55 (W-Z) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 55 (W-Z) > Flashcards

Flashcards in 55 (W-Z) Deck (64):
1

wolf

lang2

2

womb

mu3 fu4

母腹

3

wondrous, wonderful

qi2 miao4

奇妙

4

word of God

shang4 di4 de hua4

上帝的话

5

work (v)

lao2 dong4

劳动

6

work of God

shang4 di4 de gong1

上帝的工

7

the work of the gospel

chuan2 dao4 de gong1 zuo4

传道的工作

8

worker in the gospel

chuan2 dao4 ren2

传道人

9

worker, manual labourer

gong1 ren2

工人

10

their deeds (works) will follow them

zuo4 gong1 de guo3 xiao4 sui2 zhe ta1 men2

作工的果效随着他们

11

works, deeds

xing2 wei2

行为

gong1

12

worldly

shi4 su2

世俗

13

worm, insect

chong2 zi

虫子

14

wormwood

yin1 chen2

茵陈

15

worship

bai4

chong2 bai4

崇拜

16

worth, price, value

jia4 zhi2

价值

17

worthless

wu2 jia4 zhi2

无价值

18

worthwhile

zhi2 de2

值得

19

worthy

pei4

20

wound (n)

shang1 kou3

伤口

chuang1

 

21

wound (v)

shang1 hai4

伤害

shi3... shou4 shang1

使...受伤

22

wrath

fen4 nu4

愤怒

23

wrinkle

zhou4 wen2

皱纹

24

wrong

cuo4

25

yearn for

ke3 wang4

渴望

xiang3 nian4 (miss)

想念

26

yeast

jiao4 mu3

酵母

27

yield (n), output:

1. harvest

2. product

1. shou1 huo4 liang4 

收获量

2. chan3 liang4 

产量

28

yield (v), produce (v):

1. fruit

2. product

1. jie1

2. sheng1 chan3

生产

 

29

yield, submit

shun4 cong2

顺从

shun4 fu2

顺服

30

yoke

e4

31

youth

qing1 nian2

青年

32

zeal, zealous

re4 xin1

热心

33

lang2

wolf

34

mu3 fu4

母腹

womb

35

qi2 miao4

奇妙

wondrous, wonderful

36

shang4 di4 de hua4

上帝的话

word of God

37

lao2 dong4

劳动

work (v)

38

shang4 di4 de gong1

上帝的工

work of God

39

chuan2 dao4 de gong1 zuo4

传道的工作

the work of the gospel

40

chuan2 dao4 ren2

传道人

worker in the gospel

41

gong1 ren2

工人

worker, manual labourer

42

zuo4 gong1 de guo3 xiao4 sui2 zhe ta1 men2

作工的果效随着他们

their deeds (works) will follow them

43

xing2 wei2

行为

gong1

works, deeds

44

shi4 su2

世俗

worldly

45

chong2 zi

虫子

worm, insect

46

yin1 chen2

茵陈

wormwood

47

bai4

chong2 bai4

崇拜

worship

48

jia4 zhi2

价值

worth, price, value

49

wu2 jia4 zhi2

无价值

worthless

50

zhi2 de2

值得

worthwhile

51

pei4

worthy

52

shang1 kou3

伤口

chuang1

 

wound (n)

53

shang1 hai4

伤害

shi3... shou4 shang1

使...受伤

wound (v)

54

fen4 nu4

愤怒

wrath

55

zhou4 wen2

皱纹

wrinkle

56

cuo4

wrong

57

ke3 wang4

渴望

xiang3 nian4 (miss)

想念

yearn for

58

jiao4 mu3

酵母

yeast

59

1. shou1 huo4 liang4 

收获量

2. chan3 liang4 

产量

yield (n), output:

1. harvest

2. product

60

1. jie1 

2. sheng1 chan3 

生产

 

yield (v), produce (v):

1. fruit

2. product

61

shun4 cong2

顺从

shun4 fu2

顺服

yield, submit

62

e4

yoke

63

qing1 nian2

青年

youth

64

re4 xin1

热心

zeal, zealous