2 (A) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 2 (A) > Flashcards

Flashcards in 2 (A) Deck (60):
1

alarming

jing1 ren2

惊人

2

almighty

quan2 neng2 de

全能的

3

almond

xing1 ren2

杏仁

4

almond tree

bian3 tao2 shu4

扁桃树

5

give alms

shi1 she3

施舍

6

alone

dan1 du2

单独

7

ambassador:

1. messenger

2. for a country

1. shi3 zhe3 

使者

2. da4 shi3 

大使

8

ambition, ideal

zhi4 xiang4

志向 

9

ambush

fu2 ji1

伏击

10

cast anchor

pao1 mao2

抛锚

11

anchor (n)

mao2

12

anchor ground

fang4 mao2 de di4 fang

放锚的地方

13

anchor(v)

bo2 chuan2

泊船

14

anoint

gao4

yong4 gao1 gao4

用膏膏

15

anointed one

shou4 gao1 zhe3

受膏者

16

 the anointing 

en1 gao1

恩膏

17

ant

ma3 yi3

蚂蚁

18

antichrist

di2 ji1 du1

敌基督

19

anxious

fa1 chou2

发愁

you1 lv4 de

忧虑的

20

apostle

shi3 tu2

使徒

21

appeal for stg

yao1 qiu2

 要求

ken3 qiu2

恳求

22

appeal to (attract)

xi1 yin3 (ren2) 

吸引人

23

appear

xian3 xian4

显现

xian3 lu4

显露

chu1 xian4

出现

24

appetite

shi2 yu4

食欲

25

apply (to heart/life)

shi4 yong4 yu2 ....

适用于 (心/生活)

26

appoint:

1. set up

2. assign

1. she4 li4 

设立

2. fen1 pai4 

分派

27

appreciate, admire, enjoy

xin1 shang3

欣赏

28

appreciate, be thankful for

gan3 ji1

感激

29

approval, approve

zan4 xu3

赞许

tong2 yi4

同意

30

archangel

tian1 shi3 zhang3

天使长

31

jing1 ren2

惊人

alarming

32

quan2 neng2 de

全能的

almighty

33

xing1 ren2

杏仁

almond

34

bian3 tao2 shu4

扁桃树

almond tree

35

shi1 she3

施舍

give alms

36

dan1 du2

单独

alone

37

1. shi3 zhe3 

使者

2. da4 shi3 

大使

ambassador:

1. messenger

2. for a country

38

zhi4 xiang4

志向 

ambition, ideal

39

fu2 ji1

伏击

ambush

40

pao1 mao2

抛锚

cast anchor

41

mao2

anchor (n)

42

fang4 mao2 de di4 fang

放锚的地方

anchor ground

43

bo2 chuan2

泊船

anchor(v)

44

gao4

yong4 gao1 gao4

用膏膏

anoint

45

shou4 gao1 zhe3

受膏者

anointed one

46

en1 gao1

恩膏

 the anointing 

47

ma2 yi3

蚂蚁

ant

48

di2 ji1 du1

敌基督

antichrist

49

fa1 chou2

发愁

you1 lv4 de

忧虑的

anxious

50

shi3 tu2

使徒

apostle

51

yao1 qiu2

 要求

ken3 qiu2

恳求

appeal for stg

52

xi1 yin3 ren2 

吸引人

appeal to (attract)

53

xian3 xian4

显现

xian3 lu4

显露

chu1 xian4

出现

appear

54

shi2 yu4

食欲

appetite

55

shi4 yong4 yu2 ....

适用于 (心/生活)

apply (to heart/life)

56

1. she4 li4 

设立

2. fen1 pai4 

分派

appoint:

1. set up

2. assign

57

xin1 shang3

欣赏

appreciate, admire, enjoy

58

gan3 ji1

感激

appreciate, be thankful for

59

zan4 xu3

赞许

tong2 yi4

同意

approval, approve

60

tian1 shi3 zhang3

天使长

archangel