14 (D) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 14 (D) > Flashcards

Flashcards in 14 (D) Deck (72):
1

dagger

duan3 jian4

短剑

2

darkness

hei1 an4

黑暗

3

day of visitation

juan4 gu4 de ri4 zi

眷顾的日子

4

deacon

zuo4 zhi2 shi4 de

作执事的

5

deaf

er2 long2 de

耳聋的

6

death

si3 wang2

死亡

7

debt

zhai4

8

debtor

qian4 zhai4 de ren2

欠债的人

9

decay, rot

fu3 lan4

腐烂

10

deceive

qi1 pian4

欺骗

11

deceive oneself

zi4 pian4

自骗

qi1 hong3 zi4 ji3

欺哄自己

12

deceiver

mi2 huo4 ren2 de

迷惑人的

13

decide

jue2 ding4

决定

xia4 jue2 xin1

下决心

14

decrease

jian3 shao3

减少

shuai1 wei1

衰微

15

decree (v)

xia4 lai2 zhi3 yi4

下来旨意

xia4 ling4

下令

16

dedicate

feng4 xian4

奉献

17

deed, action

xing2 wei2

行为

18

deep

shen1

19

deer

lu4

鹿

20

to suffer defeat, failure

shi1 bai4

失败

21

defend, guard

bao3 wei4

保卫

22

defend (eg in court),  speak in defense of

wei4...bian4 hu4

为...辩护

23

defile

wu1 hui4

污秽

24

defraud

qi1 pian4

欺骗

kui1 fu4

亏负

25

deliver from

jiu4...tuo1 li2

救...脱离

26

deliver into hands of..

tuo1 zai4...shou3 li3

托在...手里

27

delusion:

1. confused, mixed up situation

2. illusion, fantasy

1. mi2 huo4 de shi4

迷惑的事

2. huan4 xiang3 

幻想

28

deny

fou3 ren4

否认

bu4 cheng2 ren4

不承认

29

deny self

fou3 ding4 zi4 ji3

否定自己

fou3 ren4 zi4 ji3

否认自己

she3 ji3

舍己

30

depend on

yi1 kao4

依靠

yi3 kao4

倚靠

yi1 lai4

依赖

31

descendent

hou4 yi4

后裔

32

desert (n)

huang1 mo4

荒漠

sha1 mo4

沙漠

kuang4 ye3 (wilderness)

旷野

33

desire (n)

xin1 yuan4

心愿

yuan4 wang4

愿望

34

desolate

qi1 liang2 (heart)

凄凉

huang1 liang2 (place)

荒凉

35

despair

jue2 wang4

绝望

36

duan3 jian4

短剑

dagger

37

hei1 an4

黑暗

darkness

38

juan4 gu4 de ri4 zi

眷顾的日子

day of visitation

39

zuo4 zhi2 shi4 de

作执事的

deacon

40

er2 long2 de

耳聋的

deaf

41

si3 wang2

死亡

death

42

zhai4

debt

43

qian4 zhai4 de ren2

欠债的人

debtor

44

fu3 lan4

腐烂

decay, rot

45

qi1 pian4

欺骗

deceive

46

zi4 pian4

自骗

qi1 hong3 zi4 ji3

欺哄自己

deceive oneself

47

mi2 huo4 ren2 de

迷惑人的

deceiver

48

jue2 ding4

决定

xia4 jue2 xin1

下决心

decide

49

jian3 shao3

减少

shuai1 wei1

衰微

decrease

50

xia4 lai2 zhi3 yi4

下来旨意

xia4 ling4

下令

decree (v)

51

feng4 xian4

奉献

dedicate

52

xing2 wei2

行为

deed, action

53

shen1

deep

54

lu4

鹿

deer

55

shi1 bai4

失败

to suffer defeat, failure

56

bao3 wei4

保卫

defend, guard

57

wei4...bian4 hu4

为...辩护

defend (eg in court), speak in defense of

58

wu1 hui4

污秽

defile

59

qi1 pian4

欺骗

kui1 fu4

亏负

defraud

60

jiu4...tuo1 li2

救...脱离

deliver from

61

tuo1 zai4...shou3 li3

托在...手里

deliver into hands of..

62

1. mi2 huo4 de shi4

迷惑的事

2. huan4 xiang3 

幻想

delusion:

1. confused, mixed up situation

2. illusion, fantasy

63

fou3 ren4

否认

bu4 cheng2 ren4

不承认

deny

64

fou3 ding4 zi4 ji3

否定自己

fou3 ren4 zi4 ji3

否认自己

she3 ji3

舍己

deny self

65

yi1 kao4

依靠

yi3 kao4

倚靠

yi1 lai4

依赖

depend on

66

hou4 yi4

后裔

descendent

67

huang1 mo4

荒漠

sha1 mo4

沙漠

kuang4 ye3 

旷野

desert (n)

68

xin1 yuan4

心愿

yuan4 wang4

愿望

desire (n)

69

qi1 liang2 (heart)

凄凉

huang1 liang2 (place)

荒凉

desolate

70

jue2 wang4

绝望

despair

71

denomination/religious sect

jiao4 pai4

教派

72

jiao4 pai4

教派

denomination/religious sect