28 (K-L) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 28 (K-L) > Flashcards

Flashcards in 28 (K-L) Deck (60):
1

keep (v)

bao3 chi2

保持

bao3 shou3

保守

cun2

2

keeper

kan4 shou3 de ren2

看守的人

guan1 li3 ren2

管理人

3

key, crux

guan1 jian4

关键

4

kiln

yao2

5

kind (adj)

he2 shan4

和善

qin1 qie4

亲切

6

kindhearted, goodness

shan4 liang2

善良

liang2 shan4

良善

7

kindle (a desire etc)

ji1 qi3

激起

8

kindness

ren2 ci2

仁慈

en1 ci2

恩慈

ci2 ai4

慈爱

9

king of kings

wan4 wang2 zhi1 wang2

万王之王

10

kingdom

wang2 guo2

王国

11

kingdom of God

shang4 di4 de guo2

上帝的国

shen2 guo2

神国

12

knead

rou2

13

kneel

gui4 xia4

跪下

14

knit together in love

jin3 mi4 de jie2 he2

紧密地结合

15

knowledge

zhi1 shi

知识

16

lack

que1 fa2

缺乏

que1 shao3

缺少

17

ladder

ti1 zi

梯子

18

lamb

gao1 yang2

羔羊

19

lame

que2 de

瘸的

20

lamp

deng1

21

large place

kuan1 kuo4 zhi1 chu4

宽阔之处

22

lasciviousness

xie2 dang4

亵荡

yin2 dang4

淫荡

23

lasting

chang2 cun2 de

长存的

24

law

lv4 fa3

律法

25

lay down life

she3 ming4

舍命

26

lay on hands (the laying on of hands)

an4 shou3

按手

27

lead (v)

dai4 ling3

带领

28

leaven, yeast

xiao4 mu3

酵母

xiao4( jiao4)

29

leper

zhang3 da4 ma2 feng1 ren2

长大麻风人

30

leprosy

da4 ma2 feng1

大麻风

31

bao3 chi2

保持

bao3 shou3

保守

cun2

keep (v)

32

kan4 shou3 de ren2

看守的人

guan1 li3 ren2

管理人

keeper

33

guan1 jian4

关键

key, crux

34

yao2

kiln

35

he2 shan4

和善

qin1 qie4

亲切

kind (adj)

36

shan4 liang2

善良

liang2 shan4

良善

kindhearted, goodness

37

ji1 qi3

激起

kindle (a desire etc)

38

ren2 ci2

仁慈

en1 ci2

恩慈

ci2 ai4

慈爱

kindness

39

wan4 wang2 zhi1 wang2

万王之王

king of kings

40

wang2 guo2

王国

kingdom

41

shang4 di4 de guo2

上帝的国

shen2 guo2

神国

kingdom of God

42

rou2

knead

43

gui4 xia4

跪下

kneel

44

jin3 mi4 de jie2 he2

紧密地结合

knit together in love

45

zhi1 shi

知识

knowledge

46

que1 fa2

缺乏

que1 shao3

缺少

lack

47

ti1 zi

梯子

ladder

48

gao1 yang2

羔羊

lamb

49

que2 de

瘸的

lame

50

deng1

lamp

51

kuan1 kuo4 zhi1 chu4

宽阔之处

large place

52

xie2 dang4

亵荡

yin2 dang4

淫荡

lasciviousness

53

chang2 cun2 de

长存的

lasting

54

lv4 fa3

律法

law

55

she3 ming4

舍命

lay down life

56

an4 shou3

按手

lay on hands (the laying on of hands)

57

dai4 ling3

带领

lead (v)

58

xiao4 mu3

酵母

xiao4( jiao4)

leaven, yeast

59

zhang3 da4 ma2 feng1 ren2

长大麻风任

leper

60

da4 ma2 feng1

大麻风

leprosy