19 (F) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 19 (F) > Flashcards

Flashcards in 19 (F) Deck (58):
1

face (v)

mian4 dui4

面对

2

face to face

mian4 dui4 mian4

面对面

3

fade (become weak)

shuai1 ruo4

衰弱

4

fade (vanish)

xiao1 shi1

消失

5

fail

shi1 bai4

失败

6

fainthearted

xin1 li3 dan3 qie4 de

心里胆怯的

7

faith

xin4 xin1

信心

8

faithful

zhong1 xin1

忠心

zhong1 shi2

忠实

9

fall (v)

die1 dao3

跌倒

10

fall into the ground and die

luo4 zai4 di4 li3 er2 si3

落在地里而死

11

fallow ground

huang1 di4

荒地

12

false

jia3 de

假的

13

falsely accuse

wu1 gao4

诬告

14

fame

ming2 sheng1

名声

15

famine

ji1 huang1

饥荒

16

fanatical follower (of stg)

kuang2 re4 de xin4 tu2

狂热的信徒

17

to fast

jin4 shi2

禁食

18

fault

guo4 cuo4

过错

que1 dian3

缺点

19

favour (of God)

xi3 ai4

喜爱

xi3 yue4

喜悦

20

fear

hai4 pa4

害怕

ju4 pa4

惧怕

21

fear (of God)

jing4 wei4

敬畏

22

feast

yan2 xi2

筵席

23

feed

wei4 yang3

喂养

24

feel, perceive, sense

gan3 jue2

感觉

25

feign

jia3 zhuang1

假装

26

fellowship

jiao1 wang3

交往

27

fervent

fa1 li4 liang

发力量

re4 lie4 de

热烈的

28

fig

wu2 hua1 guo3

无花果

29

fight

da3 zhang4

打仗

30

mian4 dui4

面对

face (v)

31

mian4 dui4 mian4

面对面

face to face

32

shuai1 ruo4

衰弱

fade (become weak)

33

xiao1 shi1

消失

fade (vanish)

34

shi1 bai4

失败

fail

35

xin1 li3 dan3 qie4 de

心里胆怯的

fainthearted

36

xin4 xin1

信心

faith

37

zhong1 xin1

忠心

zhong1 shi2

忠实

faithful

38

die1 dao3

跌倒

fall (v)

39

luo4 zai4 di4 li3 er2 si3

落在地里而死

fall into the ground and die

40

huang1 di4

荒地

fallow ground

41

jia3 de

假的

false

42

wu1 gao4

诬告

falsely accuse

43

ming2 sheng1

名声

fame

44

ji1 huang1

饥荒

famine

45

kuang2 re4 de xin4 tu2

狂热的信徒

fanatical follower (of stg)

46

jin4 shi2

禁食

to fast

47

guo4 cuo4

过错

que1 dian3

缺点

fault

48

xi3 ai4

喜爱

xi3 yue4

喜悦

favour (of God)

49

hai4 pa4

害怕

ju4 pa4

惧怕

fear

50

jing4 wei4

敬畏

fear (of God)

51

yan2 xi2

筵席

feast

52

wei4 yang3

喂养

feed

53

gan3 jue2

感觉

feel, perceive, sense

54

jia3 zhuang1

假装

feign

55

jiao1 wang3

交往

fellowship

56

fa1 li4 liang

发力量

re4 lie4 de

热烈的

fervent

57

wu2 hua1 guo3

无花果

fig

58

da3 zhang4

打仗

fight