12 (C) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 12 (C) > Flashcards

Flashcards in 12 (C) Deck (68):
1

contribute (money, material things)

juan1 zhu4

捐助

2

contribute, help bring about

cu4 cheng2

促成

3

contrite

tong4 hui3

痛悔

ao4 hui3

懊悔

4

control

guan3 xia2

管辖

kong4 zhi4

控制

5

convention (yearly mtgs)

chang2 nian2 hui4

长年会

6

convert (n) (religious)

gui1 yi1 de ren2

归依的人

7

convert (v):

1. transform, change

2. turn to the Lord

1. zhuan3 bian4

转变

(shi3) gai3 bian4

(使)改变

2. gui1 xiang4 zhu3 

归向主

8

convict of sin

ding4 zui4

定罪

zheng4 ming2 you3 zui4

证明有罪

9

conviction, faith, firm belief

xin4 nian4

信念

xin4 yang3

信仰

suo3 que4 xin4 de

所确信的

10

convince:

1. assure

2. persuade (talk into)

1. shi3 que4 xin4

使确信

2. shuo1 fu2 

说服

11

copper

tong2

12

coppersmith

tong2 jiang4

铜匠

13

corn

yu4 mi3

玉米

yu4 mai4

玉麦

14

cornerstone

fang2 jiao3 shi2

房角石

15

correct (v), correction, discipline, chide (v)

guan3 jiao4

管教

jiao4 xun4

教训

16

correct (v), put right

jiu1 zheng4

纠正

shi3...gui1 zheng4

使 ...归正

17

corrupt (adj)

wu1 hui4 de

污秽的

huai4 de

坏的

fu3 bai4 de

腐败的

18

corrupt (v)

bai4 huai4

败坏

fu3 bai4

腐败

19

corruptible

bi4 xiu3 huai4 de

必朽坏的

neng2 huai4 de

能坏的

20

cost

dai4 jia4

代价

21

costly, valuable

bao3 gui4 de

宝贵的

22

council (Sanhedrin)

gong1 hui4

公会

23

counsel

zhong1 gao4

忠告

quan4 gao4

劝告

24

counsellor, adviser

mou2 shi4

谋士

25

count the cost

ji4 suan4 chu1 dai4 jia4

计算出代价

26

countenance

mian4 rong2

面容

27

countless

wu2 shu4 de

无数的

28

courage

yong3 qi4

勇气

29

courageous

yong3 gan3

勇敢

30

covenant

yue1

31

cover

yan3 gai4

掩盖

zhe1 gai4

遮盖

32

covered by the blood of Jesus

bei4 ye1 su1 de xue3 yan3 gai4

被耶稣的血掩盖

33

covet, desire

1. greedily

2. desire something admirable

1. tan1 lian4 

贪恋

2. ke3 wang4

渴望

34

covetous

tan1 xin1

贪心

35

juan1 zhu4

捐助

contribute (money, material things)

36

cu4 cheng2

促成

contribute, help bring about

37

tong4 hui3

痛悔

ao4 hui3

懊悔

contrite

38

guan3 xia2

管辖

kong4 zhi4

控制

control

39

chang2 nian2 hui4

长年会

convention

40

gui1 yi1 de ren2

归依的人

convert (n) (religious)

41

1. zhuan3 bian4

转变

(shi3) gai3 bian4

(使)改变

2. gui1 xiang4 zhu3 

归向主

convert (v):

1. transform, change

2. turn to the Lord

42

ding4 zui4

定罪

zheng4 ming2 you3 zui4

证明有罪

convict of sin

43

xin4 nian4

信念

xin4 yang3

信仰

suo3 que4 xin4 de

所确信的

conviction, faith, firm belief

44

1. shi3 que4 xin4

使确信

2. shuo1 fu2 

说服

convince:

1. assure

2. persuade (talk into)

45

tong2

copper

46

tong2 jiang4

铜匠

coppersmith

47

yu4 mi3

玉米

yu4 mai4

玉麦

corn

48

fang2 jiao3 shi2

房角石

cornerstone

49

guan3 jiao4

管教

jiao4 xun4

教训

correct (v), correction, discipline, chide (v)

50

jiu1 zheng4

纠正

shi3...gui1 zheng4

使 ...归正

correct (v), put right

51

wu1 hui4 de

污秽的

huai4 de

坏的

fu3 bai4 de

腐败的

corrupt (adj)

52

bai4 huai4

败坏

fu3 bai4

腐败

corrupt (v)

53

bi4 xiu3 huai4 de

必朽坏的

neng2 huai4 de

能坏的

corruptible

54

dai4 jia4

代价

cost

55

bao3 gui4 de

宝贵的

costly, valuable

56

gong1 hui4

公会

council (Sanhedrin)

57

zhong1 gao4

忠告

quan4 gao4

劝告

counsel

58

mou2 shi4

谋士

counsellor, adviser

59

ji4 suan4 chu1 dai4 jia4

计算出代价

count the cost

60

mian4 rong2

面容

countenance

61

wu2 shu4 de

无数的

countless

62

yong3 qi4

勇气

courage

63

yong3 gan3

勇敢

courageous

64

yue1

covenant

65

yan3 gai4

掩盖

zhe1 gai4

遮盖

cover

66

bei4 ye1 su1 de xue3 yan3 gai4

被耶稣的血掩盖

covered by the blood of Jesus

67

1. tan1 lian4 

贪恋

2. ke3 wang4

渴望

covet, desire

1. greedily

2. desire something admirable

68

tan1 xin1

贪心

covetous