33 (O) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 33 (O) > Flashcards

Flashcards in 33 (O) Deck (60):
1

olive

gan3 lan3

橄榄

2

open (ie your heart)

da3 kai1

打开

kai1 dao3

开导

3

opportunity

ji1 hui4

机会

4

To seize an opportunity

zhua1 zhu4 ji1 hui4

抓住机会

5

oppose

fan3 dui4

反对

di3 dang3

低档

6

oppress

ya1 zhi4

压制

7

orbit (space)

gui3 dao4

轨道

8

ordain, appoint

ren4 ming4

任命

9

to give an order

xia4 ming4 ling4

下命令

10

(after the) order of

(zhao4 zhe)...de deng3 ci4

照着 ...的等次

11

order, sequence

shun4 xu4

顺序

ci4 xu4

次序

12

ordinance

tiao2 li4

条例

13

orphan

gu1 er3

孤儿

14

ostrich

tuo2 niao3

鸵鸟

15

outcast

bei4 pao1 qi4 de ren2

被抛弃的人

bei4 zhu2 chu1 de ren2

被逐出的人

16

outcome

jie2 ju2

结局

17

outline:

1. appearance

2. sketch

3. summary

wai4 xing2 

外形

lun2 kuo4 

轮廓

zong3 jie2 

总结

18

outlook

kan4 fa3

看法

zhan3 wang4

展望

19

outsider

wai4 ren2

外人

20

outward form appearance

wai4 mao4

外貌

21

outward man

wai4 ti3

外体

22

outward service

biao3 mian4 de shi4 feng4

表面的侍奉

yan3 qian2 de shi4 feng4

眼前的侍奉

23

overcome

ke4 fu2

克服

zhan4 sheng4

战胜

24

overflowing

chong1 man3 yang2 yi4

充满洋溢

25

overseer

fu4 ze2 ren2

负责人

26

overshadow

yin4 bi4

荫庇

27

overwhelming

shi3 ren4 gan3 dao4 ke3 wei4

使人赶到可畏

28

owe

 

God is no man's debtor

qian4 zhai4

欠债

 

shang4 di4 bu2 qian4 ren2 de zhai4

上帝不千人的债

29

owner

zhu3 ren2

主人

30

oyster

hao2

mu3 li4

牡蛎

31

gan3 lan3

橄榄

olive

32

da3 kai1

打开

kai1 dao3

开导

open (ie your heart)

33

ji1 hui4

机会

opportunity

34

zhua1 zhu4 ji1 hui4

抓住机会

To seize an opportunity

35

fan3 dui4

反对

di3 dang3

低档

oppose

36

ya1 zhi4

压制

oppress

37

gui3 dao4

轨道

orbit (space)

38

ren4 ming4

任命

ordain, appoint

39

xia4 ming4 ling4

下命令

to give an order

40

(zhao4 zhe)...de deng3 ci4

照着 ...的等次

(after the) order of

41

shun4 xu4

顺序

ci4 xu4

次序

order, sequence

42

tiao2 li4

条例

ordinance

43

gu1 er3

孤儿

orphan

44

tuo2 niao3

鸵鸟

ostrich

45

bei4 pao1 qi4 de ren2

被抛弃的人

bei4 zhu2 chu1 de ren2

被逐出的人

outcast

46

jie2 ju2

结局

outcome

47

wai4 xing2 

外形

lun2 kuo4

轮廓

zong3 jie2 

总结

outline:

1. appearance

2. sketch

3. summary

48

kan4 fa3

看法

zhan3 wang4

展望

outlook

49

wai4 ren2

外人

outsider

50

wai4 mao4

外貌

outward form appearance

51

wai4 ti3

外体

outward man

52

biao3 mian4 de shi4 feng4

表面的侍奉

yan3 qian2 de shi4 feng4

眼前的侍奉

outward service

53

ke4 fu2

克服

zhan4 sheng4

战胜

overcome

54

chong1 man3 yang2 yi4

充满洋溢

overflowing

55

fu4 ze2 ren2

负责人

overseer

56

yin4 bi4

荫庇

overshadow

57

shi3 ren4 gan3 dao4 ke3 wei4

使人赶到可畏

overwhelming

58

qian4 zhai4

欠债

 

shang4 di4 bu2 qian4 ren2 de zhai4

上帝不千人的债

owe

 

God is no man's debtor

59

zhu3 ren2

主人

owner

60

hao2

mu3 li4

牡蛎

oyster