46 (S) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 46 (S) > Flashcards

Flashcards in 46 (S) Deck (64):
1

steady

wen3 ding4

稳定

wen3 jian4

稳健

2

steel

gang1 tie3

钢铁

3

step (n) (footstep)

bu4

jiao3 bu4

脚步

4

step (n) (on a ladder)

ti1 ji2

梯级

5

step (n) (on stairs)

tai2 jie1

台阶

6

step (v)

bu4 xing2

步行

mai4 bu4

迈步

7

stern (n) (on boat)

chuan2 wei3

船尾

8

steward

guan3 jia1

管家

9

stiff-necked

ying4 zhe jing3 xiang4 de (bible)

硬着颈项的

jiang4

gu4 zhi

固执

10

sting (n)

du2 gou1

毒钩

ci4 shang1

刺伤

11

stone

shi2 tou

石头

12

stoop down

fu3 shen1

俯身

13

storehouse

cang1

cang1 ku4

仓库

14

store up

ji1 cun2

积存

15

storm

bao4 feng1

暴风

16

stranger:

1. outsider

2. from another land

3. unfamiliar person

1. ju2 wai4 ren2 

局外人

2. yi4 xiang1 ren2

异乡人

3. mo4 sheng1 ren2 

陌生人

17

strangle

lei1 si3

勒死

18

straw

mai4 gan3

麦秆

cao3 (grass - used in bible)

19

stray (v)

pian1 li2

偏离

zou3 li2

走离

20

strength

li4 liang

力量

21

strengthen, reinforce

zeng1 qiang2

增强

22

strife

fen1 zheng1

纷争

23

striped

ban1 de

斑的

24

strive to/for

nu3 li4

努力

jie2 li4

竭力

25

strong

jian1 qiang2

坚强

26

stronghold

ying2 lei3

营类

ying2 zhai4

营寨

27

struggle

fen4 dou4

奋斗

dou4 zheng1

斗争

28

stubble (corn stalks)

he2 jie1 (in bible)

禾桔

mai4 cha2

麦茬

29

stubborn

gu4 zhi2

固执

wan2 gu4

顽固

30

stumbling block

ban4 jiao3 de shi2 tou

绊脚的石头

31

subdue

shi3 qu1 fu2

使屈服

32

subject to, in subjection

fu2 cong2

服从

33

wen3 ding4

稳定

wen3 jian4

稳健

steady

34

gang1 tie3

钢铁

steel

35

bu4

jiao3 bu4

脚步

step (n) (footstep)

36

ti1 ji2

梯级

step (n) (on a ladder)

37

tai2 jie1

台阶

step (n) (on stairs)

38

bu4 xing2

步行

mai4 bu4

迈步

step (v)

39

chuan2 wei3

船尾

stern (n) (on boat)

40

guan3 jia1

管家

steward

41

ying4 zhe jing3 xiang4 de

硬着颈项的

jiang4

gu4 zhi

固执

stiff-necked

42

du2 gou1

毒钩

ci4 shang1

刺伤

sting (n)

43

shi2 tou

石头

stone

44

fu3 shen1

俯身

stoop down

45

cang1

cang1 ku4

仓库

storehouse

46

ji1 cun2

积存

store up

47

bao4 feng1

暴风

storm

48

1. ju2 wai4 ren2 

局外人

2. yi4 xiang1 ren2

异乡人

3. mo4 sheng1 ren2 

陌生人

stranger:

1. outsider

2. from another land

3. unfamiliar person

49

lei1 si3

勒死

strangle

50

mai4 gan3

麦秆

cao3 (grass - used in bible)

straw

51

pian1 li2

偏离

zou3 li2

走离

stray (v)

52

li4 liang

力量

strength

53

zeng1 qiang2

增强

strengthen, reinforce

54

fen1 zheng1

纷争

strife

55

ban1 de

斑的

striped

56

nu3 li4

努力

jie2 li4

竭力

strive to/for

57

jian1 qiang2

坚强

strong

58

ying2 lei3

营类

ying2 zhai4

营寨

stronghold

59

fen4 dou4

奋斗

dou4 zheng1

斗争

struggle

60

he2 jie1 (in bible)

禾桔

mai4 cha2

麦茬

stubble (corn stalks)

61

gu4 zhi2

固执

wan2 gu4

顽固

stubborn

62

ban4 jiao3 de shi2 tou

绊脚的石头

stumbling block

63

shi3 qu1 fu2

使屈服

subdue

64

fu2 cong2

服从

subject to, in subjection