11 (C) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 11 (C) > Flashcards

Flashcards in 11 (C) Deck (68):
1

children of disobedience

bei4 ni4 zhi1 zi3

悖逆之子

1

coincidence

qiao3 he2

巧合

qiao3 shi4

巧事

2

colt

ju1

3

complaint

yuan4 qi4

怨气

yuan4 yan2

怨言

4

compromise, strike a balance, take middle road

zhe2 zhong1

折中

5

condemn

ding4...de zui4

定...的罪

qian3 ze2

谴责

6

condition, state, situation

zhuang4 kuang4

状况

7

condition, term, factor

tiao2 jian4

条件

8

condone

rong2 ren3

容忍

9

confess

cheng2 ren4

承认

10

confidence

xin4 xin

信心

11

confirm

zheng4 shi2

证实

12

conflict

zheng1 zhan4

争战

13

conform to

zun1 shou3

遵守

14

confuse, puzzle, perplex

mi2 huo4

迷惑

15

conquer (v):

1. in battle

2. fears etc

1. zhan4 sheng4

战胜

2. ke4 fu2

克服

16

conqueror

sheng4 li4 zhe3

胜利者

17

conquest

zheng1 fu2

征服

18

conscience

liang2 xin1

良心

19

consecrate

fen1 bie2 wei2 sheng4

分别为圣

20

consecrate to the Lord

gui1 zhu3 wei2 sheng4

归主为圣

21

considerate

ti3 tie1 bie2 ren2 de

体贴别人的

22

conspire against

tong2 mou2

同谋

tong2 mou2 yao4 hai4

同谋要害

23

constancy

heng2 xin1

恒心

24

constant, unchanging

bu2 bian4 de (unchanging)

不变的

jian1 ding4 bu4 yi2

坚定不移

25

constrain

guan3 shu4

管束

kong4 zhi4

控制

26

consume

xiao1 hao4

消耗

27

contempt

mie4 shi4

蔑视

29

contentious

hao4 zheng1 lun4 de

好争论的

30

contentment

man3 zu2

满足

31

all corners of the earth

shi4 jie4 ge4 di4

世界各地

32

break a covenant 

wei2 bei4 yue1

违背约

33

make a choice

xia4 jue2 xin1

下决心

34

make a commitment, promise

cheng2 nuo4

承诺

35

bei4 ni4 zhi1 zi3

悖逆之子

children of disobedience

36

qiao3 he2

巧合

qiao3 shi4

巧事

coincidence

37

ju1

colt

38

yuan4 qi4

怨气

yuan4 yan2

怨言

complaint

39

zhe2 zhong1

折中

compromise, strike a balance, take middle road

40

ding4...de zui4

定...的罪

qian3 ze2

谴责

condemn

41

zhuang4 kuang4

状况

condition, state, situation

42

tiao2 jian4

条件

condition, term, factor

43

rong2 ren3

容忍

condone

44

cheng2 ren4

承认

confess

45

xin4 xin

信心

confidence

46

zheng4 shi2

证实

confirm

47

zheng1 zhan4

争战

conflict

48

zun1 shou3

遵守

conform to

49

mi2 huo4

迷惑

confuse, puzzle, perplex

50

1. zhan4 sheng4

战胜

2. ke4 fu2

克服

conquer (v):

1. in battle

2. fears etc

51

sheng4 li4 zhe3

胜利者

conqueror

52

zheng1 fu2

征服

conquest

53

liang2 xin1

良心

conscience

54

fen1 bie2 wei2 sheng4

分别为圣

consecrate

55

gui1 zhu3 wei2 sheng4

归主为圣

consecrate to the Lord

56

ti3 tie1 bie2 ren2 de

体贴别人的

considerate

57

tong2 mou2

同谋

tong2 mou2 yao4 hai4

同谋要害

conspire against

58

heng2 xin1

恒心

constancy

59

bu2 bian4 de

不变的

jian1 ding4 bu4 yi2

坚定不移

constant, unchanging

60

guan3 shu4

管束

kong4 zhi4

控制

constrain

61

xiao1 hao4

消耗

consume

62

mie4 shi4

蔑视

contempt

63

hao4 zheng1 lun4 de

好争论的

contentious

64

man3 zu2

满足

contentment

65

shi4 jie4 ge4 di4

世界各地

all corners of the earth

66

wei2 bei4 yue1

违背约

break a covenant 

67

xia4 jue2 xin1

下决心

make a choice

68

cheng2 nuo4

承诺

make a commitment, promise