32 (N-O) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 32 (N-O) > Flashcards

Flashcards in 32 (N-O) Deck (64):
1

naked

luo3 ti3

裸体

chi4 shen1 lou4 ti3

赤身露体

2

narrow

zhai3

3

nation

guo2 du4

国度

4

 nationality, race

guo2 ji2

国籍

min2 zu2

民族

5

natural instinct

ben3 xing4

本性

6

natural, material

wu4 zhi4

物质

7

natural, unadorned

pu3 zhi4

朴质

8

nature (countryside etc)

da4 zi4 ran2

大自然

9

naughty, mischievous

tao2 qi4

淘气

tiao2 pi2

调皮

10

natural needs

sheng1 huo2 de xu1 yao4

生活的需要

wu4 zhi4 de xu1 yao4

物质的需要

11

spiritual needs

xin1 ling2 de xu1 yao4

心灵的需要

12

neglect

hu1 shi4

忽视

hu1 kan4

忽看

hu1 lve4

忽略

13

neighbour

lin2 ju4

邻居

lin2 she4

邻舍

14

net

wang3

15

noble (qualities)

mei3 de2

美德

xian2 de2

贤德

gao1 gui4

高贵

16

noble of birth

gui4 zu2

贵族

17

nourish

yang3 yu4

养育

18

nourishment

ying2 yang3

营养

19

nurture

pei2 yang3

培养

20

oar

lu3

21

obey

shun4 cong2

顺从

ting1 cong2

听从

22

obligation

yi4 wu4

义务

23

obstinate

gu4 zhi2

固执

24

obtain

de2 dao4

得到

huo4 de2

获得

25

odour (pleasant)

xiang1 qi4

香气

xiang1 wei4

香味

26

odour (stink)

chou4 wei4r

臭味儿

27

offend

de2 zui4

得罪

28

offer (to do something)

biao3 shi4 yuan4 yi4 (zuo4)

表示愿意 (做)

29

offer (v) (ie sacrifice)

xian4 shang4

献上

feng4 xian4

奉献

30

offering (n)

feng4 xian4 zhi1 wu4

奉献之物

xian4 de gong4 wu4

献的供物

31

oil

you2

32

ointment

gao1

33

luo3 ti3

裸体

chi4 shen1 lou4 ti3

赤身露体

naked

34

zhai3

narrow

35

guo2 du4

国度

nation

36

guo2 ji2

国籍

min2 zu2

民族

 nationality, race

37

ben3 xing4

本性

natural instinct

38

wu4 zhi4

物质

natural, material

39

pu3 zhi4

朴质

natural, unadorned

40

da4 zi4 ran2

大自然

nature (countryside etc)

41

tao2 qi4

淘气

tiao2 pi2

调皮

naughty, mischievous

42

sheng1 huo2 de xu1 yao4

生活的需要

wu4 zhi4 de xu1 yao4

物质的需要

natural needs

43

xin1 ling2 de xu1 yao4

心灵的需要

spiritual needs

44

hu1 shi4

忽视

hu1 kan4

忽看

hu1 lve4

忽略

neglect

45

lin2 ju4

邻居

lin2 she4

邻舍

neighbour

46

wang3

net

47

mei3 de2

美德

xian2 de2

贤德

gao1 gui4

高贵

noble (qualities)

48

gui4 zu2

贵族

noble of birth

49

yang3 yu4

养育

nourish

50

ying2 yang3

营养

nourishment

51

pei2 yang3

培养

nurture

52

lu3

oar

53

shun4 cong2

顺从

ting1 cong2

听从

obey

54

yi4 wu4

义务

obligation

55

gu4 zhi2

固执

obstinate

56

de2 dao4

得到

huo4 de2

获得

obtain

57

xiang1 qi4

香气

xiang1 wei4

香味

odour (pleasant)

58

chou4 wei4r

臭味儿

odour (stink)

59

de2 zui4

得罪

offend

60

biao3 shi4 yuan4 yi4 (zuo4)

表示愿意 (做)

offer (to do something)

61

xian4 shang4

献上

feng4 xian4

奉献

offer (v) (ie sacrifice)

62

feng4 xian4 zhi 1wu4

奉献之物

xian4 de gong4 wu4

献的供物

offering (n)

63

you2

oil

64

gao1

ointment