29 (L) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 29 (L) > Flashcards

Flashcards in 29 (L) Deck (62):
1

let down, disappoint

gu1 fu4

辜负

2

Levite

li4 wei4 ren2

利未人

3

liar

shuo1 huang3 de

说谎的

4

liberty, freedom

zi4 you2

自由

5

lie (n)

huang3 yan2

谎言

jia3 hua4

假话

6

lie (v), tell a lie

shuo1 huang3

说谎

7

life

1. state of being alive, having life

2. livelihood, everyday life

1. sheng1 ming4 

生命

2. sheng1 huo2 

生活

8

life boat

jiu4 sheng1 chuan2

救生船

9

lifeline

jiu4 sheng1 suo3

救生索

sheng1 ming4 xian4

生命线

10

lift up your eyes

ju3 mu4

举目

tai2 tou2 kan4

抬头看

11

light (n)

guang1

12

light (weight)

qing1

13

lighten (a load)

bian4 qing1

变轻

14

likeminded

yu2...tong2 xin1

与 ...同心

15

lily

bai3 he2 hua1

百合花

16

limit

xian4 zhi4

限制

17

lineage

jia1 xi4

家系

xi4 pu3

系谱

...de yi1 zu2 ren2

...的一族人

18

lion

shi1 zi

狮子

19

living bread

sheng1 ming4 de liang2

生命的粮

20

living sacrifice

huo2 ji4

活祭

21

living water

huo2 shui3

活水

22

living, alive

huo2 de

活的

23

locust

huang2 chong2

蝗虫

24

lonely

ji4 mo4

寂寞

gu1 du2

孤独

25

long for

ke3 wang4

渴望

pan4 wang4

盼望

26

longsuffering:

1. slow to anger

2. patience

1. bu4 qing1 yi4 fa1 nu4

不轻易发怒

2. ren3 nai4 (patience)

忍耐

27

look to, look up at (ie look to Jesus)

yang3 wang4

仰望

28

loss

sun3 shi1

损失

diu1 shi1

丢失

29

lost sheep

mi2 lu4 de yang2

迷路的羊

30

lot (portion)

bu4 fen

部分

31

gu1 fu4

辜负

let down, disappoint

32

li4 wei4 ren2

利未人

Levite

33

shuo1 huang3 de

说谎的

liar

34

zi4 you2

自由

liberty, freedom

35

huang3 yan2

谎言

jia3 hua4

假话

lie (n)

36

shuo1 huang3

说谎

lie (v), tell a lie

37

1. sheng1 ming4

生命

2. sheng1 huo2 

生活

life:

1. state of being alive, having life

2. livelihood, everyday life

38

jiu4 sheng1 chuan2

救生船

life boat

39

jiu4 sheng1 suo3

救生索

sheng1 ming4 xian4

生命线

lifeline

40

ju3 mu4

举目

tai2 tou2 kan4

抬头看

lift up your eyes

41

guang1

light (n)

42

qing1

light (weight)

43

bian4 qing1

变轻

lighten (a load)

44

yu2...tong2 xin1

与 ...同心

likeminded

45

bai3 he2 hua1

百合花

lily

46

xian4 zhi4

限制

limit

47

jia1 xi4

家系

xi4 pu3

系谱

...de yi1 zu2 ren2

...的一族人

lineage

48

shi1 zi

狮子

lion

49

sheng1 ming4 de liang2

生命的粮

living bread

50

huo2 ji4

活祭

living sacrifice

51

huo2 shui3

活水

living water

52

huo2 de

活的

living, alive

53

huang2 chong2

蝗虫

locust

54

ji4 mo4

寂寞

gu1 du2

孤独

lonely

55

ke3 wang4

渴望

pan4 wang4

盼望

long for

56

1. bu4 qing1 yi4 fa1 nu4

不轻易发怒

2. ren3 nai4 

忍耐

longsuffering:

1. slow to anger

2. patience

57

yang3 wang4

仰望

look to, look up at (ie look to Jesus)

58

sun3 shi1

损失

diu1 shi1

丢失

loss

59

mi2 lu4 de yang2

迷路的羊

lost sheep

60

bu4 fen

部分

lot (portion)

61

Life and death

a matter of life and death

sheng1 si3

生死

sheng1 si3 you1 guan1 de wen4 ti2

生死攸关的问题

62

sheng1 si3

生死

sheng1 si3 you1 guan1 de wen4 ti2

生死攸关的问题

Life and death

a matter of life and death