43 (S) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 43 (S) > Flashcards

Flashcards in 43 (S) Deck (70):
1

sharp

kuai4

jian1 (acute)

2

sharpen

mo2 kuai4

磨快

3

shear (sheep)

jian3 mao2

剪毛

4

to shed blood

liu2 xue3

流血

5

sheep

yang2

6

sheep fold

yang2 juan4

羊圈

7

shell

ke2

8

shelter (n), refuge

bi4 hu4 suo3

庇护所

bi4 nan4 suo3

避难所

9

shelter (v), take cover

zhe1 bi4

遮蔽

yin3 bi4 

隐蔽

10

shepherd

mu4 ren2

牧人

11

shield (n)

dun4 pai2

盾牌

12

shield (v), protect

bao3 hu4

保护

13

shine

fa1 guang1

发光

zhao4 (zai4...)

照 (在...)

14

shipwreck

hai3 nan4

海难

15

shirk

tao2 bi4

逃避

16

shoot (an arrow)

she4 (jian4)

射 (箭)

17

shout

han3

hu1 han3

呼喊

18

showbread

chen2 she4 bing3

陈设饼

19

shrewd

jing1 ming2

精明

20

shrine

shen2 kan1

神龛

21

sickle

lian2 dao1

镰刀

22

sift

shai1

23

sigh

tan4 qi4

叹气

tan4 xi1

叹息

24

sight (eyesight)

yan3 guang1

眼光

shi4 li4

势力

25

walk by sight

ping2 zhe yan3 jian4 xing2 shi4

凭着眼见行事

26

sign (n):

1. mark, symbol

2. sign from heaven - miracle

1. ji4 hao4

记号

biao1 zhi4

标志

biao1 ji4

标记

2. shen2 ji4

神迹

27

silence

ji4 jing4

寂静

28

silver

yin2

29

simple, simplicity:

1. uncomplicated

2. unadorned

1. jian3 dan1

简单

2. pu3 su4

朴素

30

sin (n)

zui4

31

sin (v)

fan4 zui4

犯罪

32

sin offering

shu2 zui4 ji4

赎罪祭

33

sin against/offend

de2 zui4 ...

得罪

34

sincerity

cheng2 xin1

诚心

zhen1 cheng2

真诚

35

sink (v)

chen2 lun2

沉沦

chen2 xia4 qu4

沉下去

36

kuai4

jian1 (acute)

sharp

37

mo2 kuai4

磨快

sharpen

38

jian3 mao2

剪毛

shear (sheep)

39

liu2 xue3

流血

to shed blood

40

yang2

sheep

41

yang2 juan4

羊圈

sheep fold

42

ke2

shell

43

bi4 hu4 suo3

庇护所

bi4 nan4 suo3

避难所

shelter (n), refuge

44

zhe1 bi4

遮蔽

yin3 bi4 

隐蔽

shelter (v), take cover

45

mu4 ren2

牧人

shepherd

46

dun4 pai2

盾牌

shield (n)

47

bao3 hu4

保护

shield (v), protect

48

fa1 guang1

发光

zhao4 (zai4...)

照 (在...)

shine

49

hai3 nan4

海难

shipwreck

50

tao2 bi4

逃避

shirk

51

she4 (jian4)

射 (箭)

shoot (an arrow)

52

han3

hu1 han3

呼喊

shout

53

chen2 she4 bing3

陈设饼

showbread

54

jing1 ming2

精明

shrewd

55

shen2 kan1

神龛

shrine

56

lian2 dao1

镰刀

sickle

57

shai1

sift

58

tan4 qi4

叹气

tan4 xi1

叹息

sigh

59

yan3 guang1

眼光

shi4 li4

势力

sight (eyesight)

60

ping2 zhe yan3 jian4 xing2 shi4

凭着眼见行事

walk by sight

61

1. ji4 hao4

记号

biao1 zhi4

标志

biao1 ji4

标记

2. shen2 ji4

神迹

sign (n):

1. mark, symbol

2. sign from heaven - miracle

62

ji4 jing4

寂静

silence

63

yin2

silver

64

1. jian3 dan1

简单

2. pu3 su4 

朴素

simple, simplicity:

1. uncomplicated

2. unadorned

65

zui4

sin (n)

66

fan4 zui4

犯罪

sin (v)

67

shu2 zui4 ji4

赎罪祭

sin offering

68

de2 zui4 ...

得罪

sin against/offend

69

cheng2 xin1

诚心

zhen1 cheng2

真诚

sincerity

70

chen2 lun2

沉沦

chen2 xia4 qu4

沉下去

sink (v)