41 (S) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 41 (S) > Flashcards

Flashcards in 41 (S) Deck (70):
1

sabbath

an1 xi1 ri4

安息日

2

sackcloth

ma2 dai4 zuo4 de yi1 fu

麻袋做的衣服

3

sacrifice:

1. of life, self

2. to offer a sacrifice

1. xi1 sheng 

牺牲

 she3 ji3 

舍己

2. xian4 ji4

献祭

4

sacrilege, blasphemy

xie4 du2

亵渎

5

sad

nan2 guo4

难过

shang1 xin1

伤心

6

sadducee

sa1 du1 gai1 ren2

撒都该人

7

safe and sound

ping2 an1 wu2 shi4

平安无事

8

safety

an1 quan2

安全

9

sail (n)

fan1

10

sail (v)

xing2 chuan2

行船

hang2 xing2

航行

11

sailor

hai3 yuan2

海员

12

saint

sheng4 tu2

圣徒

sheng4 min2

圣民

13

salt

yan2

14

salvation

jiu4 en1

救恩

15

sanctifier

shi3 ren2 cheng2 sheng4 de

使人成圣的

16

sanctify

cheng2 sheng4

成圣

17

sanctuary

sheng4 suo3

圣所

18

sand

sha1 zi

沙子

19

satan

sa1 dan4

撒旦

20

satisfy

man3 zu2

满足

man3 yi4

满意

21

save

jiu4

zheng3 jiu4

拯救

 

22

saviour

jiu4 zhu3

救主

23

savour, aroma

xiang1 qi4

香气

24

scapegoat

ti4 zui4 yang2

替罪羊

25

scatter, disperse (v)

fen1 san4

分散

sa3 (seed)

26

sceptre

zhang4

27

scoff

chao2 xiao4

嘲笑

28

scorn

qing1 mie4

轻蔑

29

scorpion

xie1 zi

蝎子

30

scribe (teacher of the law)

wen2 shi4

文士

31

scriptural

sheng4 jing1 de

圣经的

32

to sculpt

diao1 ke4

雕刻

33

sculptor

diao1 ke4 zhe3

雕刻者

34

seal (n), stamp, chop, mark

yin4

yin4 zhang1

印章

35

seal (v)

yin4 shang4

印上

gai4 yin4

盖印

36

an1 xi1 ri4

安息日

sabbath

37

ma2 dai4 zuo4 de yi1 fu

麻袋做的衣服

sackcloth

38

1. xi1 sheng 

牺牲

she3 ji3 

舍己

2. xian4 ji4

献祭

sacrifice:

1. of life, self

2. to offer a sacrifice

39

xie4 du2

亵渎

sacrilege, blasphemy

40

nan2 guo4

难过

shang1 xin1

伤心

sad

41

sa1 du1 gai1 ren2

撒都该人

sadducee

42

ping2 an1 wu2 shi4

平安无事

safe and sound

43

an1 quan2

安全

safety

44

fan1

sail (n)

45

xing2 chuan2

行船

hang2 xing2

航行

sail (v)

46

hai3 yuan2

海员

sailor

47

sheng4 tu2

圣徒

sheng4 min2

圣民

saint

48

yan2

salt

49

jiu4 en1

救恩

salvation

50

shi3 ren2 cheng2 sheng4 de

使人成圣的

sanctifier

51

cheng2 sheng4

成圣

sanctify

52

sheng4 suo3

圣所

sanctuary

53

sha1 zi

沙子

sand

54

sa1 dan4

撒旦

satan

55

man3 zu2

满足

man3 yi4

满意

satisfy

56

jiu4

zheng3 jiu4

拯救

save

57

jiu4 zhu3

救主

saviour

58

xiang1 qi4

香气

savour, aroma

59

ti4 zui4 yang2

替罪羊

scapegoat

60

fen1 san4

分散

sa3 (seed)

scatter, disperse (v)

61

zhang4

sceptre

62

chao2 xiao4

嘲笑

scoff

63

qing1 mie4

轻蔑

scorn

64

xie1 zi

蝎子

scorpion

65

wen2 shi4

文士

scribe (teacher of the law)

66

sheng4 jing1 de

圣经的

scriptural

67

diao1 ke4

雕刻

to sculpt

68

diao1 ke4 zhe3

雕刻者

sculptor

69

yin4

yin4 zhang1 

印章

seal (n), stamp, chop, mark

70

yin4 shang4

印上

gai4 yin4

盖印

seal (v)