26 (I) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 26 (I) > Flashcards

Flashcards in 26 (I) Deck (62):
1

identity

shen1 fen4

身份

2

idle

xian2

3

idol

ou3 xiang4

偶像

4

idolatry

bai4 ou3 xiang4

拜偶像

5

ignorance

wu2 zhi1

无知

6

illusion

huan4 xiang3

幻想

7

image

xing2 xiang4

形象

8

imagination

xiang3 xiang4

想象

9

immeasurable

(da4 de) bu4 ke3 ji4 liang4

(大的)不可计量

10

immoral

bu2 dao4 de2

不道德

11

immortal

bu4 xiu3 de (things)

不朽的

bu4 si3 de

不死的

12

impartial

mei2 you3 pian1 xin1

没有偏心

gong1 zheng4

公正

13

impartiality, fairness

gong1 zheng4

公正

14

impel

ji1 li4

激励

15

impress:

1. make an impression

2. cause to admire

1. yin4 xiang4 shen1 ke4

印象深刻

2. shi3 qin1 pei4

使钦佩

16

impure

bu4 chun2 de

不纯的

17

incense (to burn incense)

xiang1

(shao1 xiang1)

烧香

18

incomparable

wu2 bi3 de

无比的

19

incorruptible

bu4 xiu3 huai4 de

不朽坏的

20

increase

zeng1 jia1

增加

xing1 wang4

兴旺

21

individual

ge4 ren2

个人

22

infinite

wu2 xian4 de

无限的

wu2 qiong2

无穷

23

infirmity

xu1 ruo4

虚弱

24

influence

ying3 xiang3

影响

25

inherit (v)

cheng2 shou4

承受

ji4 cheng2

继成

26

inheritance

chan3 ye4

产业

yi2 chan3

遗产

27

iniquity (my own way)

zui4 xing2

罪行

28

innocence (of child)

tian1 zhen1

天真

29

innocent (not guilty)

wu2 gu1

无辜

wu2 zui4

无罪

30

innumerable

wu2 shu4 de

无数的

31

shen1 fen4

身份

identity

32

xian2

idle

33

ou3 xiang4

偶像

idol

34

bai4 ou3 xiang4

拜偶像

idolatry

35

wu2 zhi1

无知

ignorance

36

huan4 xiang3

幻想

illusion

37

xing2 xiang4

形象

image

38

xiang3 xiang4

想象

imagination

39

(da4 de) bu4 ke3 ji4 liang4

(大的)不可计量

immeasurable

40

bu2 dao4 de2

不道德

immoral

41

bu4 xiu3 de (things)

不朽的

bu4 si3 de

不死的

immortal

42

mei2 you3 pian1 xin1

没有偏心

gong1 zheng4

公正

impartial

43

gong1 zheng4

公正

impartiality, fairness

44

ji1 li4

激励

impel

45

1. yin4 xiang4 shen1 ke4

印象深刻

2. shi3 qin1 pei4

使钦佩

impress:

1. make an impression

2. cause to admire

46

bu4 chun2 de

不纯的

impure

47

xiang1

(shao1 xiang1)

烧香

incense (to burn incense)

48

wu2 bi3 de

无比的

incomparable

49

bu4 xiu3 huai4 de

不朽坏的

incorruptible

50

zeng1 jia1

增加

xing1 wang4

兴旺

increase

51

ge4 ren2

个人

individual

52

wu2 xian4 de

无限的

wu2 qiong2

无穷

infinite

53

xu1 ruo4

虚弱

infirmity

54

ying3 xiang3

影响

influence

55

cheng2 shou4

承受

ji4 cheng2

继成

inherit (v)

56

chan3 ye4

产业

yi2 chan3

遗产

inheritance

57

zui4 xing2

罪行

iniquity (my own way)

58

tian1 zhen1

天真

innocence (of child)

59

wu2 gu1

无辜

wu2 zui4

无罪

innocent (not guilty)

60

wu2 shu4 de

无数的

innumerable

61

inspiration

qi3 fa1

启发

62

qi3 fa1

启发

inspiration