5 (B) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 5 (B) > Flashcards

Flashcards in 5 (B) Deck (64):
1

behead

kan3 .. de tou2

砍。。的头

zhan3 shou3

斩首

2

belief, faith, conviction

xin4 yang3

信仰

3

believe

xin4

xiang1 xin4

相信

4

believer

xin4 tu2

信徒

5

benefit (n)

yi4 chu4

益处

6

bequeath (in a will)

liu2 xia4 (yi2 chan3)

留下(遗产)

7

beseech

ken3 qiu2

恳求

8

beset

huan2 rao4

环绕

9

besiege

wei2 kun4

围困

10

betray

chu1 mai4

出卖

11

betray a secret

xie4 mi4

泄密

12

betray a trust

bei4 pan4

背叛

13

beware

jin3 shen4

谨慎

14

bind (v)

kun3 bang3

捆绑

15

bind up the testimony

juan3 qi3 lv4 fa3 shu1

卷起律法书

16

bind upon your heart

ji4 zai4 xin1 shang4

系在心上

17

bind with chains

yong4 lian4 zi kun3

用链子捆

18

birth

chu1 sheng1

出生

19

birthright

zhang3 zi3 de ming2 fen1

长子的名份

er2 zi de ming2 fen1

儿子的名份

20

bishop, elder

zhang3 lao3

长老

jian1 du1

监督

21

bitter, nursing grievances

huai2 hen4

怀恨

22

bitterness, distress, suffering

ku3 chu3

苦楚

23

blame (v)

ze2 bei4

责备

24

blameless

wu2 ke3 ze2 bei4 de

无可责备的

25

blaspheme

xie4 du2

亵渎

26

blemish

xia2 ci1

瑕疵

27

to bless

zhu4 fu2

祝福

28

to be blessed

de2 fu2

得福

you3 fu2

有福

29

blessing (n)

zhu4 fu2

祝福

fu2 qi4

福气

30

the blind

xia1 zi

瞎子

31

to be blind

xia1 yan3

瞎眼

32

blood

xue4/xie3 血

33

kan3 .. de tou2

砍。。的头

zhan3 shou3

斩首

behead

34

xin4 yang3

信仰

belief, faith, conviction

35

xin4

xiang1 xin4

相信

believe

36

xin4 tu2

信徒

believer

37

yi4 chu4

益处

benefit (n)

38

liu2 xia4 (yi2 chan3)

留下(遗产)

bequeath (in a will)

39

ken3 qiu2

恳求

beseech

40

huan2 rao4

环绕

beset

41

wei2 kun4

围困

besiege

42

chu1 mai4

出卖

betray

43

xie4 mi4

泄密

betray a secret

44

bei4 pan4

背叛

betray a trust

45

jin3 shen4

谨慎

beware

46

kun3 bang3

捆绑

bind (v)

47

juan3 qi3 lv4 fa3 shu1

卷起律法书

bind up the testimony

48

ji4 zai4 xin1 shang4

系在心上

bind upon your heart

49

yong4 lian4 zi kun3

用链子捆

bind with chains

50

chu1 sheng1

出生

birth

51

zhang3 zi3 de ming2 fen1

长子的名份

er2 zi de ming2 fen1

儿子的名份

birthright

52

zhang3 lao3

长老

jian1 du1

监督

bishop, elder

53

huai2 hen4

怀恨

bitter, nursing grievances

54

ku3 chu3

苦楚

bitterness, distress, suffering

55

ze2 bei4

责备

blame (v)

56

wu2 ke3 ze2 bei4 de

无可责备的

blameless

57

xie4 du2

亵渎

blaspheme

58

xia2 ci1

瑕疵

blemish

59

zhu4 fu2

祝福

to bless

60

de2 fu2

得福

you3 fu2

有福

to be blessed

61

zhu4 fu2

祝福

fu2 qi4

福气

blessing (n)

62

xia1 zi

瞎子

the blind

63

xia1 yan3

瞎眼

to be blind

64

xue4/xie3 血

blood