dream (n)

meng4

23

dream (v)

zuo4 meng4

做梦

24

dregs

zha1 zi3

渣滓

25

drift along

piao1 qu4

漂去

piao1 liu2

漂流

26

driven by the wind

ren4 feng1 gua4 qu4

任风刮去

27

dropsy, oedema

shui3 gu3

水臌

28

drought

gan1 han4

干旱

29

drunkard

zui4 jiu3 de

醉酒的

30

dumb, mute

ya3 ba

哑巴

31

dung

fen4 tu3

粪土

32

dung gate

fen4 chang3 men2

粪厂门

33

dungeon

di4 lao2

地牢

lao2 yu4

牢狱

34

dunghill

fen4 dui4

粪堆

35

duty:

1. responsibility, role

2. task

1. ze2 ren4 

责任

ben3 fen4

本分

2. ren4 wu

任务

36

dwelling place

zhu4 suo3

住所

37

sheng1 fa1 cuo4 wu de xin1

生发错误的心

A strong delusion

38

rang4 …. yan3 hua1

让...眼花

dazzle

39

chu3 li3

处理

deal with (a matter/ problem)

40

1. dui4 fu 

对付

2. chu3 zhi4 

处置

deal with a person:

1. work with/have dealings with

2. punish

41

dan1 wu

耽误

delay, put off

42

shen1 du4

深度

depth

43

hui3 mie4

毁灭

destruction

44

cha1 bie2

差别

difference

45

yi4 jian4 fen1 qi2

意见分歧

bu4 tong2 de yi4 jian4

不同的意见

difference of opinion

46

fang1 xiang4

方向

direction

47

fen1 bian4

分辨

shi2 bie2

识别

bian4 bie2

辨别

discern, differentiate

48

jing ming2

精明

shi2 bie2 li4

识别力

discernment, astuteness

49

qi2 shi4

歧视

discriminate against

50

fen1 zheng1

纷争

division

51

li2 hun1

离婚

divorce

52

jiao4 dao3

教导

jiao4 xun4

教训

doctrine

53

quan2 bing3

权柄

dominion

54

men2 mei2

门楣

men2 kuang4 (frame)

门框

doorpost

55

huai2 yi2

怀疑

doubt

56

ge1 zi

鸽子

dove

57

tui4 hou4

退后

draw back (v)

58

meng4

dream (n)

59

zuo4 meng4

做梦

dream (v)

60

zha1 zi3

渣滓

dregs

61

piao1 qu4

漂去

piao1 liu2

漂流

drift along

62

ren4 feng1 gua4 qu4

任风刮去

driven by the wind

63

shui3 gu3

水臌

dropsy, oedema

64

gan1 han4

干旱

drought

65

zui4 jiu3 de

醉酒的

drunkard

66

ya3 ba

哑巴

dumb, mute

67

fen4 tu3

粪土

dung

68

fen4 chang3 men2

粪厂门

dung gate

69

di4 lao2

地牢

lao2 yu4

牢狱

dungeon

70

fen4 dui4

粪堆

dunghill

71

1. ze2 ren4 

责任

ben3 fen4

本分

2. ren4 wu

duty:

1. responsibility, role

2. task

72

zhu4 suo3

住所

dwelling place