39 (R) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 39 (R) > Flashcards

Flashcards in 39 (R) Deck (72):
1

relationship

guan1 xi1

关系

2

reliable

ke3 kao4 de

可靠的

3

religion

zong1 jiao4

宗教

4

remedy (for a sickness)

zhi4 liao2

治疗

5

remedy (for a situation)

bu3 jiu4

补救

6

remembrance

ji4 nian4

纪念

7

remit, pardon

she4 mian3

赦免

8

remnant

sheng4 yu2 de

剩余的

sheng4 xia4 de

剩下的

9

rend (v), rip

si1 lie4

撕裂

10

renew

geng1 xin1

更新

chong2 xin1

重新

11

repair

xiu1 li3

修理

12

repay

bao4 da2

报答

huan2

13

repay (a debt of gratitude)

bao4 en1

报恩

14

repentance, repent

hui3 gai3

悔改

15

represent

dai4 biao3

代表

16

reprimand

chi4 ze2

斥责

17

suffer reproach

shou4 ling2 ru3

受凌辱

18

reprove

ze2 bei4

责备

19

reputation

ming2 yu4

名誉

20

request

qing3 qiu2

请求

21

rescue

da1 jiu4

搭救

22

resist

di3 dang3

低档

dui4 kang4

对抗

23

resolve (n), determination

jue2 xin1

决心

24

resolve (v), solve, settle

jie3 jue2

解决

25

respect

zun1 jing4

尊敬

26

(take) responsibility

(fu4) ze2 ren4

负责任

27

rest

an1 xi1

安息

28

restless

bu4 an1

不安

29

restoration (ie of Israel)

fu4 xing1

复兴

30

restore

hui1 fu4

恢复

geng1 xin1

更新

31

restrain

ke4 zhi4

克制

32

resurrection

fu4 huo2

复活

33

reveal (v):

1. show, manifest

2. point out

3. enlighten

1. xian3 shi4

显示

2. zhi3 shi4

指示

3. qi3 shi4

启示

34

revelation

qi3 shi4

启示

35

revenge

bao4 fu4

报复

bao4 chou2

报仇

36

guan1 xi1

关系

relationship

37

ke3 kao4 de

可靠的

reliable

38

zong1 jiao4

宗教

religion

39

zhi4 liao2

治疗

remedy (for a sickness)

40

bu3 jiu4

补救

remedy (for a situation)

41

ji4 nian4

纪念

remembrance

42

she4 mian3

赦免

remit, pardon

43

sheng4 yu2 de

剩余的

sheng4 xia4 de

剩下的

remnant

44

si1 lie4

撕裂

rend (v), rip

45

geng1 xin1

更新

chong2 xin1

重新

renew

46

xiu1 li3

修理

repair

47

bao4 da2

报答

huan2

repay

48

bao4 en1

报恩

repay (a debt of gratitude)

49

hui3 gai3

悔改

repentance, repent

50

dai4 biao3

代表

represent

51

chi4 ze2

斥责

reprimand

52

shou4 ling2 ru3

受凌辱

suffer reproach

53

ze2 bei4

责备

reprove

54

ming2 yu4

名誉

reputation

55

qing3 qiu2

请求

request

56

da1 jiu4

搭救

rescue

57

di3 dang3

低档

dui4 kang4

对抗

resist

58

jue2 xin1

决心

resolve (n), determination

59

jie3 jue2

解决

resolve (v), solve, settle

60

zun1 jing4

尊敬

respect

61

(fu4) ze2 ren4

负责任

(take) responsibility

62

an1 xi1

安息

rest

63

bu4 an1

不安

restless

64

fu4 xing1

复兴

restoration (ie of Israel)

65

hui1 fu4

恢复

geng1 xin1

更新

restore

66

ke4 zhi4

克制

restrain

67

fu4 huo2

复活

resurrection

68

1. xian3 shi4

显示

2. zhi3 shi4

指示

3. qi3 shi4

启示

reveal (v):

1. show, manifest

2. point out

3. enlighten

69

qi3 shi4

启示

revelation

70

bao4 fu4

报复

bao4 chou2

报仇

revenge

71

resentment

en1 yuan4

恩怨

yuan4 hen4

怨恨

72

en1 yuan4

恩怨

yuan4 hen4

怨恨

resentment