40 (R) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 40 (R) > Flashcards

Flashcards in 40 (R) Deck (72):
1

 resign oneself to

zi4 ren4 

自认

jie1 shou4

接受

2

reverence

jing4 wei4

敬畏

zun1 jing4 (respect)

尊敬

3

revile, insult

ru3 ma4

辱骂

4

revive

su1 xing3

苏醒

fu4 xing1

复兴

5

reward

shang3 ci4

赏赐

6

rich

fu4 you3

富有

fu4 zu2

富足

fu4 yu4

富裕

7

righteous

yi4

zheng4 zhi2

正值

8

righteousness

gong1 yi4

公义

yi4

9

rightful

zheng4 dang4 de

正当的

10

rigid

si3 ban3

死板

11

ripe

shu2

cheng2 shu2

成熟

12

risk

mao4...feng1 xian3

冒...风险

mao4 xian3

冒险

13

roar

hou3 jiao4

吼叫

14

rob

qiang3

qiang3 duo2

抢夺

15

rock (n)

pan2 shi2

磐石

yan2 shi2

岩石

16

rod

zhang4

gan1

竿

17

rooster

gong1 ji1

公鸡

18

(take) root

(sheng1) gen1

(生)根

19

root out

ba2 chu1 lai2

拔出来

20

rot (v)

fu3 lan4

腐烂

21

row (v) (a boat)

hua2

22

royal

wang2 shi4 de

王室的

23

ruby

hong2 bao3 shi2

红宝石

24

rudder (on boat)

duo4

25

ruin (v)

po4 huai4

破坏

hui3 huai4

毁坏

26

ruins (city etc)

fei4 xu1

废墟

27

rule (n) (law)

gui1 ze2

规则

28

rule (v), supervise

guan3 li3

管理

29

ruler

guan3 li3 zhe3

管理者

30

rumour

yao2 yan2

谣言

chuan2 shuo1

传说

31

run aground (ship)

ge1 qian3

搁浅

32

rust

xiu4

sheng1 xiu4

生锈

33

rut (made by vehicle tyres)

che1 zhe2

车辙

che1 gou1

车沟

34

rut (set rules, established practice)

cheng2 gui1

成规

35

be in a rut (stuck in old ways)

mo4 shou3 cheng2 gui1

墨守成规

36

ruthless, cruel

can2 ren3

残忍

37

zi4 ren4 

自认

jie1 shou4

接受

 resign oneself to

38

jing4 wei4

敬畏

zun1 jing4 (respect)

尊敬

reverence

39

ru3 ma4

辱骂

revile, insult

40

su1 xing3

苏醒

fu4 xing1

复兴

revive

41

shang3 ci4

赏赐

reward

42

fu4 you3

富有

fu4 zu2

富足

fu4 yu4

富裕

rich

43

yi4

zheng4 zhi2

正值

righteous

44

gong1yi4

公义

yi4

righteousness

45

zheng4 dang4 de

正当的

rightful

46

si3 ban3

死板

rigid

47

shu2

cheng2 shu2

成熟

ripe

48

mao4...feng1 xian3

冒...风险

mao4 xian3

冒险

risk

49

hou3 jiao4

吼叫

roar

50

qiang3

qiang3 duo2

抢夺

rob

51

pan2 shi2

磐石

yan2 shi2

岩石

rock (n)

52

zhang4

gan1

竿

rod

53

gong1 ji1

公鸡

rooster

54

(sheng1) gen1

(生)根

(take) root

55

ba2 chu1 lai2

拔出来

root out

56

fu3 lan4

腐烂

rot (v)

57

hua2

row (v) (a boat)

58

wang2 shi4 de

王室的

royal

59

hong2 bao3 shi2

红宝石

ruby

60

duo4

rudder (on boat)

61

po4 huai4

破坏

hui3 huai4

毁坏

ruin (v)

62

fei4 xu1

废墟

ruins (city etc)

63

gui1 ze2

规则

rule (n) (law)

64

guan3 li3

管理

rule (v), supervise

65

guan3 li3 zhe3

管理者

ruler

66

yao2 yan2

谣言

chuan2 shuo1

传说

rumour

67

ge1 qian3

搁浅

run aground (ship)

68

xiu4

sheng1 xiu4

生锈

rust

69

che1 zhe2

车辙

che1 gou1

车沟

rut (made by vehicle tyres)

70

cheng2 gui1

成规

rut (set rules, established practice)

71

mo4 shou3 cheng2 gui1

墨守成规

be in a rut (stuck in old ways)

72

can2 ren3

残忍

ruthless, cruel