9 (C) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 9 (C) > Flashcards

Flashcards in 9 (C) Deck (66):
1

catastrophe

zai1 nan4

灾难

2

caterpillar

mao2 chong2

毛虫

you4 chong2

幼虫

3

catholic

tian1 zhu3 jiao4

天主教

4

cattle, livestock

sheng1 chu4

牲畜

5

cave

dong4

6

cedar

xiang1 bai3 shu4

香柏树

7

centurion

bai3 fu1 zhang3

百夫长

8

ceremonial

li3 yi2 de

礼仪的

9

ceremony, rite

yi2 shi4

仪式

10

chaff

kang1

11

chain (n)

tie3 lian4

铁链

lian4 zi

链子

12

chamberlain

nei4 chen2

内臣

13

changeable

chang2 bian4 de

常变的

yi4 bian4 de

易变的

14

charity (not organisation)

ci2 shan4

慈善

ren2 ai4

仁爱

15

charity (organisation)

ci2 shan4 ji1 gou4

慈善机构

16

chart (n)

tu2 biao3

图表

17

chasten, chastisement

guan3 jiao4

管教

18

chequered (pathway/history etc)

sheng4 shuai1 wu2 chang2 de

盛衰无常的

19

cherish

ai4 hu4

爱护

20

cherubim

ji1 lu4 bo2

基路伯

21

chief priest

ji4 si1 zhang3

祭司长

22

childish

you4 zhi4

幼稚

23

childlike

xiang4 xiao3 hai2 de

像小孩儿的

24

choice, choose (v)

xuan3 ze2

选择

25

Christ

ji1 du1

基督

26

christian religion

ji1 du1 jiao4

基督教

27

chrysalis

yong3

die2 yong3

蝶蛹

28

church building

jiao4 tang2

教堂

29

church, a meeting

jiao4 hui4

教会

30

circumcise (v)

gei3...xing2 ge1 li3

给。。行割礼

31

circumcision

ge1 li3

割礼

32

circumspect

jin3 shen4 xiao3 xin1 de

谨慎小心的

33

citizen

gong1 min2

公民

34

zai1 nan4

灾难

catastrophe

35

mao2 chong2

毛虫

you4 chong2

幼虫

caterpillar

36

tian1 zhu3 jiao4

天主教

catholic

37

sheng1 chu4

牲畜

cattle, livestock

38

dong4

cave

39

xiang1 bai3 shu4

香柏树

cedar

40

bai3 fu1 zhang3

百夫长

centurion

41

li3 yi2 de

礼仪的

ceremonial

42

yi2 shi4

仪式

ceremony, rite

43

kang1

chaff

44

tie3 lian4

铁链

lian4 zi

链子

chain (n)

45

nei4 chen2

内臣

chamberlain

46

chang2 bian4 de

常变的

yi4 bian4 de

易变的

changeable

47

ci2 shan4

慈善

ren2 ai4

仁爱

charity (not organisation)

48

ci2 shan4 ji1 gou4

慈善机构

charity (organisation)

49

tu2 biao3

图表

chart (n)

50

guan3 jiao4

管教

chasten, chastisement

51

sheng4 shuai1 wu2 chang2 de

盛衰无常的

chequered (pathway/history etc)

52

ai4 hu4

爱护

cherish

53

ji1 lu4 bo2

基路伯

cherubim

54

ji4 si1 zhang3

祭司长

chief priest

55

you4 zhi4

幼稚

childish

56

xiang4 xiao3 hai2 de

像小孩儿的

childlike

57

xuan3 ze2

选择

choice, choose (v)

58

ji1 du1

基督

Christ

59

ji1 du1 jiao4

基督教

christian religion

60

yong3

die2 yong3

蝶蛹

chrysalis

61

jiao4 tang2

教堂

church building

62

jiao4 hui4

教会

church, a meeting

63

gei3...xing2 ge1 li3

给。。行割礼

circumcise (v)

64

ge1 li3

割礼

circumcision

65

jin3 shen4 xiao3 xin1 de

谨慎小心的

circumspect

66

gong1 min2

公民

citizen